By using this website, you consent to our use of cookies. For more information on cookies see our privacy policy page.

Text Size: a a
Home A-Z Index Subscribe/RSS Contact Us Twitter logo small white bird

Comhchomhairleoireacht Phoiblí Fógartha ag Creed ar an Stratéis Iascaigh Cois Cladaigh

Tá sé fógartha ag an Aire Talmhaíochta, Bia agus Mara, Michael Creed T.D. inniu go bhfuil sé chun comhchomhairleoireacht phoiblí a chur ar bun ar an Straitéis Iascaigh Cois Cladaigh tar éis moladh a rinne an Fóram Náisiúnta Iascaigh Cois Cladaigh. Beidh an próiséas comhchomhairleoireachta ar bun ar feadh tréimhse seacht seachtaine agus tiocfaidh deireadh leis Dé hAoine an 17 Lúnasa 2018.

Beidh an straitéis atá molta ina chreat don obair a bheidh ar bun ag na Fóraim Cois Cladaigh sna blianta atá romhainn. Tagann sé sna sála ar phróiseas fada comhchomhairliúcháin leis na Fóraim Náisiúnta agus Réigiúnacha Iascaigh Cois Cladaigh a bhí fíorthábhachtach i dtacaíocht a thabhairt do thionscnaimh atá ag iarraidh earnáil iasacaigh cois cladaigh níos inbhuanaithe, níos brabúsaí agus níos dea-bhainistithe a chothú. Is é seo an chéad uair i stair an Stáit ar thosaigh iascairí cois cladaigh ar straitéis atá sainiúil don earnáil a fhorbairt dóibh féin.

Dúirt an tAire Creed:

 “Tá mé an-sásta comhchomhairleoireacht phoiblí ar an gcéad Straitéis Iascaigh Cois Cladaigh a fhógairt inniu. Fáiltím roimh an ról fíor-thábhachtach a bhí ag na Fóraim Cois Cladaigh chun é a fhorbairt agus tá mé sásta go bhfuil baill an Fhóraim ag dul chun tosaigh i gcónaí chun dul i ngleic le saincheisteanna a bhaineann leis an earnáil iascaigh cois cladaigh. Ba mhaith liom buíochas a ghlacadh le BIM as na Fóraim a éascú chun tabhairt faoin gcúram seo.”

Beidh sé mar bhonn agus mar thaca ag earnáil cois cladaigh inbhuanaithe straitéis cois cladaigh a fhorbairt agus cuirfidh sé an deis ar fáil chun díriú ar mhaoiniú spriocdhírithe faoin gCiste Eorpach Muirí agus Iascaigh le gur féidir an leas is fearr a bhaint as. 

Maidir leis an gcomhchomhairleoireacht ar an Straitéis, dúirt an tAire:

“Is deis é seo do na páirtithe leasmhara ar fad a gcuid tuairimí a roinnt maidir leis an gcéad phlean straitéiseach don earnáil cois cladaigh a fhorbairt. Tá sé ríthabhachtach go dtabharfar tuairimí páirtithe leasmhara san áireamh toisc go leagfar amach obair na bhFóram Cois Cladaigh sa Straitéis seo thar na blianta atá amach romhainn agus le go mbeidh treo soiléir ann ó thaobh an earnáil cois cladaigh a fhorbairt. Cuirim fáilte roimh pháirtithe leasmhara a gcuid tuairimí maidir leis an Straitéis a chur isteach faoin Aoine an 17 Lúnasa.”

Tugtar cuireadh do pháirtithe leasmhara féachaint ar an gcomhchomhairleoireacht agus í a chomhlánú ar an láithréan gréasáin thíos:

https://www.smartsurvey.co.uk/s/IIFS2018/

 

Nótaí d'Eagarthóirí

Na Fóraim Iascaigh Cois Cladaigh

Is ionann an earnáil cois cladaigh (ina bhfuil báid iascaireachta atá níos lú ná 12 mhéadar ar fhad) agus níos mó ná 80% den fhlít iascaireachta agus is laistigh de shé mhuirmhíle amach ó chósta na hÉireann is mó a bhíonn siad ag iascaireacht.  Bunaíodh na Fóraim Iascaigh Cois Cladaigh chun "guth" chomhtháite a thabhairt chun cinn don earnáil cois cladaigh trí iascairí cois cladaigh a spreagadh lena gcuid fadhbanna iascaireachta a phlé agus chun tionscnaimh a bhfuil tacaíocht acu go forleathan a thabhairt chun cinn. 

Tacaíonn gréasán de shé Fhóram Réigiúnacha ar fud chósta na hÉireann leis an bhFóram Náisiúnta Iascaigh Cois Cladaigh.  Cuireann toscairí ó na Fóraim Réigiúnacha moltaí réigiúnacha i láthair ag an bhFóram Náisiúnta le go mbeidh an tionscal níos forleithne in ann iad a phlé.  Áirítear ina mbaill den Fhóram Réigiúnach iascairí cois cladaigh, lucht leasa comhshaoil, lucht áineasa muirí, lucht turasóireachta muirí agus páirtithe leasmhara muirí eile.  Cuirtear deiseanna ar fáil leis na struchtúir freisin chun go mbeidh comhoibriú idir an earnáil iascaireachta cois cladaigh agus a bpobail ar straitéisí inmharthanachta chun go mbeidh an leas is fearr is féidir á bhaint as deiseanna ioncaim ón acmhainn cósta seo.

Déantar na Fóraim Iascaigh Cois Cladaigh a mhaoiniú faoin Scéim Chaomhantais Cois Cladaigh trí na Cistí Struchtúracha agus Infheistíochta in Éirinn 2014-2020  agus arna gcómhaoiniú ag an gCiste Eorpach Muirí agus Iascaigh. Tá na Fóraim Iascaigh Cois Cladaigh á n-éascú ag na comhlachtaí reachtúla atá freagrach as iascaigh mhara in Éirinn, is é sin le rá, an Roinn Talmhaíochta , Bia agus Mara, Bord Iascaigh Mhara, An tÚdarás um Chosaint Iascaigh Mhara agus Foras na Mara. Cuireann an Bord Iascaigh Mhara tacaíocht riaracháin ar fáil do na fóraim.

www.inshoreforums.ie

An Ciste Eorpach Muirí agus Iascaigh - Clár Oibríochta

Ghlac an Coimisiúin Eorpach le Clár Oibríochta EMFF 2014-2020 na hÉireann i mí na Nollag 2015 agus sheol an tAire Talmhaíochta, Bia agus Mara é i mí Eanáir 2016.  Cuirfear maoiniú €240m ar fáil faoin gClár don earnáil bia mara (iascaigh, uisceshaothrú agus próiseáil bia mara) sa tréimhse 2014 go 2020. Is iad Rialtas na hÉireann agus an tAontas Eorpach a dhéanann cómhaoiniú ar an gClár.

 Added 01.07.18

Ó Chlé go Deas : Jim O'Toole, CEO, BIM, an tAire Talmhaíochta, Bia agus Mara, Michael Creed T.D., Trudy McIntyre, Cathaoirleach NIFF agus Kieran Calnan, Cathaoirleach BIM.

 

CRÍOCH

Date Released: 01 July 2018