By using this website, you consent to our use of cookies. For more information on cookies see our privacy policy page.

Text Size: a a
Home A-Z Index Subscribe/RSS Contact Us Twitter logo small white bird

Aighneachtaí faoi gComhchomhairleoireacht Náisiúnta ar an gComhbheartas Talmhaíochta i ndiaidh na bliana 2020 le foilsiú

D'fhoilsigh an tAire Talmhaíochta, Bia agus Mara, Michael Creed T.D., na haighneachtaí a rinne páirtithe leasmhara mar fhreagra ar chomhchomhairleoireacht na Roinne maidir leis an leagan amach a bheidh ar an gComhbheartas Talmhaíochta i ndiaidh na bliana 2020. 

I mí Eanáir 2018 a sheol an tAire Creed an chomhchomhairleoireacht seo.  Bhí sé chruinniú i gceist sa chomhchomhairleoireacht ar fhreastail líon mór orthu agus inar tugadh deis do shaoránaigh fadhbanna a phlé agus a dtuairimí a chur i láthair.  D'fhreastail breis is 1,200 duine ar na seisiúin seo.  Chomh maith leis sin, iarraidh aighneachtaí scríofa agus tá na haighneachtaí sin á bhfoilsiú inniu ar láithreán gréasáin na Roinne. 

Ag tagairt d'fhoilsiú na n-aighneachtaí dúirt an tAire:

“Thug an chomhchomhairleoireacht seo deis do shaoránaigh a gcuid tuairimí a chur i láthair maidir le beartas atá ríthábhachtach d'Éirinn.    Tá sé rí-oiriúnach go bhfoilseoinn na haighneachtaí scríofa a fuarthas an tseachtain chéanna a bhfuiltear ag súil a fhoilseoidh an Coimisiún Eorpach a chuid tograí féin i dtaobh na reachtaíochta.  

Agus muid ar tí tabhairt faoi idirbheartaíochtaí, tá sé tábhachtach a bheith réidh agus a bheith ar an eolas faoi thuairimí réimse daoine a bhfuil leas gníomhach acu san earnáil.  Ba mhaith liom mo bhuíochas a ghabháil leosan a d'imir ról chomh tábhachtach sin i bplé na Roinne agus a d'fhreastail ar chruinnithe poiblí agus a rinne aighneachtaí scríofa."

Nótaí d'Eagarthóirí

D'fhógair an tAire Talmhaíochta, Bia agus Mara, Michael Creed TD, comhchomhairleoireacht phoiblí an 24 Eanáir 2018 maidir leis an leagan amach a bheadh ar an gComhbheartas Talmhaíochta sa tréimhse ó 2021 go dtí 2027. 

Ón 26 Eanáir go dtí an 23 Márta 2018 ab ea an tréimhse chomhchomhairleoireachta. D'fhoilsigh an tAire Creed cáipéis comhchomhairleoireachta agus foirm aighneachta ag iarraidh ar pháirtithe leasmhara aighneachtaí scríofa a dhéanamh maidir le roinnt príomhcheisteanna.

Bhí sé chruinniú poiblí a reáchtáladh i mí Feabhra 2018 mar chuid den phróiseas. Seo a leanas na háiteanna a reáchtáladh iad:

  • An Ráth, Co. Chorcaí;
  • An Uaimh, Co. na Mí;
  • Cora Droma Rúis, Co. Liatroma;
  • Ceatharlach, Co. Cheatharlach;
  • Baile Átha Luain, Co. na hIarmhí;
  • Clár Chlainne Mhuiris, Co. Mhaigh Eo.

D'fhreastail 200 duine ar an meán nó níos mó ar gach cruinniú.

Fuarthas 164 aighneacht scríofa agus d'aithin 78 den lucht freagartha iad féin go sonrach mar fheirmeoirí.  Fuarthas 32 fhreagra ó eagraíochtaí mar IFA, INHFA, ICMSA, an tSeirbhís Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra, Teagasc, EPA.  Fuarthas 27 bhfreagra ó shíntiúsóirí de chuid na hirise Vegan Sustainability.

Bhí aon chatagóir déag ar fad san aighneacht a chumhdaigh roinnt de na saincheisteanna is tábhachtaí ó íocaíochtaí díreacha, an comhshaol, infheistíocht agus simpliú feirme.

Tá na haighneachtaí, ar thug an té a rinne iad cead iad a scaoileadh, foilsithe ag an Roinn inniu ar www.agriculture.gov.ie.

CRÍOCH

Date Released: 01 June 2018