By using this website, you consent to our use of cookies. For more information on cookies see our privacy policy page.

Text Size: a a
Home A-Z Index Subscribe/RSS Contact Us Twitter logo small white bird

Fógraíonn an tAire Creed gur cuireadh tús le hÍocaíochtaí faoin gClár um Aistriú Eolais

D’fhógair an tAire Talmhaíochta, Bia agus Mara, Michael Creed, TD, inniu gur cuireadh tús le híocaíochtaí i dtaca le Bliain 1 den Chlár um Aistriú Eolais.

Dúirt an tAire commented “Tá gliondar croí orm a dheimhniú go bhfuil tús curtha anois le híocaíochtaí faoin gClár um Aistriú Eolais. Príomhghné den Chlár um Fhorbairt Tuaithe ar fiú €4 billiún é atá sa Chlár um Aistriú Eolais, agus lorgaíonn sé chun cabhrú le feirmeoirí na scileanna agus an t-eolas a fhorbairt a chuirfidh ar a gcumas acu dul i ngleic le hinbhuanaitheacht, táirgiúlacht agus dúshláin iomaíocha.”

Dúirt an tAire, chomh maith, “cuireann thart ar 1,100 Grúpa um Aistriú Eolais faoin gClár leis an rath a bhí ar iarshamhail an Ghrúpa Plé. Anuas ar chabhrú le huasoiliúint a chur ar fheirmeoirí, léiríodh go mbaineann tairbhí suntasacha sóisialta leis an ngrúpshamhail d’fheirmeoirí i dtaobh cabhrú le dul i ngleic le saincheisteanna a bhaineann le haonrú tuaithe.”

Nuair a chuirtear struchtúr an Chláir san áireamh, tá íocaíochtaí á dtabhairt isteach anois ar bhonn earnáil ar  earnáil. Eisíodh cheana féin íocaíochtaí d’fheirmeoirí atá i nGrúpaí um Aistriú Eolais, agus eiseofar íocaíochtaí maidir le Grúpaí mairteola níos déanaí an tseachtain seo. Eiseofar íocaíochtaí do Ghrúpaí déiríochta, curaíochta, éineola agus eachaí go gairid ina dhiaidh sin.

I ngach cás, tá ceanglas rialála an AE ann nach mór an íocaíocht d’fheirmeoirí i nGrúpaí um Aistriú Eolais a aistriú ar aghaidh go dtí feirmeoirí trí éascaitheoir a nGrúpa um Aistriú Eolais. Eiseofar íocaíochtaí aonair feirmeora don éascaitheoir, a aistreoidh an íocaíocht seo ar aghaidh chuig an bhfeirmeoir ansin. Sa chás gur chomhlíon feirmeoir ceanglais uile Bhliain 1 den scéim, is ionann a bheidh an íocaíocht agus €750. I gcásanna ina bhfuil an feirmeoir in dhá Ghrúpa um Aistriú Eolais, gheobhaidh sé/sí íocaíocht iomlán €1,125.

Dúirt an tAire mar fhocal scoir,“Thacaigh mé riamh anall leis an ngrúpshamhail a bhuntacaíonn leis an gClár um Aistriú Eolais. Ní hamháin go gcuireann éascaitheoir oilte comhairle shaineolach ar fheirmeoirí, ach féadfaidh siad a n-eispéireas a roinnt agus foghlaim óna chéile i suíomh an ghrúpa. Tá an dealramh air go bhfuil an-tóir ar an idirghníomhú seo idir feirmeoirí, agus tá muinín agam go leanfaidh na 19,000 feirmeoir atá i nGrúpaí um Aistriú Eolais leis na fíor-thairbhí a bhaineann leis an gcur chuige seo a thabhairt faoi deara.”

 

CRÍOCH

Date Released: 31 October 2017