By using this website, you consent to our use of cookies. For more information on cookies see our privacy policy page.

Text Size: a a
Home A-Z Index Subscribe/RSS Contact Us Twitter logo small white bird

Meabhraíonn an tAire Creed d'fheirmeoirí spriocdháta an 15 Bealtaine chun iarratais ar líne ar an Scéim Buníocaíochta (an SBÍ) a sheoladh ar ais

D’eisigh an tAire Talmhaíochta, Bia agus Mara, Michael Creed, T.D., meabhrúchán breise práinneach inniu d’fheirmeoirí chun a n-iarratais ar líne a sheoladh ar aghaidh ar an Scéim Buníocaíochta (an SBÍ) a luaithe agus is féidir.  Is é 2018 an chéad bhliain ina bhfuil iarratais ar an SBÍ agus Aistriú Teidlíochtaí le déanamh ar líne, agus is é an spriocdháta d’iarratais Dé Máirt, an 15 Bealtaine 2018.

Dúirt an tAire “mar gheall nach bhfuil ach níos lú ná seachtain fágtha sula ndruidfidh spriocdháta an 15 Bealtaine linn, ba mhaith liom a mheabhrú do gach feirmeoir nach ndearna iarratas ar líne go fóill ar an SBÍ chun amhlaidh a dhéanamh a luaithe agus is féidir.  Cé go bhfuil a n-iarratais ar líne seolta ar ais ag 100,000 feirmeoir cheana féin, is tábhachtach go ndéantar gach iarratas nár seoladh ar ais go fóill a luaithe agus is féidir.”

Ba cheart go mbeadh cur amach ag feirmeoirí a bhfuil iarratas á dhéanamh acu den chéad uair in 2018 go bhfuil dhá chéim sa phróiseas – caithfidh siad clárú, ar an gcéad dul síos, ag www.agfood.ie agus nuair a fhaigheann siad a sonraí cláraithe sa phost, caithfidh siad logáil isteach agus a n-iarratas féin ar an SBÍ a dhéanamh.  Mar gheall go bhfuil spriocdháta an 15 Bealtaine ag druidim linn, ba cheart go mbeadh cur amach ag feirmeoirí ar an bpróiseas seo, agus clárú / a n-iarratas a dhéanamh a luaithe agus is féidir.  Dúirt an tAire “Ba mhaith liom an líon beag feirmeoirí, ach go háirithe, a spreagadh nár chláraigh go fóill le haghaidh www.agfood.ie é sin a dhéanamh a luaithe agus is féidir lena chinntiú gur féidir leo a n-iarratais a sheoladh ar aghaidh roimh spriocdháta an 15 Bealtaine.”

Chuir an Roinn réimse tacaíochtaí i bhfeidhm d’fheirmeoirí i mbliana chun cabhrú leo iarratais ar líne a sheoladh ar ais.  Sa tréimhse a fhad le spriocdháta an 15 Bealtaine, ba cheart an méid seo a leanas a thabhairt faoi deara:

 • Beidh oifigigh na Roinne ar fáil le suí síos ar bhonn aghaidh ar aghaidh le feirmeoirí i roinnt láithreacha sna laethanta amach romhainn.  Beidh feirmeoirí in ann a n-iarratais a dhéanamh ansin láithreach le cabhair ó chomhalta foirne ón Roinn.  Seo a leanas sonraí faoi na clinicí seo:
  • Dé Céadaoin, an 9 Bealtaine idir 9am agus 3pm in Óstán an Great National South Court, Timpeallán an Ráithín, Luimneach.
  • Déardaoin, an 10 Bealtaine idir 9am agus 3pm in Óstán an Longfort Arms, 25 An Phríomhshráid, an Longfort.
  • Dé hAoine, an 11 Bealtaine idir 9am agus 3pm in Óstán an McWilliam Park, Bóthar Chill Chomáin, Clár Chlainne Mhuiris, Contae Mhaigh Eo.
  • Dé Luain, an 14 Bealtaine idir 9.30am agus 5.30 pm in oifigí an RTBM ar Bhóthar Fhearnáin, an Cabhán.
  • Dé Máirt, an 15 Bealtaine idir 9.30am agus 5.30 pm in oifigí an RTBM, Doire Shalach, Droim Seanbhó, Contae Liatroma.

Anuas ar na socruithe seo, tá foireann na Roinne ag cabhrú le feirmeoirí chun a n-iarratais ar an SBÍ agus ar Aistriú Teidlíochtaí a dhéanamh inár n-oifigí i bPort Laoise le roinnt seachtainí anuas.  Beidh an tseirbhís seo ar fáil d’uaireanta sínte sa tréimhse a fhad le spriocdháta an 15 Bealtaine in Oifigí na Roinne in Oifigí an Rialtais, Bóthar Mhainistir Laoise, Port Laoise.  Féadfaidh feirmeoirí cuairt a thabhairt ar Oifigí an Rialtais i bPort Laoise

 • Idir 9 am agus 5.30 pm aon lá oibre an tseachtain seo
 • Idir 9.30 am agus 5pm Dé Sathairn, an 12 Bealtaine agus Dé Domhnaigh, an 13 Bealtaine
 • Idir 9am agus 9pm Dé Luain, an 14 Bealtaine
 • Idir 9 am agus 12 meán oíche Dé Máirt, an 15 Bealtaine.

Beidh Deasca Cabhrach na Roinne ar fáil chomh maith do na huaireanta sínte céanna seo i gcaitheamh na n-uaireanta a fhad leis an spriocdháta.  Chun cúnamh a fháil le clárú le haghaidh www.agfood.ie, féadfaidh feirmeoirí teagmháil a dhéanamh leis an Deasc Chabhrach AgFood trí ghlao ar 0761 064424 mar an gcéad chéim chun iarratas ar líne a dhéanamh.  Féadfaidh siad teagmháil a dhéanamh, chomh maith, leis an uimhir ghutháin seo má theastaíonn cúnamh uathu chun sainchomhairleoir talmhaíochta nó comhairleoir de chuid Teagasc a chlárú chun iarratas a dhéanamh thar do cheann. 

Chun teacht ar chúnamh maidir le hiarratais a chomhlánú ar líne, féadfaidh feirmeoirí teagmháil a dhéanamh leis an Deasc Chabhrach maidir le Ceisteanna faoin Iarratas ar an SBÍ trí ghlao ar 0761 064420.

RIACHTANAIS CHLINIC AR LÍNE AN SBÍ

Cad is gá dom a thabhairt liom má bhím ag freastal ar chlinic ar líne an SBÍ?

Mura bhfuil tú cláraithe go fóill, iarrtar ort sin a dhéanamh anois ag www.agfood.ie mura féidir leat clárú ag www.agfood.ie tabhair d’Uimhir Pearsanta Seirbhíse Poiblí (UPSP) leat.

Má tá tú cláraithe cheana féin, tabhair leat do Chód Rochtana Pearsanta (CRP) 7 ndigit agus do shonraí logála isteach (ainm úsáideora agus pasfhocal) a shocraigh tú nuair a bhí tú ag clárú. Ba cheart duit an méid seo a leanas a thabhairt leat, chomh maith:

 • Do Phaca SBÍ 2018 (Achoimre agus Léarscáileanna Talún)
 • Foirm bhailí d’Aitheantas Grianghraif

CRÍOCH

Date Released: 09 May 2018