By using this website, you consent to our use of cookies. For more information on cookies see our privacy policy page.

Text Size: a a
Home A-Z Index Subscribe/RSS Contact Us Twitter logo small white bird

Comhchomhairleoireacht phoiblí seolta ag an Aire Creed faoi ghníomhaíocht trálaeireachta laistigh de limistéar 6 mhuirmhíle

Sheol an tAire Talmhaíochta, Bia agus Mara, Michael Creed comhchomhairleoireacht phoiblí inniu faoi thrálaeireacht laistigh den limistéar 6 mhuirmhíle le cósta.  Tá an chomhchomhairleoireacht ar bun mar gheall ar imní a thug páirtithe leasmhara chun solais mar gheall ar an méid trálaeireachta atá ar bun laistigh den limistéar 6 mhuirmhíle. Tá roinnt tuarascálacha eacnamaíochta agus eolaíochta curtha i dtoll a chéile ar an ábhar ag Foras na Mara (MI) agus Bord Iascaigh Mhara (BIM) chomh maith le roinnt plé a bheith déanta roimh ré le grúpaí ionadaíochta iascaigh.

Dúirt an tAire: “Tá gealltanas tugtha ag an Rialtas seo sa gClár reatha do Rialtas Comhpháirtíochta i dtaobh an earnáil cladaigh a fhorbairt.  Aithnítear sa chlár roinnt bealaí chun tacú leis an earnáil.   Deiseanna nua ar iascaireacht tráchtála a thabhairt do bháid bheaga cladaigh mar shampla".

Dúirt an tAire Creed freisin: “Ba mhaith liom tacú le tionscnaimh nua a láidreoidh an ghné eacnamaíochta agus shóisialta atá mar bhonn taca faoi phobail oileán agus cósta na tíre.  Deis a bheidh sa chomhchomhairleoireacht seo féachaint ar cheart tús áite a thabhairt do shoithí cladaigh sa limistéar 6 mhuirmhíle le cósta agus chomh maith leis sin tacú le héiceachóras na n-uiscí le cladach.

Tá páipéar foirmiúil ullmhaithe ag an Aire le comhairle ó Fhoras na Mara agus BIM, chun cuidiú leis an bpróiseas comhchomhairleoireachta. Leagtar amach sa pháipéar comhchomhairleoireachta na bearta a d'fhéadfadh a bheith i gceist agus an tionchar a d'fhéadfadh a bheith acu.

Mar fhocal scoir dúirt an tAire “Cinnteofar leis an gcomhchomhairleoireacht seo go dtabharfar cluas éisteachta do leasanna iléagsúla na bpáirtithe leasmhara ar fad agus go mbreithneofar iad ionas go mbeidh aon bhearta a thabharfar isteach cóir agus cothrom". 

Tá an páipéar comhchomhairleoireachta dar teideal ‘Trawling Activity inside the 6 Nautical Mile Zone’, chomh maith le tuarascálacha dá dtagraítear dóibh ann, le fáil ag an nasc cuí ar leathanach na gComhchomhairleoireachtaí Poiblí ar láithreán gréasáin na Roinne ag www.agriculture.gov.ie/customerservice/publicconsultations

Beidh an tréimhse chomhchomhairleoireachta ar bun go dtí Dé Luain an 11 Meitheamh 2018.

CRÍOCH

Date Released: 30 April 2018