By using this website, you consent to our use of cookies. For more information on cookies see our privacy policy page.

Text Size: a a
Home A-Z Index Subscribe/RSS Contact Us Twitter logo small white bird

Cosáin Lochanna Fheartraí i gCo. Chill Mhantáin oscailte ag an Taoiseach agus ag an Aire Doyle

20km de bhealaí agus de chosáin nua siúil Fheartraí oscailte don phobal.

D'oscail an Taoiseach, Leo Varadkar T.D., agus Andrew Doyle T.D., an tAire Stáit sa Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara, Cosáin Lochanna Fheartraí go hoifigiúil inniu ina bhfuil áis nua NeighbourWood sa Tóchar i gCo. Chill Mhantáin mar chuid díobh. Tá 20km de chosáin athchóirithe don phobal faoin togra athchóirithe seo. Ba í Comhairle Pobail an Tóchair agus Cheantar an Tóchair a chuaigh i mbun an togra a  ndearna an Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara, an Roinn Forbartha Pobail agus Tuaithe, Comhlachtaí Poiblí na hÉireann (IPB) chomh maith le Comhairle Chontae Chill Mhantáin cómhaoiniú air.

Dúirt an Taoiseach ag an oscailt "Tá ríméad orm an áis nua iontach seo a oscailt don phobal anseo i nGairdín na hÉireann. Tá sé cuí ach go háirithe go bhfuil áis chomh breá léi á hoscailt an tseachtain chéanna a seolfar feachtas Éire Shláintiúil 2018 chun daoine a spreagadh a bheith níos gníomhaí an samhradh seo. Is áiseanna den chéad scoth iad na cosáin siúil 20km seo chun dul amach faoin aer agus sásamh a bhaint as foraoisí na hÉireann. Is maith an oidhe ar dhíograis an phobail áitiúil an áis seo agus is sampla í den tairbhe atá ceantair thuaithe in Éirinn in ann a bhaint as maoiniú páirtnéireachta ón Stát.

D'fháiltigh an tAire Stáit Doyle roimh thabhairt chun críche an togra agus dúirt "Tá áthas orm a bheith anseo i mo chontae féin, chun an togra seo atá cómhaoinithe ag scéim Neighbourwood mo Roinne, a sheoladh. Tá réimse leathan buntáistí ag baint le Neighbourwoods do phobail áitiúla agus don tsochaí i gcoitinne ina gcuirtear deiseanna aclaíochta, áineasa agus scíthe ar fáil agus ina gcruthaítear gnáthóga tábhachtacha don fhiadhúlra, ina maolaítear truailliú ó thorann, ina gcuirtear caighdeán an aeir chun cinn agus ina bhfeabhsaítear radharc an tírdhreacha. De bharr gur mise an tAire ar a bhfuil freagracht don fhoraoiseacht, tá ríméad orm toradh a fheiceáil ar an togra seo ina dtugtar an chuid is fearr den bheartas foraoiseachta agus an maoiniú pobail le chéile. Leagtar béim leis an togra seo ar na deiseanna atá ann do phobail áitiúla leas a bhaint as tacaíocht airgeadais faoi Scéim NeighbourWood mo Roinne chun áiseanna coillearnaí gar do bhaile, tarraingteacha a fhorbairt d'úsáid agus do phléisiúr an phobail.

Is beart í Scéim NeighbourWood i gClár Foraoiseachta 2014-2020 na Roinne Talmhaíochta, Bia agus Mara atá dírithe go sonrach ar bhuntáistí sóisialta na foraoiseachta a chur ar fáil do phobail áitiúla trí mhaoiniú a chur ar fáil d'Údaráis Áitiúla agus do ghrúpaí pobail áitiúla chun go mbeidh sé ar a gcumas coillearnach ina bhfuil áiseanna 'gar do bhaile' ar mhaithe le pléisiúr agus le háineas an phobail a chruthú agus a fhorbairt. 

Ar deireadh dúirt an tAire "Déanaim comhghairdeas le Comhairle Pobail an Tóchair agus Cheantar an Tóchair maidir leis an bhfís a bhí acu agus leis na comhlachtaí eile ar fad a thug tacaíocht don togra tríd is tríd. Is iontach an sampla d'áiseanna áineasa é seo agus bainfear úsáid as an dul chun cinn a dhéantar anseo chun béim a leagan ar an méid a d'fhéadfadh forbairtí eile ar fud na tíre a bhaint amach. Creidim go spreagfaidh sé grúpaí Pobail eile smaoineamh ar thograí eile ar nós an chinn seo agus tugaim ugach dóibh féachaint ar an méid a d'fhéadfaí a bhaint amach de bharr Scéim Neighbourwood".

Nótaí d'Eagarthóirí:

  • Tá trí chuid sa Scéim, arna riar ag an Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara:- ‘NeighbourWood a Bhunú’ ina gcuirtear maoiniú ar fáil i dtreo NeighbourWood nua a chruthú ar láithreáin úrnua; ‘Feabhsú NeighbourWood’ a chuireann maoiniú ar fáil i dtreo feabhas foraoiseolaíochta agus na gcoillearnach atá ann agus iad a fheabhsú agus a bhfuil sé beartaithe iad a fhorbairt ina neighbourwoods; agus ‘Áiseanna NeighbourWood’ ina gcuirtear maoiniú ar fáil i dtreo áiseanna áinseasa cuí a chur isteach agus/nó iad a uasghrádú laistigh de na limistéir coillearnaí a cuireadh ar aghaidh faoi Neighbourwood a Bhunú nó Feabhsú Neighbourwood.

CRÍOCH

Date Released: 09 June 2018