By using this website, you consent to our use of cookies. For more information on cookies see our privacy policy page.

Text Size: a a
Home A-Z Index Subscribe/RSS Contact Us Twitter logo small white bird

Soláthar don Todhchaí - Straitéis d'Fhorbairt Tuaithe in éirinn

Páipéar Bán ar Fhorbairt Tuaithe

Clár

Achoimre Feidhmiúcháin

ábhar Tagartha

Léarscáil 1
Dlús Daonra 1996

Kilometres = Ciliméadair
Dlús Daonra in aghaidh an Km Chearnaigh
Foinse: Daonáireamh 1996

Os cionn 80 duine in aghaidh an km.ch.
60 go 80
40 go 60
20 go 40
faoi bhun 20 duine in aghaidh an km.ch.

Léarscáil arna hullmhú ag
g GAMMA
© 1999

Sonraí Daonáirimh © An Phríomh-Oifig Staidrimh 1999
Sonraí Léarscáile © Suirbhéireacht Ordanáis na héireann 1999

Léarscáil 2
Athrú Céatadánach ar Dhaonra 1991 - 1996

Kilometres = Ciliméadair

Athrú Daonra mar % 1991 - 1996 Foinse: Daonáireamh

Fás os cionn 10%
5 go 10
2.5 go 5
Fás níos lú ná 2.5%
Daonra laghdaitheach

Léarscáil arna hullmhú ag
g GAMMA
© 1999

Sonraí Daonáirimh © An Phríomh-Oifig Staidrimh 1999
Sonraí Léarscáile © Suirbhéireacht Ordanáis na héireann 1999

Léarscáil 3
Céatadán den Daonra os cionn 65 bliana d'aois 1996

Kilometres = Ciliméadair

Céatadán den Daonra os cionn 65 Foinse: Daonáireamh

Os cionn 15%
13 go 15
10 go 13
5 go 10
0 go 5

Léarscáil arna hullmhú ag
g GAMMA
© 1999

Sonraí Daonáirimh © An Phríomh-Oifig Staidrimh 1999
Sonraí Léarscáile © Suirbhéireacht Ordanáis na héireann 1999

Léarscáil 4
Athrú Céatadánach ar an Daonra do dhaoine idir 18 agus 25 bliana d'aois 1991 - 1996

Kilometres = Ciliméadair

Athrú Daonra mar %
Foinse: Daonáireamh

Méadú Daonra
-5 go 0
Laghdú daonra os cionn 5%

Léarscáil arna hullmhú ag
g GAMMA
© 1999

Sonraí Daonáirimh © An Phríomh-Oifig Staidrimh 1999
Sonraí Léarscáile © Suirbhéireacht Ordanáis na héireann 1999

Léarscáil 5
Meánmhéid Feirmeacha

Kilometres = Ciliméadair

Meánmhéid Feirmeacha (Heicteáir)
Foinse: Daonáireamh Talmhaíochta '91

Meánmhéid Feirmeacha (Heicteáir)
Os cionn 35 heicteár
30 go 35 Heicteár
25 go 30 Heicteár
20 go 25 Heicteár
Faoi bhun 20 Heicteár

Léarscáil arna hullmhú ag
g GAMMA
© 1999

Sonraí Daonáirimh © An Phríomh-Oifig Staidrimh 1999
Sonraí Léarscáile © Suirbhéireacht Ordanáis na héireann 1999

Léarscáil 6
Oll-Chorrlach in aghaidh na Feirme

Kilometres = Ciliméadair

Oll-chorrlach in aghaidh na feirme
Foinse: An Roinn Talmhaíochta 1996 Teagasc 1996

£32 0 go £68 0 £16 0 go £32 0 £8 0 go £16 0 £4 0 go £8 0 £1 0 go £4 0 Ceantair Uirbeacha

Léarscáil arna hullmhú ag
g GAMMA
© 1999

Sonraí Daonáirimh © An Phríomh-Oifig Staidrimh 1999
Sonraí Léarscáile © Suirbhéireacht Ordanáis na héireann 1999

Léarscáil 7
Athrú Céatadánach ar Fhostaíocht 1991 - 1996

Kilometres = Ciliméadair

Athrú Fostaíochta mar %
Foinse: Daonáireamh

Fás os cionn 22%
15 go 22
12 go 25
0 go 12
Fostaíocht laghdaitheach

Léarscáil arna hullmhú ag
g GAMMA
© 1999

Sonraí Daonáirimh © An Phríomh-Oifig Staidrimh 1999
Sonraí Léarscáile © Suirbhéireacht Ordanáis na héireann 1999

Léarscáil 8
Scór Ilchodach Easnaimh 1996

Scór Foriomlán Easnaimh

Tugtar Rang-Scór Fachtóra (táscaire díorthaithe aonair ar easnamh) do gach DED. Dá airde an scór easnaimh is amhlaidh is airde easnamh an DED; dá bhrí sin tá DED ag a bhfuil rang-scór fachtóra 10 sa 10% de na DEDanna is mó easnamh. Is é 4.5 an Meán-Scór Fachtóra Náisiúnta.

Kilometres = Ciliméadair

Scór Easnaimh - 1996
Foinse: Truz Haase

1 agus 2 (DED is saibhre)
3 agus 4
5 agus 6
7 agus 8
9 agus 10 (DED is mó míbhuntáiste)

Léarscáil arna hullmhú ag
g GAMMA
© 1999

Sonraí Daonáirimh © An Phríomh-Oifig Staidrimh 1999
Sonraí Léarscáile © Suirbhéireacht Ordanáis na héireann 1999