By using this website, you consent to our use of cookies. For more information on cookies see our privacy policy page.

Text Size: a a
Home A-Z Index Subscribe/RSS Contact Us Twitter logo small white bird

Publications

1996-1999

Contact Us

Oideachas agus Traenáil

Is gceart go gcothódh an próiseas oideachais féinfhorbairt go dtabharfadh sé an cumas do dhaoine a mbuanna a úsáid go hiomlán agus go soláthródh sé na scileanna is gá chun rochtain a fháil ar dheiseanna fostaíochta agus ioncaim. Tá iarmhairtí tábhachtacha ann i dtaca le próifíl daonra limistéar tuaithe i gcás cumas a bheith ag daoine óga oideachas agus traenáil a fháil gan imeacht óna limistéir féin.

Tá ról an-tábhachtach ag oideachas agus traenáil a mhéid a bhaineann le gníomhaíocht eacnamaíochta a ghiniúint agus a choimeád ar bun. Má tá fórsa saothair dea-oilte solúbtha ann is fusa éagsúlú eacnamaíochta a dhéanamh agus deiseanna cruthaithe ioncaim agus fostaíochta a mhealladh chuig limistéir thuaithe. Mar gheall ar fhorbairt teicneolaíochtaí nua mar shampla tá gá le fórsa saothair a bhfuil ardleibhéal oideachais acu agus ag a bhfuil bunscileanna maithe i dtaca le teicneolaíocht eolais a láimhseáil. Tá ról tábhachtach ag na hInstitiúidí Teicneolaíochta ach go háirithe i dtaca le tionsclaíocht a chur chun cinn agus a shuíomh ina limistéir agus i dtaca le tacaíocht a thabhairt do choincheap na forbartha réigiúnaí.

Ní mór do na córais oideachais agus traenála a chinntiú gur féidir le gach duine a chónaíonn faoin tuath barr a gcumais a bhaint amach agus go dtabharfar aghaidh ar riachtanais grúpaí atá faoi mhíbhuntáiste agus atá eisiata ón tsochaí. Is mó an baol atá ann i dtaca le teip oideachasúil agus eisiamh ón margadh saothair dá bharr sin i gcás leanaí atá i dteaghlaigh faoi mhíbhuntáiste nó a chónaíonn i limistéir mhíbhuntáistiúla. Le himeacht aimsire is mó an ceangal atá ann idir easpa cáilíochtaí oideachais agus bochtaine agus bíonn dóchúlacht mhór ann i gcás daoine gan cháilíochtaí nach bhfaighidh siad fostaíocht agus go mbeidh siad dífhostaithe go fadtéarmach.

De réir an taighde atá déanta is léir go bhfuil gá le hidirghabháil luath i dtaca le seirbhísí oideachais mar ghné thábhachtach den obair a ghabhann le aghaidh a thabhairt ar mhíbhuntáiste. Caithfidh bunscoileanna agus meánscoileanna i limistéir thuaithe a bheith in ann pacáiste seirbhísí lena n-áirítear ranganna beaga agus múinteoirí feabhais a chur ar fáil do mhic léinn atá faoi mhíbhuntáiste le go mbeidh foghlaim aonair ar fáil agus le go mbeidh curaclam ann a fhreastalóidh ar riachtanais na mac léinn go léir.

Gné thábhachtach d'fhorbairt áitiúil is ea oideachas agus traenáil go háirithe chun a chinntiú go mbeidh an cumas ag cumainn dheonacha ag grúpaí ceirde agus ag grúpaí pobail chun páirt a ghlacadh sa phróiseas forbartha agus comhoibriú agus cabhrú leis an bpróiseas sin agus chun oibriú i gcomhpháirt lena chéile thar a gceann féin.

Tá an Rialtas tiomanta do chóras cuimsitheach oideachais a fhreastalaíonn ar gach duine a sholáthar ar bhonn scaipthe ó thaobh cúrsaí geografacha ar córas é atá ar comhréir le cad atá indéanta i dtéarmaí eacnamaíochta ag féachaint do na héilimh iomaíocha atá ann agus do na tosaíochtaí laistigh den chóras oideachais. áireofar air sin cianoideachas agus saoráidí cianrochtana a sholáthar agus béim á leagan ar thacaíochtaí agus ar acmhainní teicneolaíochta.

