By using this website, you consent to our use of cookies. For more information on cookies see our privacy policy page.

Text Size: a a
Home A-Z Index Subscribe/RSS Contact Us Twitter logo small white bird

An chéad chruinniú ag an nGrúpa Forfheidhmithe i leith an Bhithgheilleagair

Tarraingíonn na hAirí Creed agus Naughten aird ar na deiseanna bitheacnamaíochta a bheidh ann maidir le hinbhuanaitheacht eacnamaíochta, comhshaoil agus shóisialta

I ndiaidh fhoilsiú Ráiteas Beartais Náisiúnta an Rialtais ar an mBithgheilleagar i mí Márta, bunaíodh Grúpa Forfheidhmithe Ardleibhéil i leith an Bhithgheilleagair, faoi chomhchathaoirleacht na Roinne Talmhaíochta, Bia agus Mara agus na Roinne Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil, d'fhonn dul i ngleic le roinnt príomhghníomhartha ar mhaithe le rath a bheith ar an mbithgheilleagar amach anseo in Éirinn.  An tseachtain seo caite a tháinig an Grúpa Forfheidhmithe le chéile den chéad uair. 

Díríodh le linn an chruinnithe ar a chinntiú go n-oibreodh na páirtithe iomchuí- Ranna Rialtais agus gníomhaireachtaí Stáit, chomh maith le heintitis phobail agus thráchtála -  ar fad le chéile chun an fhís sa Ráiteas Beartais a thabhairt chun fíre le go mbeidh gníomhaíocht eacnamaíochta inmharthana ann ar mhaithe le forbairt réigiúnach, áitiúil agus tuaithe.

Dúirt an tAire Creed:“Tá earnáil an Agraibhia lárnach i mBithgheilleagar na hÉireann agus i dtaobh deiseanna nua a fhiosrú chun táirgí bithbhunaithe a fhorbairt, táirgeadh agus próiseáil inbhuanaithe agus cleachtais chiorclacha. Is deis iontach atá sa bhithgheilleagar chomh maith chun cuidiú le hathrú aeráide a mhaolú agus cur le cinnteacht bia agus ag an am céanna réimse seirbhísí éiceachórais agus bainistíocht ar chaipitil nádúrtha a chur ar fáil.  Tá ról ag gach Roinn Rialtais agus gníomhaireacht chun an móiminteam sin a éascú trínár gcuid earnálacha a spreagadh cur lena gcuid gnó agus éagsúlacht a bheith i gceist lena mbonn táirgí ar bhealach trasrannach."

Dúirt an tAire Naughten freisin “Tá deiseanna go leor ag baint le geilleagar ciorclach do go leor earnálacha: tá an poitéinseal ann cur go mór leis an gcuspóir uaillmhianach atá againn, is é sin gur geilleagar dícharbónaithe a bheadh againn faoi 2050 ach úsáid a bhaint as acmhainní inbhuanaithe, inathnuaite bithbhunaithe; chomh maith le bealaí nuálacha a chur ar fáil chun dul i ngleic le dramhaíl agus fotháirgí bithbhunaithe  trí athúsáid agus athscaipeadh. Beidh tairbhe i dtaobh éifeachtacht acmhainní, do chomhshaol na hÉireann agus dár gcaipiteal nádúrtha agus fás inmharthana amach anseo i gceist le nuálaíocht i bhforbairt táirgí trí theicneolaíocht fheidhmithe agus acmhainní inathnuaite bithbhunaithe.

Nótaí don Eagarthóir

 • Baineann an bithgheilleagar le hacmhainní bitheolaíochta inathnuaite a tháirgeadh agus táirgí breisluacha mar bia agus bithfhuinneamh a dhéanamh de na hacmhainní agus na sruthanna dramhaíola sin.
 • Baineann an bithgheilleagar le réimse earnálacha ina measc talmhaíocht, muirí, foraoiseacht, bainistíocht uisce agus dramhaíola, fuinneamh chomh maith le bithchógaisíocht.
 • Tá Grúpa Forfheidhmithe bunaithe ag an Rialtas atá comhdhéanta de na Ranna agus gníomhaireachtaí iomchuí d'fhonn dul chun cinn a dhéanamh ar phríomhghníomhartha mar a aithnítear iad sa Ráiteas seo agus tá an Grúpa le tuairisciú ar ais chuig an Rialtas laistigh de bhliain.

D'fhoilsigh an Rialtas an chéad Ráiteas Beartais Náisiúnta ar an mBithgheilleagar an 12 Márta.

