By using this website, you consent to our use of cookies. For more information on cookies see our privacy policy page.

Text Size: a a
Home A-Z Index Subscribe/RSS Contact Us Twitter logo small white bird

Plean Gníomhaíochta "People in Dairy" foilsithe ag an Aire Creed chun dul i ngleic le Deacrachtaí Saothair in Earnáil na Déiríochta

D'fhoilsigh an tAire Talmhaíochta, Bia agus Mara, Michael Creed T.D. inniu, an Plean Gníomhaíochta 'People in Dairy' a bhfuil sé mar aidhm leis aghaidh a thabhairt ar dheacrachtaí maidir le cúrsaí saothair agus caipiteal daonna in earnáil na déiríochta.

Ag cruinniú de chuid Choiste Feidhmiúcháin Ardleibhéil Food Wise (HLIC) i mí Dheireadh Fómhair 2017, d'iarr an tAire Creed go mbunófaí grúpa tionscail ina mbeadh roinnt páirtithe leasmhara chun na deacrachtaí seo a mheas agus plean gníomhaíochta a fhorbairt. Tionóladh an 'Grúpa Páirtithe Leasmhara Tionscail People in Dairy' faoi chathaoirleacht Iar-Ard-Rúnaí na Roinne, An tUasal Tom Moran chun an cás a mheas.

Ar an bPlean Gníomhaíochta a fháil ón gCathaoirleach, dúirt an tAire “I ráiteas a rinne mé le gairid maidir le fógra an Rialtais go mbeadh cuóta píolótach ar cheadúnais fostaíochta san earnáil agraibhia, lena n-áirítear feirmeacha déiríochta, dúirt mé go mbeadh freagra níos cuimsithí faoin easpa lucht saothair atá in earnáil na déiríochta le fáil i bhfoirm tuarascála ó Ghrúpa Páirtithe Leasmhara People in Dairy. Dá bharr sin, tá ríméad orm an Plean cuimsitheach seo a fháil agus is ábhar dóchais dom gur i gcomhar leis na príomhpháirtithe leasmhara earnála a cuireadh i dtoll a chéile é. Tuigim go raibh na pléití a bhí ag an ngrúpa dearfach agus tairbheach i gcónaí agus sílim go mbeidh sin ina chúnamh lena chinntiú go n-éireoidh lena chur i bhfeidhm.

Dúirt an Cathaoirleach, Tom Moran, “Leagadh amach i dtuarascáil Teagasc ‘People in Dairy Project’ a foilsíodh anuraidh an dúshlán a bhí le meas ag an ngrúpa: is é sin go mbeidh gá le tuairim is 6,000 iontrálaí nua sna deich mbliana atá romhainn le teacht in áit na ndaoine a bheidh ag dul ar scor agus chun na riachtanais atá ann i ndáil le tréada atá ag méadú a shásamh. Leagadh amach go soiléir sa tuarascáil go mbeadh fíorghanntanas lucht saothair san earnáil mura gcuirfí bearta i bhfeidhm chun an leibhéal seo éilimh a shásamh".

Tá an plean gníomhaíochta bunaithe ar 6 cholún:

  • Bearta lena chinntiú go mbeidh líon leordhóthanach d'oibrithe feirme oilte ar fáil go séasúrach agus ar feadh na bliana araon.
  • Feirmeacha atá éifeachtach ó thaobh lucht saothair 
  • Fostóirí a bhfuil scileanna maithe HR acu
  • Clár nua oiliúna agus don Fhorbairt Ghairmiúil Leanúnach (CPD) d'fheirmeoirí déiríochta agus d'fhostaithe
  • Cosáin "Stepping Up" agus "Stepping Back" i ndiaidh a chéile chuig an bhfeirmeoireacht déiríochta
  • An déiríocht a chur chun cinn mar shlí bheatha tharraingteach

Dúirt Tom Moran nuair a thug sé an Plean Gníomhaíochta ar láimh don Aire, “Cé go bhfuil an Plean bunaithe ar shé phríomhréimse, thug an grúpa le fios go soiléir go bhfuil roinnt den ábhar céanna ag baint leo ar fad agus go bhfuil ceangal idir an sé cholún agus nár cheart aon cheann acu a ghlacadh as féin. In éineacht, cuirtear an bealach is fearr ar fáil d'fheirmeacha déiríochta na hÉireann chun aghaidh a thabhairt ar na dúshlán lucht saothair a bheidh ann sna blianta amach romhainn".

Dúirt an tAire, “Táim an-tógtha leis an réimse beart atá forbartha ag na páirtithe leasmhara sa Phlean seo. Tá siad nuálach agus mionsonraithe agus cuideoidh siad lena chinntiú go mbeidh teacht ag déiríocht na hÉireann ar an gcaipiteal daonna a bheidh de dhíth le go mbeidh forás ann amach anseo.  Tá iomaíocht mhór idir céimithe agus iontrálaithe nua in earnálacha éagsúla an gheilleagair, ach táim den tuairim gur féidir leis an bhfeirmeoireacht déiríochta a bheith ina slí bheatha thar a bheith fiúntach agus go bhfuil buntáistí go leor ag baint léi i dtaobh stíl mhaireachtála le hais slite beatha eile. Tá a ról féin ag gach duine san earnáil seo chun teachtaireacht dhearfach a chur chun cinn, go háirithe i measc mac léinn atá ag iarraidh slí bheatha a roghnú".

Ar deireadh, dúirt an tAire Creed, "Cuideoidh na gníomhaíochtaí seo chun gnéithe eile a bhaineann le feirmeacha déiríochta na hÉireann a fheabhsú, gníomhaíochtaí a bhaineann le feidhmíocht agus brabúsacht, ach a bhaineann le sláinte agus sábháilteacht chomh maith - ceann de na príomhábhair imní atá agam féin". Dúirt an tAire Creed “Ós rud é go raibh an Plean ar cheann de phríomhthorthaí Food Wise 2025, is cuí go bhfuil sé ag féachaint chun cinn agus go bhfuil fís ag baint leis an bplean. Molaim an Cathaoirleach agus an grúpa páirtithe leasmhara tionscail as an sárobair seo.

Nótaí d'Eagarthóirí:

Is féidir teacht ar an bplean gníomhaíochta anseo.

Added 20.06.18

(Ó Chlé go Deas) D'fhoilsigh Iar-Ard-Rúnaí na Roinne Talmhaíochta, Bia agus Mara, Tom Moran agus an tAire Talmhaíochta, Bia agus Mara Michael Creed T.D. an Plean Gníomhaíochta 'People in Dairy' inniu a bhfuil sé mar aidhm leis aghaidh a thabhairt ar na deacrachtaí a bhaineann le lucht saothair agus le caipiteal daonna in earnáil na déiríochta.

 

CRÍOCH

Date Released: 20 June 2018