By using this website, you consent to our use of cookies. For more information on cookies see our privacy policy page.

Text Size: a a
Home A-Z Index Subscribe/RSS Contact Us Twitter logo small white bird

Cultúr

Tá dlúthbhaint idir pobail tuaithe agus traidisiúin oidhreacht agus cultúr na héireann ar nithe iad a bhí an-tábhachtach i dtaca le cruthú na féiniúlachta náisiúnta. áirítear san oidhreacht chultúrtha an teanga an stíl mhaireachtála agus na traidisiúin ceol traidisiúnta amhránaíocht agus rince tírdhreach táirgí uathúla séadchomharthaí cluichí náisiúnta na healaíona etc. Ar leith ón tábhacht teangeolaíochta a bhaineann le limistéir Ghaeltachta léiríonn siad féiniúlacht agus slí mhaireachtála chultúrtha shainiúil.

Cuireann an cultúr náisiúnta meon áite ar fáil do phobail tuaithe ar nasc é leis an am a caitheadh; ach ina theannta sin tá ról tábhachtach aige trína thraidisiúin agus trína luachanna i dtaca le míniú a thabhairt ar an tsochaí nua-aoiseach. Cuidíonn ealaíona agus cultúr le meon na féiniúlachta áitiúla agus bíonn tionchar acu ar an muinín atá ag pobail áitiúla chun dul i ngleic lena bhfadhbanna féin chun comhoibriú lena chéile ina n-eagraíochtaí sóisialta agus eacnamaíochta agus chun a gcur chuige comhpháirteach a oiriúnú do riachtanais nua-aoiseacha.

I dtéarmaí eacnamaíochta cabhraíonn cultúr agus na healaíona agus sa Ghaeltacht an Ghaeilge go díreach agus go hindíreach le cruthú agus coimeád fostaíochta i limistéir thuaithe agus tugann na nithe sin íomhá de limistéar mar bhonn le haghaidh infheistíochta i dturasóireacht agus i ngnó. Foirmíonn ceirdeanna traidisiúnta agus nua-aoiseacha earnáil mhéadaitheach shuntasach den gheilleagar gnóthaí beaga i gcuid mhór limistéar tuaithe agus tugann an earnáil sin deiseanna do dhaoine chun ioncam a fháil óna n-acmhainní agus óna scileanna pearsanta. Agus tá caomhnú agus feabhsú an chultúir áitiúil ina ghné de limistéir thuaithe a mbaineann cumas léi chun cineálacha nua gníomhaíochta eacnamaíochta a ghiniúint. Le blianta beaga anuas ní hamháin atá an tionscal scannánaíochta tar éis gníomhaíocht eacnamaíochta áitiúil a ghiniúint ach freisin tá íomhá agus taitneamhachtaí limistéar tuaithe á gcur chun cinn chun críoch turasóireachta.

Cinnteoidh an Rialtas go ndéanfar forbairt eacnamaíochta agus shóisialta a shaothrú ar an mbonn go n-urramaítear oidhreacht limistéar tuaithe lena n-áirítear an Ghaeilge agus go ndéanfar an straitéis a dtugtar achoimre uirthi sa Pháipéar Bán a chur i bhfeidhm ar shlí ina ndéanfar an cultúr náisiúnta a chaomhnú agus a chur chun cinn. Soláthrófar tacaíocht do thionscadail forbartha lena ndéanfar rochtain níos mó ar na healaíona agus i ngníomhaíochtaí cultúrtha agus páirteachas níos mó iontu a thabhairt do phobail tuaithe ní hamháin chun caighdeán maireachtála agus féiniúlacht chultúrtha pobal tuaithe a shaibhriú ach freisin mar nithe a chabhraíonn le forbairt eacnamaíochta.

Tá an Rialtas tiomanta freisin do spreagadh agus do chur chun cinn a dhéanamh i dtaca le heolas agus rochtain ar na Forais Chultúir Náisiúnta agus do bhainistíocht a dhéanamh ar pháirceanna náisiúnta agus ar shéadchomharthaí náisiúnta trí chaomhnú flora agus fauna etc. Is léir an tiomantas sin in obair Dhúchas - The Heritage Service agus san fhógra a tugadh le déanaí maidir leis an mBailiúchán Saol Tíre a aistriú ó Ard-Mhúsaem na héireann go Teach Pháirc Thurlaigh Caisleán an Bharraigh. Is comhfhiontar uathúil é sin atá á dhéanamh in éineacht leis an údarás áitiúil mar aitheantas do chumas turasóireachta agus forbartha áitiúla agus tuaithe an limistéar.

Tá bagairt leanúnach ann i bpobail Ghaeltachta ar an teanga agus ar an gcultúr go háirithe ó na meáin chumaráide nua-aoiseacha agus ó aistriú daonra.

Tá an Rialtas tiomanta do thacú go leanúnach leis an nGaeltacht go háirithe i dtaca le gníomhaíochtaí forbartha údarás na Gaeltachta agus le scéimeanna arna n-oibriú ag an Roinn Ealaíon Oidhreachta Gaeltachta agus Oileán agus do dheimhin a dhéanamh de go bhfuil an ceart agus an deis ag cainteoirí Gaeilge sa Ghaeltacht agus in áiteanna eile chun a ngnó a sheoladh leis an Stát trí mheán na Gaeilge.