By using this website, you consent to our use of cookies. For more information on cookies see our privacy policy page.

Text Size: a a
Home A-Z Index Subscribe/RSS Contact Us Twitter logo small white bird

Fáilte curtha ag an Aire Creed roimh an méadú 16% atá tagtha ar fhostaíocht mhuirí ag Cruinniú Mullaigh Shaibhreas Ár nAigéin i nGaillimh

Tá fáilte curtha ag an Aire Talmhaíochta, Bia agus Mara, Michael Creed T.D roimh an bhfás atá tagtha le gairid ar Gheilleagar Gorm na hÉireann agus rinne sé cur síos ar thiomantas leanúnach an Rialtais don Phlean Comhtháite Muirí d'Éirinn - Feidhm a bhaint as Saibhreas ár nAigéin, atá á chur i bhfeidhm ar bhonn leanúnach.

Ag labhairt dó le toscairí ag Cruinniú Mullaigh bliantúil 'Saibhreas ár nAigéin' ag Duganna na Gaillimhe inniu, ar fhreastail ceannairí tionscail, lucht déanta beartas, taighdeoirí agus fiontraithe mara air, dúirt an tAire Creed, “Tá céimeanna tábhachtacha chun tosaigh glactha ag Éirinn le blianta beaga anuas chun ár ngeilleagar gorm a fhorbairt. Tá sé seo á chur i bhfeidhm ag na leibhéil is airde de chuid an Rialtais agus léiríonn sé cur chuige atá comhtháite agus uathúil chun geilleagar gorm na hÉireann a fhás. Leanfaimid leis an obair atá ar bun ag an nGrúpa Comhordaithe Muirí ardleibhéil (MCG,) grúpa tras-Rannach, a bhfuil mé féin ina chathaoirleach air, chun cur leis an méid atá bainte amach le tamall beag anuas”.

Tugann na staitisticí nuashonraithe geilleagracha a foilsíodh inniu le fios gurb ionann anois luach geilleagrach díreach gheilleagar aigéin na hÉireann agus €2billiún nó tuairim is 1% de GDP. Léiríonn sin go bhfuil méadú 21% tagtha ar fhigiúirí 2015. 

Dúirt an tAire Creed “Tugann meastacháin 2017 le fios go bhfuil an ‘geilleagar gorm’ fós ag fás ag luas níos tapa ná an geilleagar go ginearálta.  Tá fás 2017 mar thoradh ar an uisceshaothrú, iascaigh mhara, an tionscail loingseoireachta agus turasóireachta mara a bheith ag dul ó neart go neart chomh maith le fás leanúnach a bheith ar thionscail na mara atá ag teacht chun cinn faoi láthair.     Is staitistic an-spreagúil an fás atá tagtha ar fhostaíocht in earnáil na mara atá méadaithe ó 27,888 (FTEnna) i 2015 go dtí tuairim is32,509 (FTEnna) i 2017, méadú 16.6%.”

Dúirt an tAire ar deiridh “Cúis áthais eile dom a fhógairt go bhfuil an Tuarascáil bhliantúil ar Dhul Chun Cinn ar Phlean Comhtháite Muirí d'Éirinn  - Feidhm a bhaint as Saibhreas ár nAigéin, 2017” á foilsiú inniu. Cuireann an tuarascáil, a raibh baint ag ranna agus gníomhaireachtaí ar fud an stáit léi, neart eolais ar fáil faoi ábhair lena n-áirítear rialachas, taighde, oideachas, comhoibriú idirnáisiúnta, forbairt ghnó, agus inbhuanaitheacht chomh maith le héiceachórais mhuirí a chosaint agus a chaomhnú”.

Tá an fhormáid 'Saibhreas ár nAigéin' cúig bliana ar a bhfód anois agus tá sé ina dlúthchuid de phlean comhtháite an Rialtais d'earnáil mara na hÉireann a thugann saineolaithe agus cainteoirí náisiúnta agus idirnáisiúnta, ceannairí tionscail, gníomhaireachtaí forbartha gnó, pobal gnó na hÉireann agus an pobal taighde mara le chéile. Bhí pléití na bliana seo dírithe ar an téama foriomlán 'Infheistíocht a dhéanamh in Earnáil Mhara na hÉireann'.

Is tionscnaimh de chuid an Ghrúpa Idir-Rannach Comhordaithe Mara iad an Cruinniú Mullaigh Saibhreas ár nAigéin agus SeaFest, a bhfuil an tAire Creed ina chathaoirleach orthu. Tá an Cruinniú Mullaigh mar chuid de réimse imeachtaí tionscail agus nuálaíochta a bheidh ar bun i nGaillimh mar chuid de SeaFest 2018 ó 29 Meitheamh -1 Iúil. Beidh réimse leathan imeachtaí poiblí ar bun ag Calafort agus Duganna na Gaillimhe agus sa chathair le linn an deireadh seachtaine (go dtí an 1 Iúil)

Le haghaidh tuilleadh eolais féach www.seafest.ie agus www.ouroceanwealth.ie

Is iad Rialtas na hÉireann agus an tAontas Eorpach a dhéanann cómhaoiniú ar Seafest faoi Chlár Oibríochta an Chiste Eorpaigh Muirí agus Iascaigh don earnáil bia mara.

 

CRÍOCH

Date Released: 28 June 2018