By using this website, you consent to our use of cookies. For more information on cookies see our privacy policy page.

Text Size: a a
Home A-Z Index Subscribe/RSS Contact Us Twitter logo small white bird

Eisíonn an tAire Creed meabhrúchán práinneach d'fheirmeoirí maidir leis an spriocdháta chun iarratas a dhéanamh ar Scéim Buníocaíochta 2018

D’eisigh an tAire Talmhaíochta, Bia agus Mara, Michael Creed, T.D., meabhrúchán práinneach inniu d’fheirmeoirí chun a n-iarratais ar líne a sheoladh ar aghaidh ar an Scéim Buníocaíochta (SBÍ) a luaithe agus is féidir.  Is é 2018 an chéad bhliain ina bhfuil iarratais ar an SBÍ agus Aistriú Teidlíochtaí le déanamh ar líne, agus is é an spriocdháta d’iarratais Dé Máirt, an 15 Bealtaine 2018.

Dúirt an tAire, “príomhthacaíocht airgeadais is ea an SBÍ d’fheirmeoirí agus tá sé ríthábhachtach go seolann siad a n-iarratais go tráthúil lena sheachaint pionóis airgeadais a ghearrtar ar iarratais dhéanacha.  Ábhar spreagtha dom a thabhairt faoi deara go bhfuil a n-iarratas déanta ag breis agus 89,000 feirmeoir cheana féin.  Spreagfainn gach feirmeoir, áfach, nár chuir isteach go fóill chun amhlaidh a dhéanamh a luaithe agus is féidir lena chinntiú nach gcailleann siad an phríomhíocaíocht seo.  Ba cheart d’fheirmeoirí a chinntiú go bhfuil siad in ann a n-iarratas a dhéanamh ar líne mar cheist phráinne.”

Ba cheart go mbeadh cur amach ag feirmeoirí a bhfuil iarratas á dhéanamh acu den chéad uair in 2018 go bhfuil dhá chéim sa phróiseas – caithfidh siad clárú, ar an gcéad dul síos, ag www.agfood.ie agus nuair a fhaigheann siad a sonraí cláraithe sa phost, caithfidh siad logáil isteach agus a n-iarratas féin ar an SBÍ a dhéanamh.  Mar gheall go bhfuil spriocdháta an 15 Bealtaine ag druidim linn, ba cheart go mbeadh cur amach ag feirmeoirí ar an bpróiseas seo, agus clárú / a n-iarratas a dhéanamh a luaithe agus is féidir.

Dúirt an tAire, ina theannta sin, “Táim ar an eolas air go mbeidh úsáid á baint ag go leor feirmeoirí as an gcóras iarratais ar líne den chéad uair i mbliana.  Cé gur próiseas simplí é, chuir mé réimse tacaíochtaí i bhfeidhm d’fheirmeoirí nuair a bhíonn a n-iarratais á ndéanamh acu.  Chuir oifigigh ó mo Roinn clinicí i bhfeidhm d’fheirmeoirí, áit ar féidir leo suí síos ar bhonn duine ar dhuine le comhalta foirne ón Roinn agus a n-iarratas a sheoladh ar aghaidh ansin láithreach.  Rinne tromlach na bhfeirmeoirí iarratas cheana féin ar líne, agus leanfaidh mé le monatóireacht a dhéanamh ar rátaí iarratais lena chinntiú go mbíonn ar chumas na bhfeirmeoirí go léir chun a n-iarratas a sheoladh ar aghaidh ar líne.”

Chuir an Roinn réimse clinicí SBÍ i bhfeidhm le roinnt seachtainí anuas, agus beidh siad ar siúl sna láithreacha seo a leanas idir 9am agus 3pm an tseachtain seo chugainn:

Dáta

Láthair

Am

Dé Máirt, an 8 Bealtaine

Óstán an Oranmore Lodge,

Ceathrú na Manaoise, Órán Mór,

Contae na Gaillimhe.

9 am – 3 pm

Dé Céadaoin, an 9 Bealtaine

Óstán an Great National South Court,

Timpeallán an Ráithín,
An Ráithín, Luimneach.

9 am – 3 pm

Déardaoin, an 10 Bealtaine

Óstán an Longford Arms,

25 An Phríomhshráid,

An Longfort.

9 am – 3 pm

Dé hAoine, an 11 Bealtaine

Óstán an McWilliam Park,

Bóthar Chill Chomáin,

Clár Chlainne Mhuiris, Contae Mhaigh Eo.

9 am – 3 pm

 

Nótaí d’Eagarthóirí:

Chun cúnamh a fháil le clárú le haghaidh www.agfood.ie, féadfaidh feirmeoirí teagmháil a dhéanamh leis an Deasc Chabhrach AgFood trí ghlao ar 0761 064424 mar an gcéad chéim chun iarratas ar líne a dhéanamh.  Féadfaidh siad teagmháil a dhéanamh, chomh maith, leis an uimhir ghutháin seo má theastaíonn cúnamh uathu chun sainchomhairleoir talmhaíochta nó comhairleoir de chuid Teagasc a chlárú chun iarratas a dhéanamh thar do cheann.  Ba cheart d’iarratasóirí a thabhairt faoi deara nach mór dóibh clárú le haghaidh www.agfood.ie mar an chéad chéim sular féidir leo a n-iarratais a chomhlánú.  Ba cheart dóibh siúd nár chláraigh go fóill é seo a dhéanamh a luaithe agus is féidir.

Chun teacht ar chúnamh maidir le hiarratais a chomhlánú ar líne, féadfaidh feirmeoirí teagmháil a dhéanamh leis an Deasc Chabhrach maidir le Ceisteanna faoin Iarratas ar an SBÍ trí ghlao ar 0761 064420.

Tá físeáin chabhrach ar fáil, chomh maith leis sin, ag www.agriculture.gov.ie a threoróidh feirmeoirí tríd an bpróiseas iarratais

Cad is gá dom a thabhairt liom má bhím ag freastal ar chlinic ar líne an SBÍ?

Mura bhfuil tú cláraithe go fóill, iarrtar ort sin a dhéanamh anois ag www.agfood.ie mura féidir leat clárú ag www.agfood.ie tabhair d’Uimhir Pearsanta Seirbhíse Poiblí (UPSP) leat.

Má tá tú cláraithe cheana féin, tabhair leat do Chód Rochtana Pearsanta (CRP) 7 ndigit agus do shonraí logála isteach (ainm úsáideora agus pasfhocal) a shocraigh tú nuair a bhí tú ag clárú. Ba cheart duit an méid seo a leanas a thabhairt leat, chomh maith:

Added 04.05.2018

CRÍOCH

Date Released: 04 May 2018