By using this website, you consent to our use of cookies. For more information on cookies see our privacy policy page.

Text Size: a a
Home A-Z Index Subscribe/RSS Contact Us Twitter logo small white bird

Food Wise - Steps to Success 2018 foilsithe ag an Aire Creed tráth ar fiú €13.6 Billiún Onnmhairí Bia na hÉireann Ag díriú ar Inmharthanacht Comhshaoil agus ar Fhreagra i leith an Bhreatimeachta

Sheol an tAire Talmhaíochta, Bia agus Mara, Michael Creed T.D. an tríú tuarascáil ar dhul chun cinn maidir le Food Wise 2025: Steps to Success 2018 inniu.

Dúirt an tAire Creed "Tá Forbairt Margaidh ar cheann de phríomhthéamaí Food Wise 2025.  Tá toradh iontach le feiceáil anois ar na hiarrachtaí móra, misin thrádála ina measc, a rinneamar chun rochtain a fháil ar mhargaí agus margaí a fhorbairt.  Léiriú ar na hiarrachtaí sin an luach ba mhó riamh, €13.6 billiún, onnmhairí agraibia anuraidh, agus an teacht a bhí againn ar mhargaí nua - rochtain ag mairteoil na hÉireann ar mhargadh mairteola na Síne go háirithe, agus oscailt an mhargaidh i gCatar an tseachtain seo do tháirgí mairteola, caoireola agus éineola na hÉireann - agus ar na táirgí ardchaighdeáin a tháirgimid agus ar na hardchaighdeáin atá againn anseo i ndáil le sábháilteacht bia agus inrianaitheacht.

Leagann Steps to Success 2018 béim ar an dul chun cinn a rinneadh sa tríú bliain d'fheidhmiú straitéis mhionsonraithe Food Wise 2025. Tá 74% de na 375 gníomh a raibh tús le cur lena bhfeidhmiú faoin mbliain 2018, nó ar gníomhartha leanúnacha iad, bainte amach againn nó tá gníomh mór glactha lena mbaint amach; agus tá tús curtha le feidhmiú an 26% eile agus dul chun cinn maith á dhéanamh orthu. Is é an tAire Creed cathaoirleach Choiste Feidhmiúcháin Ardleibhéil Food Wise (HLIC), a bhfuil baint ag oifigigh shinsearacha as Ranna agus gníomhaireachtaí Stáit ábhartha leis, agus cinnteoidh sin go rachaidh an Rialtas i mbun gníomh comhleanúnach.

Tháinig an HLIC le chéile cúig huaire le bliain anuas agus ba é an tAire a reáchtáil an chomhdháil, ar éirigh go maith léi, Food WiseChallenge, Ambition, Opportunity i mí na Nollag seo caite. Chuir sin fóram ar fáil chun an dul chun cinn atá déanta go dtí seo a athbhreithniú, chun tuiscint a fháil ar na dúshláin mhóra atá amach romhainn, go háirithe dúshláin a bhaineann leis an mBreatimeacht agus le cúrsaí comhshaoil (lena n-áirítear an aeráid, uisce agus an bhithéagsúlacht), agus chun tiomantas an Rialtais maidir le timpeallacht chumasaithe a chur ar fáil d'fhás inbhuanaithe na hearnála a athdhearbhú.

Díríonn Steps to Success 2018: ar an mBreatimeacht, Inbhuanaitheacht, Nuálaíocht & Fás agus ar Tháisc Gheografacha faoi Chosaint (PGI). Leagtar béim chomh maith sa Tuarascáil ar an méid atá déanta ag an Roinn agus ag na gníomhaireachtaí le bliain anuas agus déantar cur síos chomh maith ar roinnt de na príomhghníomhaíochtaí a bheidh le glacadh. Chomh maith le dul chun cinn a dhéanamh ar ghníomhartha uile Food Wise, leagfar béim faoi leith sa bhliain amach romhainn ar thrí cinn de phríomhghníomhartha (i) treoirghléasra Moorepark Technology Ltd a uasghrádú, (ii) torthaí fhoireann Nuálaíochta Ardleibhéil Food Wise agus (iii) gníomhartha eile mar Fhreagra ar an mBreatimeacht.

Ar deireadh dúirt an tAire Creed "tá na gníomhartha atá molta i Food Wise 2025 níos tábhachtaí ná riamh anois de bharr na ndúshlán a bhaineann leis an mBreatimeacht, lena n-áirítear na dúshláin a bhaineann le hiomaíochas, nuálaíocht, caipiteal daonna agus éagsúlacht an mhargaidh. Caithfidh inbhuanaitheacht comhshaoil a bheith ann ar dtús sula mbeifear in ann borradh mar ba maith linn a chur faoin earnáil agus tá tuiscint níos mó ann anois gur féidir níos mó a dhéanamh agus go ndéanfar níos mó. Leag Food Wise 2025 béim ar an tábhacht atá le seasamh ar leith agus speisialta na hearnála i ngeilleagar na hÉireann, agus léirítear le Steps to Success go bhféadfadh an earnáil tuilleadh fáis a dhéanamh ar bhealach a bheadh inbhuanaithe go heacnamaíoch, de réir an chomhshaoil agus go sóisialta.

Added 06.07.2018

 Sheol an tAire Talmhaíochta, Bia agus Mara, Michael Creed T.D. an tríú tuarascáil ar dhul chun cinn maidir le Food Wise 2025: Steps to Success 2018 inniu. Dírítear sa tuarascáil: ar an mBreatimeacht, Inbhuanaitheacht, Nuálaíocht & Fás agus ar Tháisc Gheografacha faoi Chosaint (PGI). Leagtar béim chomh maith sa Tuarascáil ar an méid atá déanta ag an Roinn agus ag na gníomhaireachtaí le bliain anuas agus déantar cur síos chomh maith ar roinnt de na príomhghníomhaíochtaí a bheidh le glacadh.

Added 06.07.2018

Seoladh an tríú tuarascáil ar dhul chun cinn maidir le Food Wise 2025: Steps to Success 2018: (Ó chlé go deas) Siobhán Dowling, An Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara, an tAire Talmhaíochta, Bia agus Mara, Michael Creed T.D. agus Seán Bell, Príomheacnamaí na Roinne Talmhaíochta, Bia agus Mara.

Nótaí d'Eagarthóirí:

Is féidir teacht ar Steps to Success 2018 agus ar thuarascáil mhionsonraithe maidir le stádas ghníomhartha Bhliain a Trí Food Wise 2025 ar láithreán gréasáin na Roinne:  http://www.agriculture.gov.ie/foodwise2025/

 

CRÍOCH

 

 

 

 

Date Released: 06 July 2018