By using this website, you consent to our use of cookies. For more information on cookies see our privacy policy page.

Text Size: a a
Home A-Z Index Subscribe/RSS Contact Us Twitter logo small white bird

Tuilleadh sonraí fógartha ag an Aire Creed maidir leis an gCóras Sainaitheanta Leictreonach (EID) a bheith le cur i bhfeidhm i gcás gach caora

D'fhógair an tAire Talmhaíochta, Bia agus Mara Michael Creed T.D. tuilleadh sonraí inniu maidir leis an gcóras sainaitheanta leictreonach a bheith le cur i bhfeidhm i gcás gach caora mar a fógraíodh an 2 Bealtaine 2018.

Chuige sin dúirt an tAire “Ó rinneadh an fógra i mí Bealtaine, táimse agus mo Roinn i mbun idirchaidrimh le páirtithe leasmhara maidir leis an imní atá ann an córas nua a thabhairt isteach go praiticiúil.  Anois go bhfuil na ceisteanna ar fad breithnithe go cúramach, táim sásta go bhfuilim in ann freagra dearfach a thabhairt ar an imní sin agus ag an am céanna na buntáistí a bhainfidh leis an sainaithint leictreonach a chur ar fáil ar fud an tionscail trí chéile.

 Dúirt an tAire go dtabharfaí isteach na ceanglais nua in dhá chéim mar seo a leanas:

  1. Le héifeacht ón 1 Deireadh Fómhair 2018,  ní dhíolfaidh soláthróirí ceadaithe clibeanna faoin gCóras Náisiúnta Sainaitheanta Caorach (NSIS) ach dhá chineál clibeanna:

a) clib leictreonach aonair maraithe  (i gcás ainmhí nach bhfuil 12 mí  -uain atá á n-athrú díreach ón bhfeirm go dtína marú) agus
b) tacar clibeanna leictreonacha (i gcás gach cineál eile caorach a bheadh á n-athrú). 

  1. Ní mór a bheith ábalta gach caora atá le hathrú de ghabháltas a aithint go leictreonach le héifeacht ón 1 Meitheamh 2019 agus ceann díobh seo a bheith sa chaora:

a) clib leictreonach aonair maraithe sa chás go bhfuil uain nach bhfuil 12 mhí á n-athrú go díreach ón áit a rugadh iad go dtí an mhonarcha maraithe nó
b) tacar clibeanna leictreonacha i gcás gach cineál eile caorach a bheadh á n-athrú.

D'fhógair an tAire freisin, agus aird á thabhairt ar an imní a bhí ann maidir leis an gcostas a bhainfeadh le hathrú ó chóras amháin go córas eile, go bhfuil tacaíochtaí airgeadais athbhreithnithe socraithe aige, faoi réir gnáthnósanna imeachta ceadaithe buiséid agus Cúnaimh Stáit, chun cuidiú an costas a bhainfidh leis an bpróiseas athraithe a sheasamh.

Beidh íocaíocht aonuaire de suas le €100 an feirmeoir i gceist agus a bhainfidh le clibeanna leictreonacha a cheannach ón 1 Deireadh Fómhair 2018. Sin dhá oiread na híocaíochta €50 a moladh roimhe seo. Ar mhaithe le simplíocht, ní chaithfidh feirmeoirí caorach iarratas a dhéanamh ar an maoiniú seo ó tharla an Roinn a bheith ábalta a cuid taifead a úsáid chun an méid atá dlite do gach feirmeoir faoin scéim a ríomh. 

Dúirt an tAire ina dhiaidh sin arís ‘Ceann de na himní is mó a bhí ann go mbeadh tréimhse chuí athraithe ann d'fheirmeoirí le go bhféadfaidís an stoc clibeanna atá acu a úsáid, le socruithe a shimpliú do lucht ramhraithe uan a mbeadh uain ceannaithe acu a mbeadh na 'sean'-chlibeanna iontu agus le cur ar chumas mharglanna agus mhonarchana na córais agus an t-infreastruchtúr riachtanacha a chur i bhfeidhm - glactar san áireamh i bhfeidhmiú céimnithe an chórais an imní a bhí i gceist'. 

Faoin bhfeidhmiú céimnithe, beidh uain a bhéarfar le linn shéasúr 2018 bainte amach as an gcóras roimh an 1 Meitheamh 2019 gan gá iad a aithint go leictreonach agus tabharfaidh sin an deis d'fheirmeoirí na stoic atá acu de na gnáthchlibeanna a úsáid roimh an dáta sin.