Tugtar chun solais i Tionscadal Éireann 2040 - plean forbartha €116 billiún an Rialtais don deich mbliana atá le teacht, a bhfuil creat pleanála 20 bliain mar thaca faoi - acmhainn an bhithgheilleagair chun úsáid níos éifeachtaí as acmhainní inathnuaite a chur chun cinn ag tacú ag an am céanna le forbairt eacnamaíochta agus fostaíocht faoin tuath in Éirinn.

Leagtar amach sa Ráiteas Beartais Náisiúnta fís, comhphrionsabail, cuspóirí straitéiseacha agus creat lena chur i bhfeidhm chun maith a dhéanamh den fhís seo don bhithgheilleagar in Éirinn.

Tá gealltanais i leith fhorbairt straitéiseach bhithgheilleagar na hÉireann le fáil sa Phlean Náisiúnta Maolúcháin, sa Phlean Gníomhaíochta do Phoist agus sa Phlean Gníomhaíochta d'Fhorbairt Tuaithe.

Is iomaí achmhainn bitheolaíochta inathnuaite atá ag Éirinn agus an cumas iontu táirgí ardluacha a chruthú.

Liosta de bhaill an Ghrúpa Fhorfheidhmithe: Roinn /Gníomhaireacht

 • An Taoiseach
 • Gnó, Fiontar & Nuálaíocht
 • Tithíocht, Pleanáil & Rialtas Áitiúil
 • Iompar, Turasóireacht & Spórt
 • Forbairt Tuaithe & Pobail
 • Cultúr, Oidhreacht & an Ghaeltacht
 • Airgeadas
 • Caiteachas Poiblí & Athchóiriú
 • Oideachas & Scileanna
 • Teagasc
 • Foras na Mara
 • EPA
 • Fiontraíocht Éireann
 • Fondúireacht Eolaíochta Éireann
 • Údarás Fuinnimh Inmharthana na hÉireann
 • Bord Iascaigh Mhara
 • An Chomhairle Náisiúnta Eacnamaíoch agus Shóisialta

Áirítear iad seo a leanas i measc na ngníomhartha a bhfuil dul chun cinn le déanamh ag an nGrúpa orthu le linn 2018:

 • Cinntiú go bhfuil leanúnachas idir na straitéisí earnála a bhfuil tionchar acu ar bhithgheilleagar na hÉireann.
 • Líonra a bhunú a bheidh comhdhéanta d'ionadaithe ar eintitis thráchtála atá ag feidhmiú laistigh den bhithgheilleagar agus ar chomhlachtaí poiblí d'fhonn forbairt ar an mbithgheilleagar amach anseo a chur ar an eolas - d'fhéadfadh an líonra seo breis moltaí a dhéanamh a bheidh le leanúint suas; (D'fhéadfadh dea-chleachtas a roinnt maidir le hiarratais BBIJU, maoiniú SC-2 agus H2020 a bheith i gceist).
 • Spreagadh a thabhairt obair taighde a dhéantar a aistriú go dtí an saol mar atá trí obair i gcomhar a chur chun cinn idir institiúidí (acadúla) agus tionscal - trí úsáid a bhaint as cláir phíolótacha/taispeántais ag na saoráidí taispeántóra samplacha (láthair an Lisín, Cnuasach Taighde Mara i gConamara).
 • An sainmhíniú reatha atá sa reachtaíocht ar dhramhaíl a mheas agus moltaí a dhéanamh cibé an gá athainmniú a dhéanamh le sruthanna dramhaíola iarmharacha a bhainistiú go rathúil le húsáid sa bhithgheilleagar.
 • Cinntiú go bhfuil leanúnachas níos fearr laistigh den bhithgheilleagar trí mheasúnú riosca agus prótacail bhainistíochta a fhorbairt maidir le húsáid fotháirgí a spreagann deiseanna a thriail.
 • Dul chun cinn a dhéanamh maidir leis na príomhthograí slabhraí breisluacha a aithnítear sa tionscadal Bio-Éire trí na coinníollacha atá de dhíth dá n-inmharthanacht go tráchtála a leagan amach agus conas mar a d'fhéadfaí iad a chomhlíonadh.
 • Mar a d'fhéadfaí feasacht ar an mbithgheilleagar agus táirgí an bhithgheilleagair a mhéadú i measc príomhtháirgeoirí, an pobal agus tomhaltóirí - trí aistriú eolais, comhairle, samhlacha gnó inmharthana, soláthar poiblí, feachtais feasachta tomhaltóra agus tionscnaimh lipéadaithe táirgí srl.

CRÍOCH

 

Date Released: 30 May 2018