By using this website, you consent to our use of cookies. For more information on cookies see our privacy policy page.

Text Size: a a
Home A-Z Index Subscribe/RSS Contact Us Twitter logo small white bird

Dhá chineál faoisimh ó Dhleacht Stamp deimhnithe ag an Aire Creed agus ag an Aire Donohoe d'Fheirmeoirí

Tá an dul chun cinn atá déanta i leith saincheisteanna a bhaineann le beartas cánach talmhaíochta fógartha ag an Aire Talmhaíochta, Bia agus Mara, Michael Creed T.D. agus an tAire Airgeadais agus Caiteachais Phoiblí, Paschal Donohoe T.D. inniu. Faoin 'Athbhreithniú ar Chánachas Talmhaíochta', comhthionscnamh idir an dá Roinn, cuireadh straitéis chuimsitheach cánach i bhfeidhm don earnáil ina bhfuil sainchuspóirí sonracha tugtha d'fhonn cur le soghluaisteacht agus le húsáid tháirgiúil na talún; cuidiú le comharbas; agus a thacóidh le beartais talmhaíochta níos leithne mar inmharthanacht comhshaoil.

I ndiaidh dul i gcomhchomhairle le Coimisiún an AE maidir le Cúnamh Stáit a cheadú, dheimhnigh an bheirt Airí inniu go ndéanfaí ordú um thosach feidhme a shíniú  maidir le faoiseamh ó Dhleacht Stampa i leith comhdhlúthú feirme mar atá luaite in Acht Airgeadais 2017.

Chomh maith leis sin, tá socruithe riaracháin tugtha chun críche chun an faoiseamh ó Dhleacht Stampa a thosú i gcás léasanna fadtéarmacha.

Dúirt an tAire Creed, “Táim sásta go dtabharfaidh an faoiseamh comhdhlúthaithe seo chun críche an pacáiste beart a d'aontaigh mé leis an Aire Donohoe nuair a tháinig ardú ar an ngnáthráta dleacht stampa sa mBuiséad deiridh.  Tá tábhacht ó thaobh na timpeallachta agus an gheilleagair leis an bhFaoiseamh Comhdhlúthaithe d'fheirmeoirí ar mian leo gabháltais ilroinnte a chomhdhlúthú".

Dúirt sé freisin, “Táim sásta freisin go bhfuilimid in ann an Faoiseamh ó Dhleacht Stampa a chur i bhfeidhm i gcás léasanna fadtéarmacha ar cuid é den phacáiste beart chun léasanna fadtéarmacha  agus méadú ar shoghluaisteacht a chur chun cinn chomh maith le húsáid tháirgiúil as talamh feirme. Tá seo tábhachtach d'fheirmeoirí óga agus iadsan atá ag iarraidh táirgiúlacht a bhfeirme a mhéadú".

Dúirt an tAire Donohoe, “Táim sásta tús a chur leis an dá bheart seo a bhaineann le faoiseamh ó Dhleacht Stampa ar chomhdhlúthú feirme agus faoiseamh ó Dhleacht Stampa ar léasanna fadtéarmacha.   Tá an earnáil talmhaíochta agus an geilleagar tuaithe níos leithne ríthábhachtach do rath agus d'fholláine na tíre. Ba chóir go n-oibreodh an dá bheart seo chun tacú le forbairt inmharthana na tuaithe, le pobail inmharthana bhríomhara agus úsáid tháirgiúla talún feirme a chur chun cinn.

Tiocfaidh an faoiseamh ó Dhleacht Stampa i gcás léasanna fadtéarmacha i bhfeidhm an 1 Iúil agus an faoiseamh ó Dhleacht Stampa i gcás comhdhlúthú feirme i bhfeidhm an 1 Lúnasa.

