By using this website, you consent to our use of cookies. For more information on cookies see our privacy policy page.

Text Size: a a
Home A-Z Index Subscribe/RSS Contact Us Twitter logo small white bird

Infheistíocht i mBonneagar Náisiúnta Baoithe Aimsire deimhnithe ag an Aire Michael Creed Uasghrádú don Líonra Baoithe um Shonraí Muirí fógartha ag an Aire Creed

Tá infheistíocht breis is €0.7m sa Líonra Baoithe um Shonraí Muirí fógartha ag an Aire Talmhaíochta, Bia agus Mara, Michael Creed T.D.  Tríd an maoiniú breise déanfar soláthar chun oibríochtaí leanúnacha agus uasghrádú tábhachtach a dhéanamh ar an mbonneagar atá ann cheana féin.

Dúirt an tAire Talmhaíochta, Bia agus Mara, Michael Creed T.D. agus é ar bord an árthaigh taighde, an RV Celtic Explorer, atá le cé i gCuan Chorcaí, “Tá ríméad orm go raibh an Rialtas ábalta méadú suntasach maoinithe a chur ar fáil don ghné fíorthábhachtach seo dár gcóras breathnóireachta aimsire agus aigéaneolaíochta.  Dé bharr go bhfuil na tionchair a bhaineann le hathrú aeráide ag éirí níos dealraithí ná riamh tuigeann an Rialtas an tábhacht a bhaineann le tuilleadh infheistíochta a dhéanamh sa chóras Líonra Baoithe um Shonraí Muirí atá ann cheana. Cuideoidh an caiteachas méadaithe seo lenár gcumas réamhaisnéis a thabhairt ar an aigéan agus ar an aimsir sna blianta atá romhainn chomh maith le tacú le taighde ríthábhachtach maidir leis an athrú aeráide agus chun sábháilteacht ar muir a fheabhsú. Is é a t-athrú aeráide ceann de na dúshláin is mó atá roimh náisiúin, roimh Rialtais agus roimh chinnteoirí ar fud an domhain.  Ós rud é go bhfuil líon na n-eachtraí adhaimsire atá ag tarlú ag méadú, tá infheistíocht an Rialtais sa Líonra Baoithe um Shonraí Muirí an-suntasach ach riachtanach.   Cuirfidh an maoiniú leanúnach agus breise seo ar chumas Fhoras na Mara seirbhísí bunriachtanacha a chur ar fáil go náisiúnta trí chláir breathnóireachta aigéin agus réamhaisnéise aimsire a chur ar fáil a mbeidh tionchar acu ar ár slite beatha, ar shábháilteacht agus ar an ngeilleagar gorm atá ag fás.”

Déanann Foras na Mara bainistíocht ar an Líonra Baoithe um Shonraí Muirí i gcomhar le MET Éireann. Cuireann an Líonra faisnéis ríthábhachtach ar fáil maidir le réamhaisnéis na haimsire, bainistíocht riosca a dhéanamh do loingseoireacht, don phobal iascaireachta agus do bhailte agus sráidbhailte le cósta trí rabhaidh a chur ar fáil roimh ré chomh maith le taighde aigéaneolaíochta a dhéanamh agus sonraí a bhailiú ar uiscí doimhne na hÉireann.  Tabharfaidh an infheistíocht bhreise €300,000 an infheistíocht iomlán suas go dtí €700,000 don líonra in 2018.  Tríd an infheistíocht seo beifear in ann an Líonra a uasghrádú le hardáin baoithe ginte nua chomh maith le foireann braiteoirí a chur in áit na teicneolaíochta reatha atá in úsáid ón mbliain 2008.  Dúirt an Dr Peter Heffernan, CEO Fhoras na Mara, ag an seoladh; “Trí infheistíocht a dhéanamh sna baoithe breathnóireachta agus i mbonneagair agus i acmhainní taighde eile beidh Éire in ann a bheith chun cinn maidir le hacmhainn ríthábhachtach taighde a chur ar fáil agus na bearnaí atá sa bhonneagar a líonadh, rud a laghdaigh ár gcumas roimhe seo chun dul i ngleic le ceisteanna a bhfuil tábhacht náisiúnta agus domhanda ag baint leo maidir leis an athrú aeráide agus maidir le hathruithe atá ag tarlú san aigéan.

Le linn spéirling Ophelia in 2017, thaifead an baoi aimsire M5 tonnta suas le 17.8 méadar ar airde amach ón gcósta thoir theas. In 2011, thaifead an baoi aimsire M4, atá lonnaithe 75km ó thuaidh de Bhéal an Mhuirthead ar chósta thiar thuaidh na hÉireann, na tonnta is mó a taifeadadh in uiscí na hÉireann, tonnta a bhí suas le 20.4 méadar ar airde. Is baoi fairtheora an M6, an baoi is faide siar atá lonnaithe na céadta ciliméadar siar ó Éirinn agus a bhailíonn faisnéis luath an-tábhachtach agus a thugann tuairisc in aghaidh na huaire ar aimsir atá ag teacht chuig Éirinn nó chuig an Eoraip ón Atlantach. Cuireann na baoithe sonraí faisnéise ríthábhachtach ar fáil ar choinníollacha atmaisféaracha agus mara a mbíonn tionchar acu ar aimsir na hÉireann ar nós brú atmaisféarach, teocht an aeir agus na mara, luas agus treo na gaoithe. Cuidíonn an fhaisnéis seo chun na múnlaí réamhaisnéise aimsire a ritheann Met Éireann a dhearbhú, trínar féidir treoir bhreise a chur ar fáil d'iarrachtaí náisiúnta pleanála éigeandála le linn eachtraí adhaimsire.

