By using this website, you consent to our use of cookies. For more information on cookies see our privacy policy page.

Text Size: a a
Home A-Z Index Subscribe/RSS Contact Us Twitter logo small white bird

Fáilte curtha ag Doyle roimh Chomhdháil ar an Ról atá ag Foraoiseacht na hÉireann sa Bhithgheilleagar

D'oscail Andrew Doyle, T.D. an tAire Stáit sa Roinn Talmhaíochta Bia agus Mara a bhfuil freagracht air d'fhoraoiseacht an Chomhdháil Náisiúnta Foraoiseachta inniu agus chuir fáilte roimh an bplé a dhéanfar lena linn ar ról Fhoraiseacht na hÉireann sa bhithgheilleagar.  In Óstán Johnstown House,  An Bóthar Buí, Co. na Mí a bhí an Chomhdháil, arna heagrú ag an gCónaidhm um Margaíocht Adhmaid agus Cumann Foraoiseoirí na hÉireann.

Ag oscailt na Comhdhála thug an tAire ar aird tráthúlacht agus ábharthacht théama na comhdhála 'An Fhoraoiseacht mar Cholún Lárnach sa Bhithgheilleagar' i bhfianaise an chéad Ráiteas Beartais Náisiúnta ar an mBithgheilleagar' a bheith foilsithe ag Roinn an Taoisigh le déanaí.  Dúirt sé freisin “Tá Earnáil na Foraoiseachta ar thús cadhnaíochta i mBithgheilleagar na hÉireann atá ag teacht chun cinn.   Cuidíonn sí go mór freisin le hathrú aeráide a mhaolú. Caithfimid leanúint leis an móiminteam seo agus an earnáil a chur chun cinn trí úsáid a bhaint as táirgí nua adhmaid  agus córais a thógáil, chomh maith leis an úsáid atáthar a bhaint as snáithín adhmaid, úsáid atá ag teacht chun cinn go láidir i réimse táirgí nuálacha. Is trí dhul chun cinn den chineál sin a mbeidh Earnáil na Foraoiseachta in ann cuidiú leis an teacht aniar atá i ngeilleagar na hÉireann a láidriú, é a bheith inbhuanaithe ó thaobh an chomshaoil agus an geilleagar a dhécharbónú. Buntáiste eile a bheidh leis dar ndóigh ná fostaíocht agus forbairt faoin tuath a spreagadh".

Thagair sé freisin do thuarascáil Ghrúpa Oibre Bithgheilleagair  Chomhairle COFORD ar "Forás ar Bhithgheilleagar Fhoraoiseacht na hÉireann" inar "tugadh ar aird go bhfuil olltáirgeacht earnáil foraoiseachta na hÉireann le dúbailt faoi 2035 agus ag an am céanna go mbeidh srian ar charbón.   Is deis den chéad scoth a bheidh ansin. Leagtar amach inti fís iontach do bhithgheilleagar  bríomhar foraoiseachta dírithe ar onnmhairiú lena gcruthófar poist inbhuanaithe faoin tír in Éirinn agus a thacóidh le húsáid talún ar fud na tíre, le carbón a laghdú agus le cuspóirí oiriúnaithe d'athrú aeráide." 

Ag tagairt do na gníomhartha atá á nglacadh ag a Roinn i dtaobh earnáil na foraoiseachta in Éirinn  a fhorbairt, dúirt sé “Labhair mé go minic ar an tionchar ó thaobh na haeráide atá le crainn agus foraoisí a chur agus tá seo ar cheann de na nithe is mó atá i gceist leis an gClár d'Fhoraoiseacht a bheidh mo Roinn a mhaoiniú go dtí  2020. Chun coillteoireacht a dhreasachtú tuilleadh, d'fhoilsigh mo Roinn Athbhreithniú Lártéarma ar an gClár níos túisce i mbliana agus fuarthas amach go bhfuil meadú mór ar rátaí na scéimeanna coillteoireachta. Rinne mé cathaoirleacht an tseachtain seo caite ar an gcéad chruinniú ag an nGrúpa Forfheidhmithe i leith an Chláir Foraoiseachta. Tá an grúpa, a bhunaigh mé chun an t-athbhreithniú Lártéarma a chur i bhfeidhm, comhdhéanta de phríomhpháirtithe leasmhara ar fud na hearnála.  Dúirt sé arís gur tosaíocht mhór Clár Foraoiseachta an Rialtais go dtí 2020 a chur i bhfeidhm agus dúirt go n-aithnítear coillteoireacht mar cheann de na bearta maolaithe is tábhachtaí agus is costas-éifeachtúla ar fud earnáil talún na hÉireann.

Mar fhocal scoir ghlac an tAire buíochas le Cónaidhm um Margaíocht Adhmaid agus Cumann Foraoiseoirí na hÉireann faoin imeacht a eagrú agus ghlac buíochas freisin lena Roinn féin, Teagasc, Institiúid Ríoga Ailtirí na hÉireann agus Irish Farmers Journal a thacaigh leis an imeacht.

CRÍOCH

Date Released: 30 May 2018