By using this website, you consent to our use of cookies. For more information on cookies see our privacy policy page.

Text Size: a a
Home A-Z Index Subscribe/RSS Contact Us Twitter logo small white bird

Deimhnithe ag an Aire Creed go bhfuil breis Monarchana ceadaithe chun Onnmhairiú a dhéanamh chuig Daon-Phoblacht na Síne

3 mhonarcha mairteola agus 1 mhonarcha muiceola eile liostaithe ag CNCA

Tá sé fógartha ag an Aire Talmhaíochta, Bia agus Mara, Michael Creed T.D. go bhfuil 3 mhonarcha eile mairteola agus 1 mhonarcha eile muiceola de chuid na hÉireann ceadaithe anois ag údaráis na Síne agus liostaithe ag an CNCA, Gníomhaireacht Deimhiúcháin agus Creidiúnaithe na Síne, ar cuid í d'Údarás Rialála Margaidh an Stáit, Gníomhaireacht nuabhunaithe de chuid na Síne.

I mí Aibreáin a osclaíodh an margadh mairteola mar thoradh ar na pléití a bhí idir Airí le linn an Mhisin Trádála chun na Síne, ar éirigh go maith leo, faoi threoir an Aire i mí Bealtaine.  Aontaíodh le linn an mhisin sin go raibh an caighdeán atá de dhíth bainte amach ag na monarchana sin agus go bhféadfaí iad a chlárú go gairid ina dhiaidh sin.

Thug an tAire ar aird “Tá mé thar a bheith sásta go raibh oifigigh na Síne sa CNCA ábalta an chuid seo den phróiseas clárúcháin a thabhairt chun críche chomh tapa agus é a dhéanamh ar bhealach chomh éifeachtúil, in ainneoin an lear mór tíortha atá ag lorg rochtana ar mhargadh mairteola na Síne agus an méid cúraimí eile atá orthu. Is comhartha ollmhór é ar an meas atá ar na córais sábháilteachta bia atá againn agus ar an meas mór atá ar thionscal feola na hÉireann, ón bpáirc go dtí an feirmeoir go dtí go gcuirtear an fheoil sin chun boird."

Dúirt an tAire “Is léiriú é seo ar an obair a rinne mo Roinnse chun rochtain a fháil ar an margadh. Lorgaíodh rochtain ar an margadh agus rinneadh an rochtain sin ar an margadh a bhrú chun cinn trí réimse leathan oibre a bhí teicniúil agus oifigiúil chomh maith le dul trí chainéil thaidhleoireachta agus pholaitiúla. Is príomhghné de chuid straitéis Food Wise 2025 agus den fhreagra atá againn ar an mBreatimeacht deiseanna margaidh a chruthú dár gcuid onnmhaireoirí.

Dúirt an tAire freisin “Beidh aon cheann déag de mhonarchana feola na hÉireann, gan Fuarstórais san áireamh, ceadaithe anois le bheith ag onnmhairiú chuig an tSín – sé mhonarcha mairteola agus cúig mhonarcha muiceola.  Díol suntais chomh maith na háiteanna ina bhfuil na monarchana seo lonnaithe go tíreolaíoch agus beidh sin ina bhuntáiste ag feirmeoirí ar fud na tíre. 

Nótaí d'eagarthóirí:

B'ionann líon iomlán onnmhairí trádála agraibhia na hÉireann chun na Síne agus €974 mhilliún anuraidh.  Tá an tSín ar an tríú margadh is mó againn ar an iomlán. B'ionann na honnmhairí déiríochta agus €667 milliún agus b'ionann onnmhairí muiceola agus os cionn €100 milliún in 2017. B'iad sin an dá chatagóir ba mhó i ndáil le bia a onnmhairíodh chun na Síne, agus maidir leis an dá earra sin, ba í an tSín an dara spriocmhargadh ba mhó (staitisticí trádála CSO). Tá fás ag teacht freisin ar mhargadh na Síne maidir le bia mara agus le honnmhairí bia agus dí eile.

De réir réamhaisnéisí an USDA, táthar ag súil go n-ídeoidh an tSín breis is 8.5 milliún tonna mairteola in 2018.  Tá sin níos mó ná aon tír eile lasmuigh de Stáit Aontaithe Mheiriceá agus beagnach 4% níos mó ná na leibhéil a ídíodh in 2017.

Is féidir teacht ar Liosta de na Monarchana atá ceadaithe ag CNCA tríd an nasc seo a leanas: http://www.cnca.gov.cn/ywzl/gjgnhz/jkzl/imports-list/meat/Ireland20180613.pdf

 

CRÍOCH

 

Date Released: 17 June 2018