Agus í ag freastal ar an seoladh, dúirt Evelyn Cusack, Ceann na Réamhaisnéise i Met Éireann “Cuireann na baoithe sonraí faisnéise ríthábhachtach ar fáil dúinn maidir leis an aimsir ar nós brú atmaisféarach, teocht an aeir agus teocht na mara agus luas agus treo na gaoithe. Baintear úsáid as an bhfaisnéis sin sna múnlaí réamhaisnéise aimsire a ritheann Met Éireann, chun treoir a chur ar fáil d'iarrachtaí náisiúnta pleanála le linn eachtraí aimsire lena n-áirítear stoirmeacha ar nós Ophelia agus Emma.”

Labhair Ard-Mhéara Chorcaí, an Comhairleoir Mick Finn faoin tábhacht a bhaineann leis an mbonneagar baoithe aimsire do pobail áitiúla. Dúirt Ard-Mhéara Finn “Mar náisiún oileánda, tá tábhacht faoi leith ag baint leis na sonraí a chuireann na baoithe ar fáil do phobail le cósta agus do phobail faoin tír nuair a d'fhéadfadh stoirmeacha atá ag teacht tionchar mór a imirt ar an ngeilleagar áitiúil.   Fónann infheistíocht sa teicneolaíocht seo chun rabhadh a thabhairt sa ghearrthéarma ach faisnéis a thabhairt maidir leis na réamhaisnéisí fadtéarmacha.  Cuideoidh sé seo chun pleanáil a dhéanamh le go mbeidh cosaint agus bearta slándála i bhfeidhm amach anseo chun damáiste agus caillteanais a laghdú do ghnóthaí agus don bhonneagar,” a dúirt sé.

D'fháiltigh an tAire Creed freisin roimh an dul chun cinn suntasach atá déanta ag Foras na Mara chun a Phlean Straitéiseach a chur i bhfeidhm, Building Ocean Knowledge, Delivering Ocean Services (2018-2022).  Dúirt an tAire Creed “Trí thionscnaimh a bheith á gcur i gcrích ag an Institiúid chun cur leis an réimse taighde chun réamhaisnéis a thabhairt ar an aigéan agus ar an athrú aeráide, cuirtear Éire in áit faoi leith chun tuiscint níos fearr a fháil ar oiriúnú náisiúnta don aeráid chomh maith le cur leis, agus chun tuiscint níos fearr a fháil ar bheartas idirnáisiúnta i leith na haeráide agus chun cur leis. Tá sé ríthábhachtach acmhainneacht taighde na hÉireann a mhéadú i réimsí tábhachtacha ar nós athrú i leibhéal na mara, imshruthú an aigéin agus ceapadh carbóin agus leagadh béim air sin i Ráiteas na Gaillimhe ar Chomhoibriú san Atlantach; Córas Breathnóireachta Aigéin na hEorpa (EOOS) agus Córas Breathnóireachta Aigéan an Atlantaigh (AtlantOS).  Cuirfidh an infheistíocht leanúnach sa Líonra Baoithe um Sonraí Muirí le hacmhainneacht na hÉireann san aigéaneolaíocht fhisiceach agus in eolaíocht aeráid an aigéin a fhorbairt. Tá an infheistíocht leanúnach dírithe ar acmhainneacht a fhorbairt, agus fáiltítear roimh fhaisnéis ábhartha a chur ar fáil chun tuiscint níos fearr a fháil ar na hidirghníomhaíochtaí casta idir an aigéan agus an t-athrú aeráide.

Chun eolas i dtaobh na meán a fháil, déan teagmháil le Renate Murphy, CAMEO Communications, Teil: 086.8145462 Ríomhphost: renate@cameo.ie

Tá grianghraif atá glactha ag Darragh Kane á sindeacáitiú chuig na deasca pictiúr ag 11:30am Dé Luain an 3 Nollaig.

Maidir le Líonra Baoithe um Shonraí Muirí na hÉireann:

Déanann Foras na Mara bainistíocht ar an líonra i gcomhar le Met Éireann agus i gcomhar leis an UK Met Office agus tá sé á mhaoiniú ag an Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara. Is féidir sonraí fíor-ama a fháil ón líonra anseo

Tá “Aigéin agus an tAthrú Aeráide” á mhaoiniú ag Foras na Mara faoi Chlár Taighde Muirí 2014-2020, á chómhaoiniú ag Ciste Forbartha Réigiúnaí na hEorpa.

Is féidir féachaint ar an Straitéis Náisiúnta Nuálaíochta agus Taighde Muirí 2017-2021 anseo.

 

CRÍOCH

Date Released: 03 December 2018