By using this website, you consent to our use of cookies. For more information on cookies see our privacy policy page.

Text Size: a a
Home A-Z Index Subscribe/RSS Contact Us Twitter logo small white bird

An tuarascáil "Bithgheilleagar Foraoise na hÉireann a Fhás" seolta ag an Aire Doyle

Sheol an tAire Stáit ag an Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara, Andrew Doyle, T.D., tuarascáil inniu dar teideal  “Bithgheilleagar Foraoise na hÉireann a Fhás”. Cuireadh an tuarascáil, a chuir an Chomhairle Náisiúnta um Thaighde agus Forbairt Foraoise (COFORD) le chéile, maidir le rannchuidiú agus acmhainneacht na hearnála foraoise i mBithgheilleagar na hÉireann atá ag teacht chun cinn, faoi bhráid Roinn an Taoisigh. Tá seo mar chuid den phróiseas leanúnach chun Ráiteas Beartais Rialtais a fhorbairt maidir le Bithgheilleagar na hÉireann.

 A labhairt dó ag an seoladh inniu, dúirt an tAire Doyle:

“Níl amhras ar bith ann ach go nglacann an earnáil foraoise príomhról sa bhithgheilleagar atá ag teacht chun cinn. Tá acmhainneacht an-mhór ann, áfach, chun ár n-earnáil a thabhairt chun cinn trí úsáid a bhaint as táirgí nua adhmaid agus as córais nua tógála, anuas ar shnáithín adhmaid, a bhfuil fairsingiú ag teacht ar an úsáid a bhaintear as i gcónaí, i measc réimse táirgí nuálacha a shainaithnítear sa tuarascáil. Ar an ábhar sin, cuirim fáilte chroíúil roimh thuarascáil seo an COFORD, ina leagtar an bhéim ar thábhacht na hearnála foraoise chun ár ngeilleagar a dhícharbónú anois agus amach anseo.”

Tá coincheap an bhithgheilleagair tagtha chun cinn mar fhreagairt do dhúshláin dhomhanda a bhaineann le slándáil bhia, slándáil fuinnimh, athrú aeráide agus ídiú acmhainní neamh-in-athnuaite.   Is féidir beagnach gach rud is féidir a dhéanamh as acmhainní iontaise a dhéanamh as acmhainní bitheolaíocha chomh maith. Trí adhmad a tháirgtear ar bhealach inbhuanaithe a chur in ionad acmhainní iontaise, éascaítear dícharbónú agus borradh leanúnach geilleagrach.  Chomh maith leis sin, cuireann sé feabhas ar athléimneacht gheilleagrach agus cuireann sé le geilleagair thuaithe.

Is féidir teacht ar chóip den tuarascáil ag an nasc thíos: http://www.coford.ie/media/coford/content/publications/cofordarticles/COFORDBioeconomyReport290917.pdf

Nótaí d’Eagarthóirí:

Comhairle COFORD

Is éard atá i gComhairle COFORD Náisiúnta um Thaighde agus Forbairt Foraoise, a cheap an tAire Stáit Foraoiseachta, Andrew Doyle, T.D., in 2015, ionadaí comhalta na hEarnála Foraoise in Éirinn.  Cuireann an Chomhairle comhairle ar an Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara maidir le saincheisteanna taighde agus forbartha.

Grúpa Oibre Bithgheilleagair na Comhairle

Bunaíodh Grúpa Oibre Bithgheilleagair COFORD in 2016 chun tuarascáil a chur i dtoll a chéile ina dtugtar cuntas ar acmhainneacht na hearnála foraoise i mBithgheilleagar na hÉireann atá ag teacht chun cinn agus treoir a sholáthar maidir le bearta taighde agus beartais a theastaíonn chun a chumas a bhaint amach. Is iad comhaltaí an Ghrúpa Gerard Murphy (Cathaoirleach), Tony Quinn, Tom McDonald, Mark McAuley, Nuala Ní Fhlatharta, Jim McNamara, Donal Magner agus Ciarán Fallon. Chuaigh an Grúpa i gcomhairle le páirtithe leasmhara tionscail mar chuid dá obair lena chinntiú go gcruthaítear íomhá uilechuimsitheach den tionscal.

 Added 15/11/2017

Sheol an tAire Stáit ag an Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara, Andrew Doyle, T.D., tuarascáil inniu dar teideal  “Bithgheilleagar Foraoise na hÉireann a Fhás”. An tuarascáil, a chuir an Chomhairle Náisiúnta um Thaighde agus Forbairt Foraoise (COFORD) le chéile, maidir le rannchuidiú agus acmhainneacht na hearnála foraoise i mBithgheilleagar na hÉireann atá ag teacht chun cinn. (Ó Chlé) Gerard Murphy, Cathaoirleach Ghrúpa Oibre Bithgheilleagair COFORD agus Stiúrthóir Bainistíochta Coillte, an tAire Stáit ag an Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara, Andrew Doyle, T.D., agus Michael Lynn, Cathaoirleach Chomhairle COFORD.

 

CRÍOCH

Date Released: 15 November 2017