By using this website, you consent to our use of cookies. For more information on cookies see our privacy policy page.

Text Size: a a
Home A-Z Index Subscribe/RSS Contact Us Twitter logo small white bird

Cothabháil agus Cruthú Fostaíochta

Ní mór bonn eacnamaíochta a bheith ann má tá pobail le fanacht i limistéir thuaithe. Dá bhrí sin tá sé thar a bheith tábhachtach go gcruthófar agus go gcothabhálfar deiseanna chun ioncam agus fostaíocht a ghiniúint d'fhonn pobail tuaithe bhríomhara a chothú.

Déanann forbairt limistéar tuaithe ar bhonn na straitéise a bhfuil achoimre air sa Pháipéar Bán forbairt tuaithe a chur laistigh den chreat forbartha réigiúnaí cothromaithe trí ról a thabhairt do chur chun cinn gníomhaíochta eacnamaíochta ar shlí phleanáilte sna réigiúin lena mbaineann. Is é an cuspóir foriomlán atá ann ná éagsúlú a dhéanamh ar an ngeilleagar tuaithe agus saothrú a dhéanamh ar an gcumas le haghaidh forbairt eacnamaíochta ar scála agus ar mhodh oiriúnach chun tairbhe na bpobal tuaithe.

Tá rún ag an Rialtas an cuspóir sin a bhaint amach trí pholasaithe earnálacha a lánpháirtiú le cur chuige réigiúnach agus trí pholasaithe a chur i bhfeidhm a thabharfaidh aghaidh ar an réimse leathan féidearthachtaí le haghaidh forbairt eacnamaíochta agus tacaíocht a thabhairt trí infheistíocht i mbonneagar agus i soláthar seirbhísí. Is é an cur chuige a bheidh ag an Rialtas ná díriú ar láidreachtaí dúchasacha an gheilleagair tuaithe agus ag an am céanna forbairt eacnamaíochta níos leithne a éascú.

Is é an tslí is tábhachtaí inar féidir leis an Rialtas cabhrú le limistéir thuaithe agus forbairt a éascú ná trí pholasaithe maithe maicreacnamaíochta agus trí bhainistíocht chúramach ar airgead poiblí rudaí a sholáthróidh an timpeallacht trínar féidir le fiontraíocht fás a dhéanamh. Trí aeráid fhabhrach le haghaidh fáis leanúnaigh eacnamaíochta agus trí leanúint de bhoilsciú íseal agus rátaí ísle úis a bheith ann cinnteofar iomaíocht agus cruthófar deiseanna do phobail tuaithe chun bheith páirteach i bhfiontair agus i bhfostaíocht óna bhfaighfear luach saothair maith ar fiontair agus fostaíocht iad a bheidh ann san earnáil phríobháideach agus san earnáil phobail/chomharchumainn ach iad bunaithe ar fhóstaí margaidh.

Tá ról an-tábhachtach ag saothrú acmhainní nádúrtha i dtaca leis an ngeilleagar tuaithe. Is iad na gníomhaíochtaí earnála príomha agus talmhaíocht ach go háirithe ba thábhachtaí riamh anall i dtaca le geilleagair limistéar tuaithe. Cé gur lú an méid fostaíochta atá tionscail táirgthe phríomha a chur ar fáil tá cumas ann fós chun forbairt a dhéanamh agus leanfaidh na hearnálacha sin de thábhacht a bheith acu i dtaca le hioncam agus fostaíocht i limistéir thuaithe ar choinníoll go ndéanfaidh siad oiriúnú don dúshlán atá ann de bharr nuachóiriú athstruchtúrú forbairtí margaí agus béim mhéadaitheach ar nithe a bhaineann leis an timpeallacht. Is codanna riachtanacha d'fhorbairt an gheilleagair tuaithe iad earnáil talmhaíochta atá éifeachtach i dtaca le cúrsaí eacnamaíochta agus éagsúlú chuig gníomhaíochtaí ar-fheirme agus as-feirme.

Bíonn limistéir thuaithe ag brath ar infheistíocht sheachtrach agus ar fhorbairt acmhainní dúchasacha le haghaidh deiseanna ioncaim agus cruthaithe fostaíochta. Ní mór do pholasaí aghaidh a thabhairt ar an dúshlán a ghabhann lena chinntiú go ndéanfar cion suntasach de phoist nua déantúsaíochta agus níos tábhachtaí fós de phoist nua san earnáil seirbhísí a shuíomh i limistéir thuaithe.

Níl réiteach ag aon earnáil amháin ar fhadhbanna eacnamaíochta limistéar tuaithe. Ach mura mbíonn na hearnálacha den gheilleagar tuaithe trína ngintear fás ag oibriú go héifeachtúil is beag an seans atá ann go mbeidh tionchar éifeachtach fadtéarma ag polasaithe eile.

Tá tábhacht ar leith ag baint leis na réimsí polasaí seo a leanas i dtaca le fostaíocht a chothú deiseanna nua a chruthú agus cabhrú le pobail tuaithe déanamh go maith.