By using this website, you consent to our use of cookies. For more information on cookies see our privacy policy page.

Text Size: a a
Home A-Z Index Subscribe/RSS Contact Us Twitter logo small white bird

Fáíltíonn Creed roimh an bhFás i `nGeilleagar Gorm' na hÉireann

Osclaíonn an tAire Creed go hoifigiúil an Cruinniú Mullaigh um Shaibhreas ár nAigéin i nGaillimh

Tá an tAire Talmhaíochta, Bia agus Mara, Michael Creed T.D., tar éis tiomantas leanúnach an Rialtais a thabhairt d’fhorbairt na hearnála mara in Éirinn, agus d’fhorfheidhmiú Phlean Comhtháite Mara na hÉireann - Feidhm a Bhaint as Saibhreas ár nAigéin.

Ag labhairt dó os comhair toscairí ag an gCruinniú Mullaigh ‘Saibhreas ár nAigéin’ inniu in Ollscoil na hÉireann, Gaillimh, lenar áiríodh ceannairí náisiúnta agus idirnáisiúnta agus tionsclaíocha, lucht ceaptha beartais, taighdeoirí agus fiontraithe muirí, dúirt an tAire Creed “Is cuid fhíorthábhachtach í earnáil mhara na hÉireann dár ngeilleagar náisiúnta, agus chonaiceamar fás suntasach sa ‘gheilleagar gorm’ le roinnt blianta anuas. Fáiltím roimh an tuarascáil nua a foilsíodh inniu ag Aonad um Thaighde Mara Soch-Eacnamaíoch ag OÉ Gaillimh ina léirítear gur tháinig fás suntasach ar earnáil na mara ó foilsíodh Feidhm a Bhaint as Saibhreas ár nAigéin thiar sa bhliain 2012, agus chonacthas sa tréimhse idir na blianta 2014 agus 2016 méadú faoi 23% sa láimhdeachas, méadú faoi 20% san oll-bhreisluach (GVA) agus go fíorthábhachtach méadú faoi 10% san fhostaíocht. Táthar ag gineadh an chlaochlaithe sin le tiomantas agus le dúshaothar gníomhaireachtaí Stáit agus Ranna Rialtais éagsúla, geallsealbhóirí agus infheisteoirí ábhartha”.

Dúirt an tAire leis “Is cúis áthais dom freisin chun fógairt inniu foilsiú na Tuarascála Dhul chun Cinn bliantúla i leith Phlean Mara Comhtháite na hÉireann - Feidhm a Bhaint as Saibhreas ár nAigéin, don bhliain 2016. Is sa tuarascáil a leagtar amach an dul chun cinn nach beag a gnóthaíodh le déanaí chun spriocanna agus bearta uaillmhianacha faoi mar a shonraítear sa Phlean a fhorfheidhmiú, agus taispeántar inti dúinn go bhfuil tiomantas an Rialtais dá fhorfheidhmiú leanúnach ag seachadadh fáis réadúil san earnáil”.

Is eochairchuid í an fhormáid ‘Cruinniú Mullaigh Shaibhreas ár nAigéin’ atá ina ceathrú bliain anois de phlean comhtháite an Rialtais d'earnáil mhara na hÉireann, agus tugtar le chéile cainteoirí náisiúnta agus idirnáisiúnta, saineolaithe sa tionscal, gníomhaireachtaí forbartha gnó agus pobal gnó agus taighde mara na hÉireann inti. Díríodh an plé i mbliana ar an téama ‘Rethinking Boundaries and Innovation for a Sustainable Marine Economy’. Foilsíodh Straitéis nua um Thaighde agus Nuálaíocht Mara do na blianta 2017 – 2021 freisin chun bheith ag an aon am amháin leis an gCruinniú Mullaigh. Is éard is rún leis an Straitéis go gcuirtear torthaí an taighde agus na nuálaíochta nua leis an eolas reatha chun luach a ghiniúint taobh istigh den gheilleagar mara. Dírítear sa Straitéis ar na hábhair leathana a aithníodh i mbeartais agus straitéisí reatha an Rialtais, agus tugtar creatlach léi ina n-aithnítear castacht an chistithe taighde san fhearann mara.

Agus é ag fáiltiú roimh an Straitéis, dúirt an tAire Creed “gur thacaigh an Rialtas leis an Ráiteas Straitéise seo mar chreatlach chun cúnamh leis na haonáin úd den rialtas a ghlacann rannpháirt i gcistiú an taighde agus na nuálaíochta a bhaineann leis an muir, agus táim ag súil le nuashonruithe a fháil faoina forfheidhmiú”.

D’fháiltigh an tAire freisin roimh an bhfógra leis an  gCoimisiún Eorpach le deireanas go mbeidh Cathair Chorcaí mar óstchathair do Lá Muirí na hEorpa 2020. Dúirt an tAire Creed; “Táim fíorshásta chun comhghairdeas a ghuí le Cathair Chorcaí in athuair as bheith ainmnithe mar an óst-Chathair ag an gCoimisiún Eorpach. Is é Lá Muirí na hEorpa an mhórimeacht i bhféilire muirí an Aontais Eorpaigh, lena mbaineann comhdháil dhá le hos cionn 1,000 geallsealbhóir ó fud an Aontais Eorpaigh ag teacht le chéile chun forbairt na hearnála sin a phlé.  Is í seo an chéad uair a fheidhmeoidh Éire mar óst-tír don mhórimeacht seo, agus táim muiníneach go mbeadh Corcaigh mar óstionad den scoth’.

Is tionscnaimh leis an nGrúpa Comhordaithe Idir-Rannach Mara iad Cruinniú Mullaigh Saibhreas ár nAigéin agus SeaFest, faoi chathaoirleacht an Aire Creed. Is cuid é an Cruinniú Mullaigh de réimse imeachtaí tionscail agus nuálaíochta ag tarlú i nGaillimh mar chuid de SeaFest 2017 idir 29 Meitheamh agus 2 Iúil. Tá réimse leathan imeachtaí poiblí ar siúl freisin i gCalafort agus i nDugaí na Gaillimhe agus sa chathair thar an deireadh seachtaine (1-2 Iúil).

Féach i gcomhair a thuilleadh faisnéise www.seafest.ie agus www.ouroceanwealth.ie

Is féidir leagan PDF den Phreaseisiúint a fheiceáil: DAFMPR 120/2017 (pdf 376Kb) 

Date Released: 30 June 2017