By using this website, you consent to our use of cookies. For more information on cookies see our privacy policy page.

Text Size: a a
Home A-Z Index Subscribe/RSS Contact Us Twitter logo small white bird

Beart atá treoraithe ag an tionscal chun an scianbhreallach a chaomhnú i Muir Éireann Thuaidh tugtha isteach ag an Aire Creed

Tá ionstraim reachtúil chun íosmhéid tagartha caomhnaithe an scianbhreallaigh i Muir Éireann Thuaidh a mhéadú sínithe ag an Aire Talmhaíochta, Bia agus Mara, Michael Creed T.D. 

Tiocfaidh an beart caomhnaithe nua, a thionscain iascairí áitiúla, i bhfeidhm an 1 Iúil 2018 agus dá bharr is 125mm an t-íosmhéid a chaithfidh scianbhreallach a bheith le go mbeidh cead é a thógáil i Muir Éireann Thuaidh. Bítear ag iascach scianbhreallach de ghnáth sa limistéar atá ag síneadh ó Bhinn Éadair go Cuan Dhún Dealgan.

Dúirt an tAire Creed: "Cuirim fáilte roimh an mbeart seo, go háirithe de bharr gur iascairí cois cladaigh a mhol agus a d'fhorbair é le súil inmharthanacht an iascaigh thábhachtaigh seo a chosaint.  Tá mé sásta go bhfuil na Fóraim Iascaigh Cois Cladaigh ag glacadh páirte i gcúrsaí caomhnaithe san earnáil cois cladaigh, agus ba mhaith liom buíochas a ghabháil le baill an Fhóraim as a dtacaíocht an moladh seo a thabhairt chun cinn.

Tá an beart caomhnaithe á thabhairt isteach tar éis próiseas fada comhchomhairliúcháin a raibh na Fóraim Náisiúnta agus Réigiúnacha Iascaigh Cois Cladaigh páirteach ann chomh maith le comhairliúchán poiblí níos luaithe i mbliana. Is céim eile i dtreo an stoc a bheith inmharthana an beart caomhnaithe seo agus téann sé níos faide ná na caighdeáin éigeantacha atá leagtha síos i rialacháin na hEorpa. Tuigeann baill an tionscail gur bealach é an t-íosmhéid caomhnaithe a mhéadú chun scianbhreallaigh níos lú a chosaint, agus go bhféadfadh sin cuidiú leis an stoc scianbhreallach a dhéanamh níos inmharthana sa bhfadtéarma agus a luach a mhéadú ag an am céanna.

Ba ionann luach na scianbhreallach a tógadh in uiscí na hÉireann agus breis is €5.7 milliún. Cé nach mbítear le feiceáil ar bhiachláir anseo in Éirinn go minic, tá an-tóir ar scianbhreallaigh sa tSín agus sa Spáinn. Leagann an beart caomhnaithe seo atá á thabhairt isteach béim ar an tábhacht atá le hinmharthanacht stoic d'fhonn freastal ar éilimh an mhargaidh thar lear.

Nótaí d'Eagarthóirí

Beart Nua

Méadófar faoi na rialacháin atá sínithe ag an Aire Creed íosmhéid tagartha caomhnaithe scianbhreallach a thógann báid iascaireachta mara na hÉireann in iascach scianbhreallach Mhuir Éireann Thuaidh go dtí 125mm ón 1 Iúil 2018.  Is méadú é sin ón íosmhéid caomhnaithe100mm a bhí ann don scianbhreallach arna leagan amach i Rialachán (AE) Uimh. 850/98 ón gComhairle. 

Mhol iascairí a bhíonn ag iascach i Muir Éireann Thuaidh an méadú mar bhealach chun tacú le hinmharthanacht an iascaigh.  Tá sé mar aidhm leis an mbeart seo scianbhreallaigh níos lú a chosaint agus tuilleadh ama a thabhairt dóibh sceitheadh le go bhféadfadh sin cur le bithmhais an stoic a mhéadú.  

