By using this website, you consent to our use of cookies. For more information on cookies see our privacy policy page.

Text Size: a a
Home A-Z Index Subscribe/RSS Contact Us Twitter logo small white bird

Fáilte curtha ag Creed go bhfuil réamhíocaíochtaí le ceadú faoi scéim GLAS chomh maith le solúbthachtaí eile

Chuir an tAire Talmhaíochta, Bia agus Mara, Michael Creed T.D. fáilte roimh an deimhniú oifigiúil a thug an Coimisinéir i leith réamhíocaíochtaí níos airde faoi na scéimeanna BPS agus GLAS chom maith le solúbthachtaí ar leith eile i scéim GLAS.

Moladh ag cruinniú an tseachtain seo caite idir an tAire Creed agus an Coimisinéir Hogan, agus a ndearadh iarraidh foirmeálta ina dhiaidh sin chuig an gCoimisiún, deiseanna a chur ar fáil chun cuidiú le feirmeoirí dul i ngleic leis an bhail a chuir an triomach ar fheirmeoirí na hÉireann.

Dúirt an tAire “Tá ríméad orm a bheith ábalta na bearta seo a fhógairt chun cuidiú le feirmeoirí a raibh deacrachtaí acu mar thoradh ar an aimsir.   Cuirim fáilte roimh sholúbthacht an Choimisinéara Hogan sa chás seo agus an buntáiste a bheidh leis na bearta i dtaobh soláthairtí fodair agus chun tacú le leas beostoic."

I gcomhfhreagras a fuarthas inniu dheimhnigh an Coimisinéir Hogan go bhfuil sé beartaithe aige a mholadh don Choimisiún maolú a cheadú agus suas le 70% d'íocaíochtaí díreacha a réamhíoc agus suas le 85% i gcás bearta forbartha tuaithe, GLAS san áireamh. Cuirfidh an beart seo cúnamh ar fáil d'fheirmeoirí na hÉireann i dtaobh sreabhadh airgid níos fearr de luach €260 milliún.

Maidir le moltaí an Aire chun an ganntanas fodair a mhaolú an geimhreadh seo, socraíodh na nithe seo a leanas i gcomhthéacs rannpháirtithe GLAS;

  •  Cead an dara baint a dhéanamh ar fhéar nó sadhlas ar dháileachtaí atá ag teacht faoi ghníomh Beart Féir Thraidisiúnta na scéime GLAS ach laistigh de theorainneacha sonraí reatha GLAS.
  • Mhol an tAire maolú a cheadú d'fheirmeoirí leis an mbeart Féarach Buan ar Ionchur Íseal faoi scéim GLAS.   Tá comhchomhairleoireacht ar bun leis an gCoimisiún maidir leis na solúbthachtaí a cheadófar i dtaobh barr féir nó sadhlais a chaomhnú ach go bhféadfadh feirmeoirí an íocaíocht a choinneáil.    

Chomh maith lena bhfuil thuas, go ndéanfadh feirmeoirí atá ag fás barr breise oibleagáidí ghné Limistéar Béime Éiceolaíochta (EFA) den Scéim Glasú a chomhlíonadh;

  • Tá sé tugtha le fios ag an gCoimisiún go bhféadfadh solúbthacht a bheith ann i dtaobh na speiceas a chuirfear agus an tréimhse ama ina gcaithfidh an barr fanacht sa talamh.  Tá comhchomhairleoireacht ar bun leis an gCoimisiún maidir leis na mionsonraí a bhainfeadh le hathruithe den chineál sin.

Nótaí d'eagarthóirí

  • Caitear barr breise a bheith i dtalamh 8 seachtainí ar a laghad sula ndéantar é a bhaint ná a innilt;
  • Tosaíodh ar iarmhéid íocaíochtaí 2017 a íoc in am i mí Bealtaine agus leantar de sin ar bhonn leanúnach i dtráinsí i gcásanna atá glanta.  Tá tuairim is 49,250 rannpháirtí gníomhach i scéim GLAS agus tá iarmhéid íocaíochtaí 2017 íoctha le hos cionn 99% d'fheirmeoirí incháilithe;
  • Tá líne chabhrach ar leith ag an DAFM i leith na scéime GLAS ar féidir teagmháil a dhéanamh léi ag an uimhir: 0761 064451.

CRÍOCH

Date Released: 02 August 2018