By using this website, you consent to our use of cookies. For more information on cookies see our privacy policy page.

Text Size: a a
Home A-Z Index Subscribe/RSS Contact Us Twitter logo small white bird

Dreasacht táirgeachta fodair €2.75 milliún fógartha ag an Aire d'fheirmeoirí Curaíochta.

Sheol an tAire Talmhaíochta, Bia agus Mara, Michael Creed T.D., beart dreasachta inniu le feirmeoirí curaíochta a spreagadh fodar breise a tháirgeadh an Fómhar seo trí thiomantas airgeadais ar fiú €2.75 milliún é. Sheol an tAire an scéim i ndiaidh dó comhaontú an Aire Airgeadais & Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe, Paschal Donohoe T.D., a fháil.

Ag tagairt don seoladh, dúirt an tAire Creed; 'Tuigim go maith go gcaithfear a bheith ullamh don gheimhreadh atá amach romhainn. Tá baint ghníomhach agam leis an nGrúpa Fodair agus is tosaíocht chomhchoiteann againn, trí obair an ghrúpa sin, an méid fodair agus is féidir a chuirtear sa bhaile a tháirgeadh an fómhar seo. Táim ag iarraidh saothróirí curaíochta a spreagadh leis an dreasacht seo a bheith rannpháirteach go gníomhach sa mhargadh fodair’.

Faoin mbeart seo cuirfear dreasacht €155 in aghaidh an heicteáir ar fáil do shaothróirí curaíochta a chuireann barr sealadach d'fhéir ghearruainíochta do tháirgeadh fodair le linn mhíonna an gheimhridh agus €100 an heicteáir dóibh sin a chuireann barr breise ar nós fodair ráibe, tornapaí etc. Tacaítear faoi láthair le breis is 23,000 heicteár de bharr breise faoin Scéim Comhshaoil, Glas. Féachfar leis an maoiniú breise seo a dhá oiread táirgeachta sa réimse seo a dhreasú.

'Ba bhliain dhúshlánach a bhí ann i mbliana d'fheirmeoirí Beostoic agus Curaíochta araon. Tacóidh an beart seo le feirmeoirí Curaíochta soláthar a chur ar fáil sa mhargadh láidir atá ann d'fhodar' a dúirt an tAire Creed.

Cuireadh an tionscnamh seo i dtoll a chéile i ndiaidh cruinnithe le gairid le lucht tionscail agus cuirfear soláthar ollmhór breise d'fhodar ar fáil don earnáil beostoic.

Chuir an tAire Stáit Andrew Doyle T.D. fáilte roimh an bhfógra agus dúirt;

'Is cuid thar a bheith tábhachtach dár n-earnáil talmhaíochta iad feirmeoirí curaíochta mar go gcuireann siad ábhar ar fáil don tionscal grúdaireachta agus driogtha chomh maith le grán a chur ar fáil don tionscal beathaithe agus tuí don earnáil beostoic, gan trácht ar bhuntáistí eile. Tá an beart seo mar sin dírithe ar thacaíocht a thabhairt d'fheirmeoirí curaíochta d'fhonn an méid is mó agus is féidir d'fhodar breise a tháirgeadh sa ghearrthéarma.

Ní bheidh feidhm leis an mbeart seo sa chás nach bhfuil talamh á úsáid a thuilleadh chun fodar a tháirgeadh ach tugtar spreagadh do shaothróirí curaíochta fodar a tháirgeadh ar bhonn sealadach amháin.

Beidh feirmeoirí a bhíonn ag cur idir 3 agus 50 heicteár de bharr breise sealadach fodair (sa bhreis ar an méid atá á chur cheana faoi GLAS) incháilithe.

Leag an tAire béim chomh maith, mar fhreagairt ar an earrach deacair a bhí ag saothróirí curaíochta, go bhfuil solúbthacht shealadach faighte aige maidir le 'riail na dtrí mbarr' an t-earrach seo d'fheirmeoirí curaíochta agus i ndiaidh teagmháil dhíreach leis an gCoimisiún, tá réamhíocaíochtaí níos airde faighte faoi thacaíochtaí Scéim na hÍocaíochta Bunúsaí agus Scéim Glas. Ina theannta sin, beidh cead ag feirmeoirí GLAS Seagalach Iodálach Ilbhláthach a chur mar chuid dá dtiomantas GLAS agus úsáid a bhaint níos luaithe as an mbarr. Tá na bearta sin tábhachtach don earnáil curaíochta go háirithe.

Nótaí d'eagarthóirí

  1. Beidh an Beart seo ar fáil do gach feirmeoir curaíochta ach ní bhainfidh sé ach le talamh nach bhfuil san áireamh faoi Bheart Barr Breise GLAS nó le talamh atá dearbhaithe ina Bharr Breise d'fhonn ceanglais na Limistéar Béime Éiceolaíochta faoin nGlasú a shásamh. Is féidir le rannpháirtithe Glas talamh curaíochta nach bhfuil ag fáil cúnamh Barr Breise GLAS cur isteach ar an mBeart seo.
  2. Ní mór an barr a chur de réir na gceanglas tráchtála agus ní mór cloí leis na rátaí síolaithe agus toirchithe atá molta. Ní mór an barr a chur ar thalamh atá dearbhaithe ina thalamh curaíochta i d'iarratas BPS 2018.
  3. Beidh feidhm le limistéar a bheidh 3 heicteár ar a laghad agus 50 heicteár ar a mhéid. 
  4. Beidh tuilleadh eolais le fáil ar láithreán gréasáin na Roinne go luath. 

 CRÍOCH

Date Released: 03 August 2018