Iascairí áitiúla scianbhreallach a chur tús leis an mbeart nuair a chuir siad an moladh faoi bhráid Fhóram Iascaigh Cois Cladaigh Réigiún an Iarthuaiscirt.  Chuir an Fóram Náisiúnta Iascaigh Cois Cladaigh an beart faoi bhráid an Aire anuraidh, agus reáchtáladh comhchomhairliúchán poiblí ar an mbeart níos luaithe i mbliana.  

Iascach Mhuir Éireann Thuaidh

Táthar ag iascaireacht scianbhreallach (Ensis siliqua) i Muir Éireann Thuaidh ón mbliain 1997.  Tá méadú mór ar an méid iascaireachta atá á dhéanamh ar scianbhreallach ó 2011 mar gheall ar an éileamh ó mhargaí na hÁise.  Tá go leor fós ag iascaireacht scianbhreallach agus bhí níos mó ná 60 bád iascaireachta mara gníomhach in 2016 agus in 2017.

De bharr chomh tapa is a tháinig méadú ar an méid iascaireachta atá á dhéanamh ar scianbhreallach, chuir an tAire bearta bainistithe i bhfeidhm in 2015 chun é a chosaint ó ró-iascaireacht.  Áirítear orthu sin:

  • teorainn sheachtainiúil gabhála 600kg an bád (Na Rialacháin Scianbhreallach (Stoic a Chaomhnú) (Muir Éireann Thuaidh) (Leasú) 2015 (IR Uimh. 588 de 2015)),
  • srian a chur ar iascaireacht go dtí laethanta áirithe na seachtaine (Na Rialacháin Scianbhreallach (Stoic a Chaomhnú) (Muir Éireann Thuaidh) (Leasú) 2015 (IR Uimh. 207 de 2015))
  • rialacha náisiúnta maidir le gabháil a thuairisciú, faireachán a dhéanamh ar shuíomhanna soithí, etc. (Na Rialacháin Scianbhreallach (Stoic a Chaomhnú) (Muir Éireann Thuaidh) (Leasú) 2015 (IR Uimh. 206 de 2015))

Na Fóraim Iascaigh Cois Cladaigh

Is ionann an earnáil cois cladaigh (ina bhfuil báid iascaireachta atá níos lú ná 12 mhéadar ar fhad) agus níos mó ná 80% den fhlít iascaireachta agus is laistigh de shé mhuirmhíle amach ó chósta na hÉireann is mó a bhíonn siad ag iascaireacht.  Bunaíodh na Fóraim Iascaigh Cois Cladaigh chun "guth" chomhtháite a thabhairt chun cinn don earnáil cois cladaigh trí iascairí cois cladaigh a spreagadh lena gcuid fadhbanna iascaireachta a phlé agus chun tionscnaimh a bhfuil tacaíocht acu go forleathan a thabhairt chun cinn. 

Tacaíonn gréasán de shé Fhóram Réigiúnacha ar fud chósta na hÉireann leis an bhFóram Náisiúnta Iascaigh Cois Cladaigh.  Cuireann toscairí ón na Fóraim Réigiúnacha moltaí réigiúnacha i láthair ag an bhFóram Náisiúnta le go mbeidh an tionscal níos forleithne in ann iad a phlé.  Áirítear ina mbaill den Fhóram Réigiúnach iascairí cois cladaigh, lucht leasa comhshaoil, lucht áineasa muirí, lucht turasóireachta muirí agus páirtithe leasmhara muirí eile.  Cuirtear deiseanna ar fáil leis na struchtúir freisin chun go mbeidh comhoibriú idir an earnáil iascaireachta cois cladaigh agus a bpobail ar straitéisí inmharthanachta chun go mbeidh an leas is fearr is féidir á bhaint as deiseanna ioncaim ón acmhainn cósta seo.

www.inshoreforums.ie

 CRÍOCH

 

Date Released: 11 June 2018