Nótaí:

Faoin bhFaoiseamh ó Dhleacht Stampa ar chomhdhlúthú feirme agus sa chás go gcáilíonn na hidirbheartaíochtaí talún do "Deimhniú Athstruchtúraithe Feirme" chun críocha Faoiseamh ó Cháin Ghnóthachan Caipitil ar Athstruchtúrú Feirme, is ráta 1% an dleacht stampa (i gcomparáid leis an ngnáthráta 6%).   Beidh feidhm aige i ndáil le hionstraimí a fhorghníomhaítear an 1 Eanáir 2018 nó i ndiaidh an dáta sin nó an 31 Nollaig 2020 nó roimh an dáta sin agus lena dtíolactar nó a n-aistrítear talamh talmhaíochta.   Sa chás go gceannaítear agus go ndíoltar talamh laistigh de 24 mí ó chéile agus a shásaíonn na coinníollacha comhdhlúthaithe, ní íocfar dleacht stampa ach a mhéid is go mbeidh luach na talún a cheannaítear os cionn luach na talún a dhíoltar. Chomh maith leis sin ní mór don cheannach agus don díol tarlú idir an 1 Eanáir 2018 agus 31 Nollaig 2020.  I gcás mar sin,  ní bheidh feidhm le dleacht stampa ach ag ráta 1% ar an mbarrachas. Is iad príomhchoinníollacha an fhaoisimh:

  1. Ní mór do Teagasc deimhniú comhdhlúthaithe bailí a eisiúint gur ceannaíodh agus gur díoladh an talamh laistigh de 24 mhí ó chéile.  Tá na treoirlínte riachtanacha curtha i dtoll a chéile ag an Aire Talmhaíochta, Bia agus Mara ina leagtar amach an bealach le hiarratas a dhéanamh ar dheimhnithe comhdhlúthaithe chuig Teagasc faoi cháin ghnóthachan caipitil agus ina leagtar amach freisin coinníollacha an chomhdhlúthaithe chomh maith le nithe eile. 
  2. Ní mór do cheannaitheoir nó na ceannaitheoirí úinéireacht a choinneáil ar an talamh go ceann tréimhse cúig bliana.
  3. Ní mór deimhniú a bheith sa tíolacadh a dheimhníonn go bhfuil an ceannaitheoir i dteideal an fhaoisimh.
  4. Beidh feidhm le haisghlámadh ar an bhfaoiseamh sa chás go ndéantar talamh nó cuid de thalamh a dhiúscairt nó a dhiúscairt i bpáirt roimh dheireadh na tréimhse coinneála 5 bliana.  Ní tharlóidh aisghlámadh sa chás is gur go héigeantach a ceannaíodh an talamh.

Tá tuilleadh eolais le fáil ag: https://www.agriculture.gov.ie/agri-foodindustry/agri-foodandtheeconomy/agri-foodbusiness/agri-taxation/indicativelistofagri-taxmeasures/capitalgainstaxmeasures/

Tá sé curtha in iúl ag na Coimisinéirí Ioncaim nach féidir an faoiseamh a éileamh sula ndéantar an t-ordú um thosach feidhme a eisiúint. A luaithe a bheidh feidhm leis, áfach, beidh an faoiseamh ar fáil ach na coinníollacha thuas a chomhlíonadh agus go ndéantar an ceannach agus an díolachán an 1 Eanáir 2018 nó i ndiaidh an dáta sin nó an 31 Nollaig 2020 nó roimh an dáta sin.

Tá faoiseamh iomlán ó Dhleacht Stampa i gceist ar léasanna fadtéarmacha ar thalamh feirme agus ba shin moladh a rinneadh faoin Athbhreithniú ar Chánachas Talmhaíochta. Bhain an mhoill leis an mbeart seo a thabhairt isteach leis na socruithe deiridh riaracháin maidir le sonraí Cúnaimh Stáit AE a bhailiú agus a raibh athrú ar an reachtaíocht i gceist.

 

CRÍOCH

Date Released: 15 June 2018