By using this website, you consent to our use of cookies. For more information on cookies see our privacy policy page.

Text Size: a a
Home A-Z Index Subscribe/RSS Contact Us Twitter logo small white bird

Contact Us

Forbairt Phobail

De réir na taithí atá faighte ó thionscnaimh forbartha áitiúla le déanaí is léir go bhfuil iarracht shuntasach phobail agus shaorálach ann ar féidir leas a bhaint aisti chun forbairt eacnamaíochta agus shóisialta a chur chun cinn i limistéir thuaithe. Dá thoradh sin is cuid lárnach den pholasaí forbartha tuaithe agus áitiúla é tacaíocht a thabhairt do thionscnaimh cheantar-bhunaithe a chuireann cumhachtú áitiúil páirteachas i ndéanamh cinntí agus rialú ar acmhainní chun cinn.

Tá roinnt beart forbartha áitiúla ceantar-bhunaithe curtha i bhfeidhm le blianta beaga anuas le tacaíocht ó Mhaoiniú Cistí Struchtúracha. Leis na bearta sin:

  • éascaítear tionscadail cruthaithe post
  • soláthraítear struchtúir trína n-éascaítear páirteachas gníomhach pobail i ndéanamh cinntí
  • tugtar cabhair i leith lánpháirtiú éifeachtach polasaithe 'barr anuas' agus bun aníos' ag an leibhéal áitiúil agus
  • soláthraítear tógáil cumais traenáil agus seirbhísí tacaíochta d'fhorbairt phobail agus do spriocghrúpaí míbhuntáistiúla.

Fónann straitéisí ceantar-bhunaithe mar lárphointe fócais chun aghaidh a thabhairt ar mhíbhuntáiste. D'éirigh leis na struchtúir forbartha áitiúla go háirithe na Comhpháirtíochtaí Ceantar-Bhunaithe agus na grúpaí pobail i dtaca le aghaidh a thabhairt ar riachtanais i réimse na huilechuimsitheachta sóisialta ar bhonn áitiúil agus thaispeáin siad go soiléir an méid is féidir a bhaint amach trí chur chuige ceantar-bhunaithe i dtaca le aghaidh a thabhairt ar fhadhbanna limistéar tuaithe.

Cabhraíonn gníomhaíocht chomhpháirteach an phobail áitiúil leis an bpróiseas forbartha trí riachtanais áitiúla a shainaithint trí chuspóirí agus tosaíochtaí a leagan amach agus trí ról a thabhairt do rannpháirtithe tábhachtacha áitiúla i gcur chuige il-earnála lánpháirtithe. Mar gheall ar chur chuige nuálach agus solúbtha na gcomhlachtaí forbartha áitiúla soláthraítear freisin scóip measartha mór chun coigeartú a dhéanamh i leith dálaí áitiúla agus chun bacainní ar fhorbairt a shárú trí leas a bhaint as gníomhaireachtaí Stáit chun fadhbanna a réiteach. Ach próiseas fada atá i bhforbairt áitiúil agus teastaíonn tacaíocht ina leith i dtéarmaí tógáil cumais oideachais agus traenála.

Tá rún ag an Rialtas spreagadh tacaíocht agus cumhacht a thabhairt do phobail ghníomhacha tuaithe agus an caighdeán maireachtála a chothabháil agus más cuí a fheabhsú agus meon pobail a chruthú a fhágfaidh gur áiteanna tarraingteacha iad pobail tuaithe chun cónaí agus obair iontu.

Leanfar den chur chuige Comhpháirtíochta Ceantar-Bhunaithe i dtaca le aghaidh a thabhairt ar mhíbhuntáiste ag an leibhéal áitiúil. Tá rún ag an Rialtas leanúint den chlár LEADER i gcomhthéacs Thionscnamh an Aontais Eorpaigh maidir le Forbairt Tuaithe ar tionscnamh é a bheidh ann i ndiaidh an chláir reatha. De réir na Tuarascála ón Tasc-Fhórsa ar Lánpháirtiú na gCóras Rialtais áitiúil agus Forbartha áitiúla (1998) is ceart go n-oibreodh gníomhaireacht amháin LEADER agus an cur chuige Comhpháirtíochta Ceantair i limistéir thuaithe.

Tá fócas láidir le fáil i dTuarascáil an Tasc-Fhórsa ar thacaigh an Rialtas léi ar fhorbairt phobail agus eisiamh sóisialta i limistéir thuaithe. Sainaithníodh sa Tuarascáil gurb é an Toghlimistéar áitiúil nó cónasc díobh an t-aonad cuí chun críocha forbartha áitiúla agus go háirithe chun críocha forbartha pobail. Chuige sin déanfar Coistí Ceantair a leathnú chun go mbeidh ionadaithe orthu ón earnáil phobail agus ón earnáil shaorálach. Tá ullmhúchán déanta cheana féin ag roinnt údarás áitiúil i dtaca le ról leathnaithe san obair a ghabhann le forbairt áitiúil agus i dtaca le dul i ngleic le heisiamh sóisialta; tabharfar spreagadh agus tacaíocht don phróiseas sin. Ach i gcás ina bhfuil comhlacht forbartha iomchuí ann glacfaidh sé freagracht chuige féin i leith forbartha pobail agus leagfar béim ar mhíbhuntáiste.

