By using this website, you consent to our use of cookies. For more information on cookies see our privacy policy page.

Text Size: a a
Home A-Z Index Subscribe/RSS Contact Us Twitter logo small white bird

Margadh na Síne oscailte do Mhairteoil na hÉireann fógartha ag an Aire Creed

"Tá doras na trádála oscailte anois a bhuíochas sin don iarracht mhór atá déanta ag Team Ireland"

D'fhógair an tAire Talmhaíochta, Bia agus Mara, Michael Creed TD, inniu go bhfuil margadh mairteola na Síne oscailte d'onnmhairí ó Éirinn. 

Dúirt an tAire: "Tuigim go gcuirfidh údaráis na Síne liosta de roinnt dár gcuid gnólachtaí mairteola i dtoll a chéile sna laethanta beaga atá romhainn. Cuirfidh oscailt an phríomh-mhargaidh seo deiseanna iontacha ar fáil d'earnáil mairteola na hÉireann, idir fheirmeoirí agus phróiseálaithe, de réir théama forbartha margaidh ár straitéise 'Food Wise'.  Tá margaí nua a oscailt agus a fhorbairt ina chuid lárnach dár fhreagra ar an neamhchinnteacht a bhaineann leis an mBreatimeacht.

"Léirítear leis an gcinneadh dearbhú Rialtas na Síne maidir le hardchaighdeáin na hÉireann, ina bhfuil sábháilteacht bhia ina réamhriachtanas i ndáil le trádáil."

Dúirt an tAire freisin: "Tá méadú faoi chúig tagtha ar ár n-onnmhairí agraibhia chun na Síne ó thuairim is €200 mhilliún in 2010 go dtí beagnach €1 bhilliún anuraidh. Is iontach an gaisce é sin agus léiríonn sin chomh tábhachtach is atá margadh na Síne. Maidir le mairteoil, tá an margadh oscailte anois agus tá deis mhór ag an tionscail seo tairbhe a bhaint as. Beidh mé ag stiúradh misean trádála chun na Síne an mhí seo chugainn chun cur tuilleadh lenár gcaidrimh thrádála agus chun leanúint leis na cainteanna le Rialtas na Síne."  

Ar deireadh ghlac an tAire buíochas leo siúd go léir a raibh baint acu leis an mbeart seo a chur i gcrích, lena n-áirítear oifigigh as a Roinn féin agus Ambasáid na hÉireann i mBéising, a stiúir an iarracht seo, chomh maith le Bord Bia, Ranna agus gníomhaireachtaí Rialtais eile, agus an tionscal bia agus feirmeoirí:

Bhí iarracht mhór ó Team Ireland, Airí, oifigigh Roinne agus gníomhaireachtaí thar roinnt blianta i gceist chun rochtain ar mhargadh mairteola na Síne a bhaint amach, agus ba mhaith liom mo bhuíochas a chur in iúl do gach duine agaibh a raibh baint agaibh leis an iarracht seo. Tugadh roinnt cuairteanna ardphróifíle ar Éirinn le blianta beaga anuas, lena n-áirítear cuairteanna Uachtarán na Síne, Xi Jinping, agus an Phríomh-Aire Li Keqiang ar an tír. Bhí an bheirt acu thar a bheith tábhachtach chun an sprioc seo a bhaint amach. Ba mhaith liom mo bhuíochas a chur in iúl d'Ambasadóir na Síne chun na hÉireann Yue Xiaoyong ach go háirithe agus lenár bpáirtithe ar fad sa tSín as a gcomhoibriú leanúnach.

Dúirt an tAire: "Creidim go láidir go mbeidh ár dtionscal mairteola éifeachtach agus go mbeidh sé éifeachtach ar mhargadh na Síne agus tá mé ag súil go mór leis na deiseanna a thiocfaidh chun cinn de bharr na rochtana sin. De bhreis ar an gcéad sciar de na ceaduithe seo, tá súil agam gur gearr go mbeidh na deiseanna sin ar fáil do mhonarchana mairteola eile de chuid na hÉireann chomh maith. 

Tabharfaidh an Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara na pointí teicniúla deiridh chun críche chun go gcuirfear tús leis an trádáil sna seachtainí romhainn.

CRÍOCH

 

Nótaí d'Eagarthóirí:

B'ionann líon iomlán onnmhairí trádála agraibhia na hÉireann chun na Síne agus €974 mhilliún anuraidh.  Tá an tSín ar an tríú margadh is mó againn ar an iomlán. B'ionann na honnmhairí déiríochta agus €667 milliún agus b'ionann onnmhairí muiceola agus os cionn €100 milliún in 2017. B'iad sin an dá chatagóir ba mhó i ndáil le bia a onnmhairíodh chun na Síne, agus maidir leis an dá earra sin, ba í an tSín an dara spriocmhargadh is mó (staitisticí trádála CSO). Tá fás ag teacht ar mhargadh na Síne maidir le bia mara agus le honnmhairí bia agus dí eile.

Tá méadú faoi cheathair tagtha ar éileamh na Síne ar fheoil le 30 bliain anuas, agus is sa tír sin a itear an ceathrú cuid de sholáthair feola an domhain. Ar an meán, is ionann tomhaltas mairteola per capita sa tSín agus 4kg, sin i gcomparáid le meantomhaltas na hÉireann arb ionann é agus 19kg mairteola per capita sa bhliain. Ach, cé go bhfuil ardú tagtha ar an méid mairteola a tháirgítear sa tSín, táthar ag tuar go dtiocfaidh ardú suntasach ar éileamh na dtomhaltóirí ar mhairteoil allmhairithe den scoth, arna bhrú chun cinn ag tuilleadh uirbithe, ioncaim indiúscartha níos airde agus feasacht maidir le sláinte.  Mar shampla, tá méadú faoi naoi tagtha ar mhairteoil dhíchnámhaithe reoite, an catagóir ag a mbeidh rochtain margaidh ag Éirinn, le cúig bliana anuas. Tá méadú foriomlán tagtha ar allmhairí mairteola chun na Síne ó faoi 100,000 tonna in 2012 go dtí tuairim is 600,000 tonna in 2016. Is ionann mairteoil dhíchnámhaithe reoite agus tuairim is 80% de na hallmhairí sin.

 

Date Released: 16 April 2018