By using this website, you consent to our use of cookies. For more information on cookies see our privacy policy page.

Text Size: a a
Home A-Z Index Subscribe/RSS Contact Us Twitter logo small white bird

Iarratais ar Mhaolú Níotráite 2018

Tá an Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara ag meabhrú d’fheirmeoirí gur féidir iarratais ar Mhaolú Níotráite 2018 a sheoladh ar aghaidh anois ar líne. Is é an spriocdháta d’iarratais an 20 Aibreán 2018. 

Moltar d’fheirmeoirí teagmháil a dhéanamh lena gcomhairleoir talmhaíochta lena dheimhniú ar cheart nó nár cheart an tsaoráid seo a chur ar fáil dóibh.

Meabhraítear d’fheirmeoirí a chuir isteach ar mhaolú in 2017 gur gá dóibh cuntais leasacháin a sheoladh ar ais faoin 20 Aibreán 2018, chomh maith.

Tá ráitis Nítrigine agus Fosfair dheireadh na bliana (ráitis N agus F) ar fáil don bhliain 2017 ar chóras ar líne na Roinne www.agfood.ie nó trí ghlao ar 053-9163444.

Is féidir le feirmeoirí nach bhfuil cláraithe cheana féin le haghaidh agfood.ie amhlaidh a dhéanamh trí chuairt a thabhairt ar www.agfood.ie agus an cnaipe ‘Cláraigh' a bhrú. Chun uimhir ghuthán póca a chlárú chun go seolfar foláirimh teachtaireacht téacs amach anseo chugat, tabhair cuairt ar https://www.agriculture.gov.ie/mobileupdates/chun teacht ar an bhfoirm sínithe isteach, nó is féidir leat teagmháil a dhéanamh leis an oifig réigiúnach.

Nótaí d’Eagarthóirí:

Maolú Níotráite  

Ligeann an Maolú Níotráite d’fheirmeoirí an teorainn 170 kg d’aoileach nítrigine beostoic an heicteár a shárú a leagtar amach sna Rialacháin Níotráite, a mhéid le 250 kg in aghaidh an heicteáir, a fhad agus a chloítear le rialacha níos déine. Go mbeidh iarratas ar Mhaolú Níotráite bailí, caithfear cloí le téarmaí agus coinníollacha an Mhaolaithe go léir, an méid seo a leanas ina measc:

  • Caithfear iarratas bliantúil a dhéanamh ar líne leis an Roinn. Ní ghlacfar le hiarratais phoist.
  • Feirmeoireacht a dhéanamh ar ghabháltas ina bhfuil ar a laghad 80% féar.  Beostoc innilte a bheith ag an bhfeirmeoir – níl maolú ar fáil ach i dtaca le beostoc innilte.
  • Plean Leasacháin a bheith i bhfeidhm ar an ngabháltas faoin 1 Márta. Ba cheart an plean seo a chur faoi bhráid na Roinne, anuas ar an bhfoirm iarratais seo murar chuir an feirmeoir plean leasacháin faoi bhráid na Roinne in 2015, 2016 nó 2017. Sa chás gur cuireadh Plean Leasacháin nua nó leasaithe ar aghaidh in 2018, ní ghlacfar ach le clár a cuireadh le chéile faoi Phlean Bainistíochta Cothaithigh ar Líne Teagasc (eNMP).
  • Caithfidh pleananna leasacháin a bheith bunaithe ar thorthaí anailíse ithreach dar dáta i ndiaidh an 15 Meán Fómhair 2014.
  • Caithfidh iarratasóirí nua nach bhfuil torthaí anailíse ithreach acu glacadh le hInnéacs 3 don bhliain 2018 ach caithfidh anailís shamplach ithreach, i dtaca le bliain bhairr 2019, a bheith ar fáil agus caithfear an plean leasacháin a leasú dá réir agus a sheoladh ar aghaidh ar líne chuig an Roinn roimh an 31 Márta 2019.
  • Caithfear cuntais leasacháin a sheoladh ar aghaidh chuig an Roinn tráth nach déanaí ná an 31 Márta an bhliain dar gcionn.
  • Ní féidir le feirmeoirí a bhfuil maolú faighte acu aoileach beostoic a iompórtáil.
  • Caithfidh feirmeoirí maolaithe stóráil dhóthanach a bheith acu don aoileach beostoic agus an t-uisce salach go léir a tháirgtear ar a ngabháltas.
  • Caithfear 50% den aoileach beostoic a tháirgtear ar an ngabháltas a bheith scaipthe faoin 15 Meitheamh. Ní féidir sciodar a scaiptear i ndiaidh an dáta sin a scaipeadh ach trí úsáid a bhaint as trealamh astaíochtaí ísle.
  • Tá cáipéisíocht faoi mhaolú ar fáil ar láithreán gréasáin na Roinne ag: https://www.agriculture.gov.ie/ruralenvironment/environmentalobligations/nitrates/nitratesderogation/

CRÍOCH

Date Released: 21 March 2018