By using this website, you consent to our use of cookies. For more information on cookies see our privacy policy page.

Text Size: a a
Home A-Z Index Subscribe/RSS Contact Us Twitter logo small white bird

Creed i mbun Idirphlé Earnála don Earnáil Bia Mara - Lucht na hEarnála Bia Mara in Éirinn ag ullmhú d'Imeacht na Breataine as an Aontas Eorpach

D'óstáil an tAire Talmhaíochta, Bia agus Mara, Michael Creed, T.D., Idirphlé Earnála inniu a bhí dírithe ar an Earnáil Bia Mara agus an tionchar a d'fhéadfadh a bheith ag Imeacht na Breataine as an AE uirthi.  

Dúirt an tAire Creed go raibh sé tábhachtach a chinntiú go dtabharfaí cosaint don Earnáil Bia Mara le linn na n-idirbheartaíochtaí maidir le hImeacht na Breataine as an Aontas Eorpach. "Is é an dúshlán mór atá ann don Rialtas seo ná a chinntiú go mbeidh na ceisteanna atá ag déanamh tinnis d'iascairí agus do lucht na hearnála bia mara i measc na mórcheisteanna ar chlár oibre an AE, agus go mbeimid páirteach sna hidirbheartaíochtaí foriomlána a bheidh ann mar chuid den chaidreamh nua idir an tAontas Eorpach agus an Ríocht Aontaithe."

Lean an tAire Creed air, á rá "Tá bagairtí móra ar leith ag baint le hImeacht na Breataine as an Aontas Eorpach ó thaobh na hearnála Bia Mara, ní áirím na himpleachtaí trádála atá aige a bhainfeadh leis an gcuid is mó d'earnálacha.    Ní ag déanamh beag is fiú den tábhacht a bhaineann le dea-thoradh trádála a bhaint amach don earnáil bia mara atáim agus mé á rá sin, ach ag meabhrú do dhaoine go bhfuil dúshláin roimh an earnáil seo nach mbeadh roimh earnálacha eile."

Mhínigh an tAire gurb éard a bhí i gceist leis na bagairtí úd, nach mbeadh teacht ag iascairí na hÉireann ar limistéir farraige atá taobh istigh de chrios na Ríochta Aontaithe, agus go bhféadfadh an Ríocht Aontaithe iarracht a dhéanamh a cion reatha de chuótaí éisc a mhéadú.   Dúirt an tAire Creed, "caithfear cur in aghaidh go láidir aon athruithe ar chearta lucht na hearnála gabhála in Éirinn agus san AE."

Tar éis an imeachta a bhí ar siúl in Óstán an Radission Blue, Aerfort Bhaile Átha Cliath, dúirt an tAire Creed go raibh sé sásta gur tháinig a oiread sin daoine a bhaineann leis an Earnáil Bia Mara,  "Is léir ón líon daoine a tháinig inniu agus ón méid a bhí le rá ag páirtithe leasmhara na hEarnála go bhfuil fonn ar chách cur le chéile chun iarracht a dhéanamh leas na hÉireann a chosaint agus idirbheartaíochtaí Imeacht na Breataine as an Eoraip ar na bacáin.   Is mian liom buíochas a ghabháil le gach duine a bhí i láthair as a gcuid tuairimí a roinnt linn le linn an tráthnóna. Bhí fiúntas ag baint leis an lá agus is mian liom a dhearbhú dóibh go nglacfar a n-údar imní agus a gcuid smaointe san áireamh." 

Rinne roinnt príomhpháirtithe leasmhara earnála cur i láthair. Bhí plé ann ina dhiaidh sin ar chearta, ar bhainistíocht stoc roinnte, agus ar cheisteanna a bhaineann le trádáil agus le huisceshaothrú.   

Chuir an tAire Creed clabhsúr lena chuid cainte, á rá, "Céim thábhachtach eile a bhí sa lá inniu den aistear leanúnach a bhfuilimid ar fad ag gabháil dó ó bhí reifreann ann sa Mheitheamh sa Ríocht Aontaithe. Cuid den aistear sin ná tuiscint a fháil ar na himpleachtaí a d'fhéadfadh a bheith ag Imeacht na Breataine as an Eoraip dúinn agus conas sinn féin a ullmhú do na himpleachtaí sin.   Ní heol dúinn fós céard go díreach a bheidh á lorg ag an Ríocht Aontaithe ach dá fheabhas ár dtuiscint ar na ceisteanna, is ea is fearr a bheimid ullamh do na dúshláin atá romhainn."

Is féidir leagan PDF den Phreaseisiúint a fheiceáil: DAFMPR 16/2017 (pdf 360Kb) 

Added 02.02.17

Cainteoirí ag an Idirphlé ar an Earnáil Bia Mara: Ó chlé go deas: Patrick Murphy, Tara Mc Carthy, Príomhfheidhmeannach Bhord Bia, Michael Creed, an tAire Talmhaíochta, Bia agus Mara, Sean O’Donohue, Cumann Iascairí na gCealla Beaga, Lorcán Ó Cinnéide, Cumann Próiseálaithe Éisc agus Easpórtálaithe na hÉireann, an Dr Cecil Beamish, an Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara.

 

 

 

Date Released: 02 February 2017