By using this website, you consent to our use of cookies. For more information on cookies see our privacy policy page.

Text Size: a a
Home A-Z Index Subscribe/RSS Contact Us Twitter logo small white bird

€1.6 milliún i ndeontais EMFF ó Ghrúpaí Áitiúla Gníomhaíochta Iascaigh fógartha ag an Aire Creed

141 tionscadal ag pobail le cósta le tairbhe a bhaint as

Tá sonraí na ndeontas EMFF ar fiú €1.6 milliún iad agus a dhámhann 7 nGrúpa Áitiúil Gníomhaíochta Iascaigh (FLAG) ar 141 tionscadal le cósta agus a thacóidh le hinfheistíocht iomlán €2.7 milliún fógartha ag an Aire Talmhaíochta, Bia agus Mara, an Teachta Dála Michael Creed inniu.  Is iad Rialtas na hÉireann agus an tAontas Eorpach a dhéanann có-mhaoiniú ar na deontais faoi Chlár Oibríochta an Chiste Eorpaigh Muirí agus Iascaigh (EMFF) don earnáil bia mara.

Ag fógairt na ndeontas, dúirt an tAire Creed: “Tá ríméad orm a thuairisciú go raibh an-éileamh ar an scéim, breis is 200 iarratas ó phobail le cósta sa chéad bhabhta tairiscintí seo in 2018 i ndáil le réimse leathan infheistíochtaí ina gcuid pobal agus a fhógairt go bhfuil FLAGanna chun €1.6 milliún i ndeontais a dhámhadh ar 141 tionscadal le cósta. Beidh tairbhe ríluachmhar, ó thaobh na heacnamaíochta agus go sóisialta, le baint ag pobail le cósta as na tionscadail seo."

Áirítear ar thionscadail ar éirigh leo infheistíochtaí caipitil i mionfhiontair bia mara, turasóireacht mhuirí agus tionscadail áineasa muirí, tionscadail oidhreachta, saoráidí cuanta beaga agus tionscadail chomhshaoil.

Dé Céadaoin an 30 Bealtaine 2018 ag 5pm an spriocdháta don dara glaoch FLAG. Tá sonraí na scéime FLAG agus conas iarratas a dhéanamh uirthi le fáil ag www.bim.ie/schemes/.

Added 14.05.2018

Nótaí don Eagarthóir

Ghlac an Coimisiúin Eorpach le Clár Oibríochta EMFF 2014-2020 na hÉireann i mí na Nollag 2015 agus sheol an tAire Talmhaíochta, Bia agus Mara é i mí Eanáir 2016.  Cuirfear maoiniú €240m ar fáil faoin gClár don earnáil bia mara (iascaigh, uisceshaothrú agus próiseáil bia mara) sa tréimhse 2014 go 2020. Is iad Rialtas na hÉireann agus an tAontas Eorpach a dhéanann cómhaoiniú ar an gClár.

Is straitéis forbartha do phobail le cósta í an Scéim Forbartha Limistéir Áitiúil Iascaigh a bhfuil ciste €12 milliún ar fáil le dáileadh ag 7 bpobal ainmnithe le cósta na hÉireann. Ag díriú ar athnuachan pobail le cósta, tá straitéis FLAG dírithe ar chleachtais agus scileanna sna hearnálacha a bhaineann le hIascaigh, Dobharshaothrú agus Mara a athnuachan agus an phríomhaidhm léi cur le luach na Réigiún FLAG. 

Is iad na 7 réigiún FLAG  - Oirthear, (Corcaigh), Iardheisceart (Ciarraí, Luimneach), Oirdheisceart (Port Láirge, Loch Garman, Cill Mhantáin), Iarthar (Maigh Eo, An Clár), Iarthuaisceart (Maigh Eo, Sligeach, Liatroim), Tuaisceart (Dún na nGall) agus Oirthuaisceart (Baile Átha Cliath, Lú, An Mhí).

Cuidíonn Bord Iascaigh Mhara (BIM) le grúpaí FLAG an clár seo a sheachadadh trí thacaíocht a riaradh trí dheontais i gcabhair, oiliúint agus éascú i measc an phobail. Tá comhordaitheoirí FLAG ar fáil i ngach réigiún. Breithníonn na boird FLAG gach iarratas ar thacaíocht agus roghnaíonn tionscadail chun a maoinithe.

Seo a leanas mar a dámhadh na deontais.

 

Líon na dtionscadal

Infheistíocht iomlán

Deontais a dámhadh

Ó Thuaidh

35

€484,125

€304,077

Oirthuaisceart

9

€205,366

€138,240

Iarthuaisceart

14

€314,507

€187,107

Ó Dheas

16

€396,730

€199,248

Oirdheisceart

28

€511,295

€330,631

Iardheisceart

12

€548,625

€282,194

Iarthar

27

€297,768

€165,964

CRÍOCH

 

Date Released: 14 May 2018