 Mheabhraigh an tAire freisin go meastar go forleathan an córas náisiúnta reatha sainaitheanta caorach a bheith an-chasta agus go bhfuiltear ag brath an iomarca ar thrascríobh de lámh ar uimhreacha sainaitheanta aonair caorach.  Dúirt sé “simpleoidh an córas sainaitheanta leictreonach an córas clibeála caorach, laghdófar go mór an gá a bheidh d'fheirmeoirí taifid a choinneáil nuair a bheifear ag athrú caorach go dtí marglanna beostoic agus ionaid tionóil easpórtála agus beidh córas rianaithe níos láidre agus níos cruinne ann chun tacú le cuspóirí sláinte ainmhithe agus sláinte an phobail agus cuideoidh sé sin ansin arís ar ais leis an tionscail caorach a fhorbairt agus le hinmharthanacht an tionscail. 

Déanfaidh an t-athrú seo go dtí córas iomlán EID cosaint ar cháil na hÉireann mar fhoinse shábháilte agus shlán bia agus ainmhithe agus beidh córas rianaithe caorach na hÉireann ar chomhchéim le mórthíortha easpórtála iomaíocha eile i dtaobh margaí nua idirnáisiúnta a bhaint amach do chaoireoil na hÉireann agus iad a choinneáil.

Beidh an córas EID níos éifeachtaí fós de bharr marglanna agus monarchana maraithe a bheith páirteach in uimhir na gcaorach a ghabháil go leictreonach agus cóip chlóite a chur ar fáil don fheirmeoir le meaitseáil leis an duillín seolta.  Leis an tsaoráid seo, ní bheidh gá d'fheirmeoirí ach an líon iomlán caorach a bhaineann leis an duillín seolta a thaifeadadh seachas na huimhreacha clibe aonair 15 digit - sábhálfaidh sé sin am agus beidh níos cruinne.

D'fhógair an tAire freisin fóirdheontas do mharglanna de 40% de na costais fíoraithe (faoi réir uasmhéid €10,000) a bhainfidh leis an infreastruchtúr riachtanach a fhorbairt a theastóidh chun na huimhreacha clibeanna a chló amach d'fheirmeoirí i gcás na gcaorach a sholáthraítear.

Dheimhnigh sé arís freisin gur infheistíocht incháilithe faoin Scéim Dírithe Nuachóirithe Talmhaíochta (TAMS) iad na léitheoirí clibeanna leictreonacha chun cuidiú le feirmeoirí caorach leis an tréad a bhainistiú.  Leag sé béim, áfach, nach bhfuil léitheoirí clibeanna riachtanach don chóras nua sainaitheanta caorach.  

Nótaí d'Eagarthóirí

Go dtí seo, ní mór gach caora a shainaithint go leictreonach le tacar iomlán clibe EID. Déantar eisceacht, áfach, i gcás uain a bhí le marú sula mbeadh siad 12 mhí (beag beann ar an líon babhtaí a n-athrófaí iad nó ar chinn scríbe eatramhacha laistigh den tréimhse 12 mhí sin), agus a bhféadfaí uain den chineál sin a aithint le gnáthchlib aonair.  Ní mór gach ainmhí a shainaithint faoin am a mbeidh siad 9 mí.

Ní mór fós faoi na socruithe nua gach ainmhí a shainaithint ag 9 mí d'aois.  Le héifeacht ón 1 Meitheamh 2019,  is féidir caora a dhíolfar i ndiaidh an dáta sin agus a athrófar ón bhfeirm ar a mbéarfar í go dtí an t-ionad maraithe sula mbeidh sí 12 mhí a shainaithint le haon chlib leictreonach i gcluas dheas an ainmhí agus i ndiaidh an dáta sin ní mór do gach ainmhí, uain atá le díol ar mharglanna nó ó fheirm go feirm srl san áireamh, ceanglais iomlána EID a chomhlíonadh - (1 ghnáthchlib sa chluas chlé agus clib leictreonach sa chluas dheas). Is féidir tacar bólais, atá comhdhéanta de bhólas leictreonach i mbolg na caorach agus gnáthchlib a chomhfhreagraíonn leis agus a bhfuil an uimhir chéanna air leis an mbólas a úsáid in áit tacar clibe EID.

Tugann na dátaí feidhmithe céimnithe deis níos faide d'fheirmeoirí na stoic atá acu de ghnáthchlibeanna a úsáid in uain atá le marú roimh an 1 Meitheamh 2019.

Is €100 an t-uasmhéid a bheidh iníoctha le gach coinneálaí faoin scéim fóirdheontais clibe EID aon uaire atá fógartha.  I leith an chéad ordú clibeanna EID arna ordú ag feirmeoirí i ndiaidh an 1 Deireadh Fómhair 2018 a bheidh feidhm leis an bhfóirdheontas.

CRÍOCH

Date Released: 07 August 2018