By using this website, you consent to our use of cookies. For more information on cookies see our privacy policy page.

Text Size: a a
Home A-Z Index Subscribe/RSS Contact Us Twitter logo small white bird

Liosta 2017 de na Cineálacha Féir agus Seamar Bán atá molta seolta ag an Aire

Sheol an tAire Talmhaíochta, Bia agus Mara, Michael Creed TD, go hoifigiúil inniu Liosta 2017 de na Cineálacha Féir agus Seamar Bán atá molta. Tugann an Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara faoi Chlár Measúnachta Cineálacha Barr.  Faoin gclár déantar measúnú ar chineálacha nua de na príomhspeicis barr ó thaobh chomh oiriúnach is atá siad iad a shaothrú in Éirinn. Ní dhéantar ach cineálacha barr atá níos acmhainní agus níos oiriúnaí ná na cinn atá ann cheana ann a cheadú agus a fhoilsiú ar an Liosta Molta de Chineálacha Féir agus Seamar. Tá an clár náisiúnta seo, atá faoi stiúir na Roinne agus faoina ndéantar diantástáil ar chineálacha éagsúla féir, ar cheann de na cúiseanna a bhfaigheann an clár measúnachta anseo tacaíocht láidir ón tionscal agus ó phóraitheoirí araon agus faoina gcuirtear cineálacha féir a oireann an tír seo ar fáil d'fheirmeoirí.

 

Inniu ar a chuairt chuig feirm Michael Batemen, ar an mBaile Gallda, Maigh Chromtha i gCorcaigh dúirt an tAire Creed

"Tá féar ríthábhachtach má tá ár gcórais déiríochta agus beostoic le bheith éifeachtach agus tá sé riachtanach go mbeadh teacht ag feirmeoirí ar na cineálacha féir is nuaí agus is fearr má tá an earnáil le bheith iomaíoch.  Tá sé cuí freisin sa bhliain atá ann, Bliain na Talún Féaraigh Inbhuanaithe, go bhfuil eolas riachtanach ar an Liosta d'Fhéir agus Seamair atá Molta d'fheirmeoirí maidir leis an luach eacnamaíochta a bhaineann le féar mar a léiríonn an Innéacs Brabúis Féaraigh.

Tacaíonn an tionscnamh Bliain na Talún Féaraigh Inbhuanaithe le spriocanna na straitéise Food Wise 2025 agus féachann le feasacht a ardú ar an tábhacht atá le féar i dtáirgeadh iomaíoch beostoic agus déirí. Tá buntáiste suntasach ó thaobh costais ag baint leis na hearnálacha seo sa tslí is gur córas táirgthe féar-bhunaithe atá inbhuanaithe ó thaobh an chomhshaoil atá i gceist agus atá ag brath ar bháisteach.  Is é an córas féar-bhunaithe seo a thugann buntáiste d'Éirinn ar mhargaí idirnáisiúnta atá ag éirí níos iomaíche. Tá an Liosta de Chineálcha Féir agus Seamar atá Molta mar bhonn agus mar thaca leis an mbuntáiste iomaíochta seo lena n-aithnítear cineálacha nua féir atá in ann cruthú go maith ag an leibhéal is airde agus ag an am céanna leas as bhaint as ionchuir ar bhealach níos éifeachtaí.

 Tá roinnt tionscnamh curtha ar bun cheana féin faoin tionscnamh Bliain na Talún Féaraigh Inbhuanaithe, ina measc feachtas i mí Eanáir na bliana seo dar teideal 'Grass 10', arna sheoladh ag Teagasc a bhí dírithe ar fhéar. Díreofar le linn an fheachtais ceithre bliana seo ar an úsáid a bhaintear as féar a mhéadú ag leibhéal na feirme trí réimse gníomhaíochtaí feirme mar bainistiú ar innilt, tomhais féir agus comhdhéanamh báinsí srl.   Beidh cuid mhór den fhéar a thomhaisfear ar fheirmeacha comhdhéanta de chineálacha a bhfuil tástáil déanta orthu, atá ceadaithe agus atá ar an Liosta Molta.

Chun comhleanúnachas a neartú idir obair na Roinne ar thalamh féaraigh inbhuanaithe agus an Feachtas 'Grass 10', eagróidh Teagasc comórtas 'Feirmeoir Talún Féaraigh na Bliana' i mbliana le cabhair airgid ón Roinn. Léiriú eile ar thiomantas an Aire d'earnáil na talún féaraigh.

 Tá an Liosta molta le fáil le híoslódáil in aisce ón rannóg 'Foilseacháin' ar láithreán gréasáin na Roinne: http://www.agriculture.gov.ie/publications/2017/

To View this Press Release as a PDF: DAFMPR 50/2017 (pdf 360Kb) 

Date Released: 21 March 2017