Sonraíodh i bPlean Gníomhaíochta an Rialtais don Mhílaois go ndéanfaí dara múinteoir a thabhairt do gach bunscoul aonmhúinteora ina bhfuil deich ndalta nó níos mó. Tá feidhmiú an ghealltanais sin ar siúl cheana féin. Maidir leis an dara leibhéal breithníonn an Roinn Oideachais agus Eolaíochta iarrataí i ndáil le cúrsaí foirne i gcás ina mbíonn fadhbanna ar leith ann i ndáil leis an gcuraclam atá á thairiscint. Déantar iarratais ar sholáthar saoráidí fisiciúla a bhreithniú ar bhonn gach cáis ar leithligh.

Faoi láthair tá breithniú á dhéanamh ag an gCoimisiún um Chóiríocht Scoile ar na critéir pleanála do scoileanna ag an gcéad leibhéal agus ag an dara leibhéal agus tá anailís chuimsitheach staitistiúil dhéimeagrafaíoch á déanamh aige sa chomhthéacs sin. Táthar ag súil go ndaingneoidh an Coimisiún an tábhacht a bhaineann le scoileanna maithe a bheith ann mar chuid den bhonneagar atá ag teastáil chun daoine a spreagadh chun fanacht i bpobail tuaithe nó chun filleadh orthu agus go dtabharfaidh sé suntas don mhéid sin. Tá an Roinn Oideachais agus Eoalíochta tiomanta do scrúdú cúramach a dhéanamh ar thuarascáil an Choimisiúin agus do chleachtais reatha a athbhreithniú.

Déanfar na bearta chun aghaidh a thabhairt ar mhíbhuntáiste oideachasúil seirbhísí réamhscoile múinteoirí feabhais múinteoirí idirchaidrimh baile/scoile/pobail "Ag Briseadh an Timthriaill" etc a leathnú de réir thosaíochtaí an chláir ach acmhainní atá ar fáil a chur i gcuntas.

Déanfaidh na Boird Fiontraíochta Contae trí pháirteachas institiúidí tríú leibhéal agus na ngníomhaireachtaí Stáit in ullmhú na Straitéise Contae scrúdú ar na riachtanais oideachais agus traenála ina limistéir. Más féidir agus tar éis comhaontú leis na húdaráis iomchuí tabharfaidh na Boird cabhair i dtaca le gníomhartha le haghaidh cianrochtain agus bearta solúbtha a chur ar fáil ag an leibhéal áitiúil. Ina theannta sin éascóidh na Boird ceangail agus comhoibriú idir leasanna oideachais agus fiontraíochta agus na gníomhaireachtaí soláthair le linn díriú ar riachtanais áitiúla agus le linn bearta a dhéanamh ina leith.

Déanfar an Coiste Comhairleach um Thraenáil Tuaithe a bhunaigh an Roinn Talmhaíochta agus Bia chun moltaí an Ghrúpa Athbhreithnithe "Strategy for Rural Development Training" (1993) a chur i bhfeidhm a athbhunú ag leibhéal náisiúnta chun athbhreithniú a dhéanamh ar riachtanais oideachais agus traenála i réimse na forbartha tuaithe. Déanfaidh an Coiste scrúdú ach go háirithe ar na cláir láithreacha oideachais agus traenála forbartha tuaithe agus déanfaidh sé measúnú ar a n-éifeachtacht i dtaca le freastal ar chuspóirí forbartha tuaithe. Ina theannta sin déanfaidh an Coiste scrúdú ar na féidearthachtaí atá ann i dtaca le comhordú agus lánpháirtiú feabhsaithe idir na soláthróirí éagsúla oideachais agus traenála agus i dtaca le leas níos mó a bhaint as saoráidí coláiste traenála talmhaíochta sa réimse seo.

Tá Páipéar Uaine foilsithe ag an Rialtas dar teideal "Adult Education in an Era of Lifelong Learning" agus is é is bun le plé agus comhchomhairle le réimse leathan leasanna lena chumasú don Rialtas a thosaíochtaí a shainmhíniú agus Páipéar Bán a fhoilsiú faoin réimse tábhachtach seo roimh dheireadh na bliana.