Dá bhrí sin déanfar struchtúr cuimsitheach i leith tacaíochta pobail a sholáthar i ngach limistéar tuaithe tríd an gclár LEADER tríd an gcur chuige Comhpháirtíochta Ceantarbhunaithe nó trí Choistí Ceantair na n-údarás áitiúil. Déanfar comhordú ar ghníomhaíochtaí ag an leibhéal áitiúil trí na Boird Fiontraíochta Contae. Beidh páirteachas ag grúpaí forbartha áitiúla agus ag pobail ina chabhair i dtaca le réasúnú agus i dtaca le dúblú a sheachaint maidir le soláthar chuspóirí an chláir. Cuireann na Coistí Polasaí Straitéisigh a bunaíodh faoin gClár um Athnuachan Rialtais áitiúil cónasc ar fáil freisin idir an earnáil dheonach agus pobail agus na húdaráis áitiúla.

D'fhoilsigh an Rialtas "Supporting Voluntary Activity. A Green Paper on the Community and Voluntary Sector and its Relationship with the State" agus tá rún aige Páipéar Bán a fhoilsiú le linn 1999. Is é aidhm an Pháipéir Bháin ná creat comhleanúnach a leagan amach le haghaidh tacaíochta don earnáil dheonach agus phobail agus aghaidh a thabhairt ar na nithe a bhaineann leis an ngaolmhaireacht amach anseo idir an earnáil reachtúil agus an earnáil dheonach agus phobail. Tabharfar aghaidh ar nithe den sórt seo a leanas: prionsabail a bhunú mar chrann taca don ghaolmhaireacht sin sásraí foirmiúla comhchomhairliúcháin a chur ar bun a mbeidh idirghníomhaíocht iontu idir an earnáil agus gníomhaireachtaí reachtúla ionadaíocht a bheith ag an earnáil dheonach agus phobail ar na fóraim déanta polasaí idir réigiúnach agus náisiúnta agus struchtúir a thacaíonn leis an ngaolmhaireacht sin. Tá sé d'aidhm ag an bPáipéar Bán freisin creat comhleanúnach tacaíochta a fhorbairt don earnáil dheonach agus phobail. Is é an príomhrud a ndíreofar air sa Pháipéar Bán ná eagraíochtaí deonacha agus pobail atá ag gabháil d'fhorbairt phobail frithbhochtaine agus d'obair seirbhíse sóisialta lena n-áirítear seirbhísí óige i limistéir thuaithe agus i limistéir uirbeacha araon.

Leanfaidh an Rialtas de na cláir a chur i bhfeidhm ar tríothu a mhaoinítear an earnáil dheonach agus phobail ar nós na Scéimeanna Fiontraíochta Pobail an Clár Forbartha Pobail an Clár Lármhaoinithe do Ghrúpaí Pobail agus Tacaíochta Teaghlaigh agus an Clár Ionad Acmhainní do Sheirbhísí Teaghlaigh agus Pobail. Tríd an gClár Forbartha Pobail ach go háirithe dírítear ar mhaoiniú do thionscadail a sholáthraíonn réimse tacaíochtaí deiseanna forbartha agus seirbhísí do ghrúpaí pobail lena n-áirítear pobail tuaithe a théann i ngleic le bochtaine agus míbhuntáiste.

Tá saoráidí agus taitneamhachtaí pobail ina ngné thábhachtach den bhonneagar sóisialta is gá chun tacaíocht agus spreagadh a thabhairt maidir le forbairt tuaithe. Tá saoráidí spóirt agus sóisialta curtha ar fáil ag cuid mhór pobal tuaithe trí Scéimeanna Fostaíochta Pobail agus le cúnamh áirithe ó mhaoiniú poiblí trí na húdaráis áitiúla. Fanfaidh na socruithe sin i bhfeidhm d'fhonn tacaíocht agus maoiniú a sholáthar le haghaidh saoráidí agus taitneamhachtaí pobail agus sóisialta cultúrtha agus áineasa.

Chun comhpháirtíocht a chur chun cinn agus a fhorbairt ag gach leibhéal den chreat institiúideach leagfar amach na nithe seo a leanas i ngach Clár Oibríochta faoin gCreat Tacaíochta Comhphobail don chéad 'babhta' eile de na Cistí Struchtúracha agus ina theannta sin i bpleananna agus i straitéisí arna n-ullmhú ag gníomhaireachtaí Stáit ag na Tionóil Réigiúnacha ag na húdaráis Réigiúnacha ag na Boird Forbartha Contae agus ag na comhlachtaí forbartha áitiúla:

  • socruithe a chinnteoidh an comhchomhairliúchán agus an páirteachas is leithne is féidir le linn an phróisis pleanála agus

tograí chun cothroime a bhaint amach go háirithe cóimheá inscne i socruithe rannpháirteachais.