By using this website, you consent to our use of cookies. For more information on cookies see our privacy policy page.

Text Size: a a
Home A-Z Index Subscribe/RSS Contact Us Twitter logo small white bird

Seolann Doyle Scéim Chabhair Infheistíochta don Earnáil Gairneoireachta Tráchtála

D’fhógair Andrew Doyle, T.D., Aire Stáit ag an Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara ar a bhfuil freagracht ar leith maidir le Gairneoireacht oscailt an Scéim Chabhair Infheistíochta 2017 le haghaidh Fhorbairt an Earnáil Gairneoireachta Tráchtála inniu.

Dúirt an tAire Doyle go raibh “lúchair orm a fhógairt go mbeidh an Scéim Chabhair Infheistíochta le haghaidh Fhorbairt an Earnáil Gairneoireachta Tráchtála ag leanúint i gcomhair 2017, rud a léiríonn tiomantas an Rialtas do tacaíocht leanúnach don Earnáil seo. Is foinse shuntasach chistiú Stáit do tháirgeoirí gairneoireachta an scéim iomaíoch chúnamh deontais seo agus tá sé ríthábhachtach chun iomaíochas na dtairgeoirí agus chaighdeán an aschuir a fheabhsú chomh maith le deis a thabhairt do tháirgeoirí bheith nuálach agus a dtáirgeadh a éagsúlú.

Tá an scéim oscailte do gach earnáil gairneoireachta – barra faoi chosaint, barra plandlainne, glasraí pairce, bogthorthaí, úlla, beachaireacht agus muisiriúin agus soláthróidh sí cúnamh deontais d’infheistíochtaí faofa caipitiúla a dtugtar faoi roimh 29ú Meán Fómhair 2017 ar ráta 40%. I gcásanna áirithe teoranta, áfach, d’fhéadfadh go gceadófaí cistiú d’infheistíochtaí a bheidh críochnaithe agus éilithe faoi 28ú Meán Fómhair 2018.

Chomh mhaith le sin dúirt an tAire ‘go mbeidh fáil ag an earnáil Gairneoireachta ar an gciste iasachta ar ráta íseal €150m i gcomhair thacaíocht sreabhadh airgid, rud a chuireann iasachtaí a bhíonn an-solúbtha ar fáil do suas le sé bliana i gcomhair suimeanna suas le €150,000, ar ráta úis 2.95%’.

16ú Nollaig 2016 an dáta deiridh a nglacfar le hiarratais.

Nóta d’Eagarthóirí.

Tá sonraí na scéime agus foirmeacha iarratais ar fáil ón Rannóg um Bheartas, Táirgeadh & Sábháilteacht Barr, An Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara, Foirgneamh Riaracháin, Campas Bhacastúin, Crois an tSiúnaigh, Cill Droichid, Co Chill Dara, Teil: 01 5058886 nó ag www.agriculture.gov.ie/farmingsectors/horticulture/horticultureschemes

Is féidir leagan PDF den Phreaseisiúint a fheiceáil: DAFMPR 156/2016 (pdf 371Kb) 

Date Released: 11 November 2016