By using this website, you consent to our use of cookies. For more information on cookies see our privacy policy page.

Text Size: a a
Home A-Z Index Subscribe/RSS Contact Us Twitter logo small white bird

Feidhmiú Céimneach an Chláir Inbhuanaitheachta Tacaíochta & Comhairleach fógartha ag Creed

Tá feidhmiú céimneach ar chomhoibriú nuálach idir an Rialtas agus tionscal fógartha ag an Aire Talmhaíochta, Bia & Mara, Michael Creed TD, inniu, an 5 Samhain, trína gcuirfear 30 'Comhairleoir Inbhuanaitheachta Talmhaíochta' ar fáil le hoibriú in éineacht le feirmeoirí ar fud na tíre. Déanfaidh na comhairleoirí seo maoirsiú ar chur i bhfeidhm Cláir atá dírithe ar fheirmeoireacht inbhuanaithe a spreagadh, agus ag an am céanna cloí le riachtanais caighdeán uisce ar níos mó na 5,000 feirm ar fud na tíre.

Maidir le feidhmiú céimneach an tionscadail, Dúirt an tAire Creed; “Tacóidh an tionscnamh seo le seirbhís chomhairleach a chur ar fáil maidir le inbhuanaitheacht do níos mó ná 5,000 feirmeoir saor in aisce chun athrú iompair a spreagadh, éascaíocht a dhéanamh ar aistriú faisnéise agus torthaí comhshaoil níos fearr a bhaint amach ar fheirmeacha.  Beidh an Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil, an Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara agus Tionscal Déiríochta na hÉireann ag tacú leis an gclár, agus beifear ag breathnú ar an gClár seo mar chlár faoi leith san Eoraip mar a léiríodh ón aitheantas atá faighte aige ón gCoimisiún Eorpach”. Dúirt an tAire, agus é ag leagan amach na sonraí faoin mbealach a n-oibreoidh an Clár: “ar na 30 Comhairleoir Inbhuanaitheachta Talmhaíochta a bheidh mar chuid den chlár, lonnófar 20 díobh i dTeagasc agus beidh 10 ag oibriú laistigh de struchtúir eagraíochtúla na bpróiseálaithe déiríochta, cé gur cuireadh an oiliúint chéanna orthu.  Is iad an EPA agus Teagasc a d'earcaigh agus a chuir oiliúint ar an bhfoireann agus tá siad anois ag cur tús lena gclár oibre. “

Is as Plean Bainistíochta Abhantrach d'Éirinn 2018-2021 a d'eascair an Clár Inbhuanaitheachta Tacaíochta & Comhairleach (ASSAP). Aithníodh sa phlean go gcuireann talmhaíocht brú suntasach ar níos mó ná 50% d'uiscí atá i mbaol gan a stádas “maith” éiceolaíochta a bhaint amach faoi 2027.  De réir an Chreat-Treoir maidir le hUisce (Treoir 2000/60/CE lena mbunaítear creat i gcomhar gnímh ag an gComhphobal sa réimse a bhaineann le beartas uisce). Leagtar amach sa Phlean seo clár beartas cuimsitheach chun cur le cáilíocht an uisce in aibhneacha, locha, inbhir, uiscí imill agus screamhuisce. Is é is cuspóir leis tacú le dea-chleachtas i bhfeirmeoireacht agus an tionchar a bhíonn ag an bhfeirmeoireachta ar cháilíocht an uisce a laghdú.

Agus é ag caint faoin gclár, d'fháiltigh Sean Keating ó Chomhairle Contae Thiobraid Árann, thar ceann na n-údarás áitiúil, roimh an gcomhoibriú seo agus roimh an tiomantas é seo a chur i gcrích agus atá á chur i bhfeidhm go céimneach inniu. Cuirfear tús go luath le sraith cruinnithe poiblí i ndobharcheantair ar aithníodh iad a bheith 'i mbaol' a bheidh dírithe ar an bpobal i gcoitinne agus ní ar fheirmeoirí amháin. Chomh maith leis sin eagrófar sraith cuairteanna d'fheirmeoirí amháin chuig aibhneacha agus chuig sruthanna chun an tionchar a bhíonn ag talmhaíocht ar an uisce a léiriú agus comhairle a chur ar fáil maidir le hobair feabhais a d'fhéadfaí a dhéanamh.”

Dúirt Pat Murphy, Príomhfheidhmeannach Kerry Ingredients agus cathaoirleach Thionscal Déiríochta na hÉireann, “Tá tionscal na Déiríochta tiomanta do tháirgeacht inbhuanaithe agus tá ár dtiomantas don chlár mar fhianaise air sin. Tá sé ríthábhachtach go gcuirfidh earnáil na déiríochta leis an íomhá dearfach atá aici agus a cuspóirí inbhuanaitheachta a chur i gcrích.”

Dúirt an tOllamh Tom Kelly, Stiúrthóir Aistrithe Faisnéise i dTeagasc; “Tá Teagasc tiomanta do thacaíocht a thabhairt d'fheirmeoirí chun cáilíocht ár n-uiscebhealaí a chothabháil agus a fheabhsú. Cuideoidh an Clár Inbhuanaitheachta Tacaíochta & Comhairleach  nua seo le feirmeoirí le go mbeidh siad in ann feirmeoireacht a dhéanamh atá inbhuanaithe ó thaobh an chomhshaoil, na heacnamaíochta agus na sochaí de“

Nótaí d'eagarthóirí:

Tá 190 dobharcheantar nó 'ceantair le haghaidh gnímh' aitheanta ag an EPA ar fud na tíre ina bhfuil stádas an uisce i mbaol dul in olcas mar gheall ar bhrúnna éagsúla; tionscal, córais cóireála dramhuisce agus dabhcha séarachais, foraoiseacht, talmhaíocht agus brú uirbeach. Díreofar acmhainní ASSAP (Clár Inbhuanaitheachta Tacaíochta & Comhairleach) ar dhul i ngleic leis an mbrú a bhaineann le talmhaíocht.

Leagtar amach ASSAP le go mbeifear in ann oibriú go dlúth leis an bpobal feirmeoireachta i ngach dobharcheantar agus cuimsítear ann eolaithe a dhéanfaidh measúnuithe ar shruthanna chomh maith le comhairleoirí a oibreoidh in éineacht le feirmeoirí trí sheirbhís chomhairleach a chur ar fáil dóibh atá faoi iontaoibh agus saor in aisce. Tá 20 comhairleoir ó Theagasc agus 10 gcomhairleoir ó thionscal na déiríochta ar an gclár. Is féidir le feirmeoirí atá laistigh de na 'ceantair le haghaidh gnímh' leas a bhaint as an tseirbhís seo ar bhonn deonach.

I ndiaidh cuairt feirme a chur i gcrích, tiocfaidh an comhairleoir agus an feirmeoir ar aontú ar na feabhsaithe nó gníomhartha is fearr ar chóir don fheirmeoir díriú orthu ar an bhfeirm, má theastaíonn a leithéid. Leagfar amach an chomhairle phraiticiúil chun an 'conair a bhriseadh' agus cosc a chur ar chothaithigh a bheith ag dul isteach san uisce. Ar bhearta a n-áirítear leis seo tá teorainneacha bruachánacha a chur taobh le sruthanna, srian a chur leis an teacht a bheith ag eallaí a shruthanna, umair agus beathaitheoirí a lonnú i suíomhanna atá níos oiriúnaí, úsáid níos fearr a bhaint as leasacháin agus sciodar – uainiú, suíomh, an ráta riartha, etc.

 Added 05.11.2018

 CRÍOCH

Date Released: 05 November 2018