By using this website, you consent to our use of cookies. For more information on cookies see our privacy policy page.

Text Size: a a
Home A-Z Index Subscribe/RSS Contact Us Twitter logo small white bird

Freastalaíonn Doyle ar an gComhairle Agrai-Iascaireachta sa Bhruiséil

D’fhreastail an tAire Stáit ag an Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara, Andrew Doyle, T.D., ar chruinniú Chomhairle Airí Talmhaíochta an AE sa Bhruiséil an 19 Márta 2018.

Ghlac Airí Talmhaíochta an AE le tátail Uachtaránachta, lenar thacaigh 23 Ballstát, Éire ina measc, a bhain le Cumarsáid an Choimisiúin Eorpaigh maidir le “Todhchaí an Bhia agus na Feirmeoireachta”.

Ag labhairt dó sa Bhruiséil, dúirt na tAire Doyle “Rinne an Uachtaránacht fíor-iarracht chun freastal ar bhuarthaí na mBallstát.  Aithním gur gá don CBT nua luach breise níos mó a sholáthar, tríd an mbeartas a dhéanamh níos glaise agus níos dírithe ar thorthaí a bhaint amach.  Dar ndóigh, beidh buiséad láidir ag teastáil uainn chun tabhairt faoi na cuspóirí seo a bhaint amach”

Tagann na conclúidí salach ar chúlra plé a chuir Airí Talmhaíochta an AE ar siúl ag Comhairle Eanáir agus Feabhra.  Agus an gá atá le simpliú á aithint, go háirithe maidir le Pleananna Straitéiseacha nua beartaithe an CBT, spreag an tAire Doyle dá chomhghleacaithe chun oibriú go dian lena chinntiú go mbaineann an tsamhail nua fíor-shimpliú amach d’fheirmeoirí agus do riarthóirí agus go bhfoghlaimímid ceachtanna ón am atá imithe thart.

Ag díriú ar an ailtireacht ghlasaithe nua a bheartaítear, leag an tAire béim air gur gá riachtanais ghlasaithe agus traschomhlíonta a chuíchóiriú agus gur cheart do chigireachtaí díriú, ní ba mhó, ar earráidí neamhbheartaithe a réiteach, seachas ar phionós.  Baineann tábhacht chriticiúil leis, áfach, “gur cheart an díriú ar aschur, seachas ar chomhlíonadh, a chur i bhfeidhm ar bhealach praiticiúil.  Má dhéantar é seo, is éard a bheidh mar thoradh air ná rátaí earráide d’fheirmeoirí agus Ballstáit ar féidir le dícheadú eascairt astu agus droch-cháil a bheith ar an mbeartas i measc páirtithe leasmhara agus saoránach”.

Thug an tAire Doyle cuntas, chomh maith, ar an tacaíocht láidir a thugann sé do na hiarrachtaí atá á ndéanamh chun díriú níos mó ar íocaíochtaí díreacha.  Á lua gurb an-éagsúil an earnáil talmhaíochta i measc Ballstát i dtaobh méid feirme agus coinníollacha agrai-éiceolaíochta, d’fháiltigh an tAire roimh an gcuspóir chun roinnt lánrogha a sholáthar do Bhallstáit ina leith seo.

Thacaigh an tAire, chomh maith, leis an tagairt go dteastaíonn machnamh breise a dhéanamh ar conas is féidir cúltaca na géarchéime a fheabhsú, agus thug sé le fios go bhféadfaí roinnt solúbthachta a thabhairt ar leibhéal ballstáit chun an cúltaca a úsáid chun déileáil le himeachtaí eisceachtúla. 

Tagraíonn na tátail, chomh maith, don leibhéal níos airde d’uaillmhian chomhshaoil don chéad CBT eile agus sa chomhthéacs seo, d’fháiltigh an tAire roimh an gcaoi go ndéantar sna tátail “a aithint gur gá go mbaineann feirmeoirí luach saothair leordhóthanach amach chun soláthar earraí poiblí a dhreasú.  Cruthaíonn an díriú reatha ar chostais a taibhíodh agus ioncam tarscaoilte castacht i ndearadh agus faomhadh na scéime agus teipeann air aitheantas iomlán a thabhairt d’fhíor-luach bearta comhshaoil”.

Mar fhocal scoir, d’aithin an tAire, chomh maith, gur tosaíocht is ea athnuachan ó ghlúin go glúin don earnáil talmhaíochta agus teastaíonn solúbthacht ar leibhéal AE agus náisiúnta chun dreasachtaí éifeachtacha a fhorbairt chun feirmeoirí óga a fhuinnmhiú.

CRÍOCH

Date Released: 20 March 2018