By using this website, you consent to our use of cookies. For more information on cookies see our privacy policy page.

Text Size: a a
Home A-Z Index Subscribe/RSS Contact Us Twitter logo small white bird

Atuarascáil bhliantúil 2007

Clár ábhair

Réamhrá (pdf 3,372Kb) 

 • Príomh éachtaí faoin ráiteas straitéisa 2005- 2007
 • Athbreithniú ar 2007
 • Eagrú na Roinna

D'Forbairtí 2007

1. Trádáil agus Forbairt Agraibhia i gCreatlach Náisiúnta agus Idirnáisiúnta (pdf 3,184Kb) 

 • Idirbheartaíochtaí Idirnáisiúnta agus AE
 • Forbairtí Polasaí Náisiúnta
 • An Tionscal Bia
 • Nuálaíocht
 • Tuarascálacha Tráchtearraí

2. Sábháilteacht Bhia, Sláinte agus Leas Ainmhithe, Sláinte Plandaí (pdf 1,138Kb) 

 • Sábháilteacht Bhia
 • Inrianaitheacht agus Aithint Ainmhithe
 • Leas Ainmhithe
 • Sláinte Ainmhithe
 • Seirbhís Saotharlainne
 • Sláinte Plandaí

3. Geilleagar agus Comhshaol Tuaithe (pdf 791Kb) 

 • Ag Cur Chun Cinn Feirmeoireachta Inbhuanaithe
 • Bearta ag Cabhrú le hAthrú Struchtúrtha

4. Seachadadh Scéimeanna, Seirbhísí do Chustaiméirí agus Bainistiú Airgeadais (pdf 1,061Kb) 

 • Oibríochtaí Scéime
 • Seirbhísí do Chustaiméirí
 • Bainistiú Airgeadais

5. Cumais Oibriúcháin agus an Clár Oibre Nuachóirithe (pdf 631Kb) 

 • Forbairt Eagraíochtúil agus Acmhainní Daonna
 • Cumas Forbartha TF

6. Iascaigh Mhara, Uisceshaothrú, Cuanta, Crios Muirí agus Cósta (pdf 1,024Kb) 

 • Mór-fhorbairtí i 2007
 • Bainistiú Comhshaoil agus Caomhnaithe
 • Forbairt an Chreasa Cósta agus Cuanta Iascaigh

7. AGUISÍNÍ (pdf 388Kb) 

 • A Comhlachtaí Stáit
 • B Ráitis Airgeadais 2007
 • Vóta 31
 • Plean Forbartha Náisiúnta 2007-2013,
 • CTEFT
 • Ciste Ráthaíochta CERT

Ráiteas Straitéise 2008-2010 (pdf 2,601Kb)