By using this website, you consent to our use of cookies. For more information on cookies see our privacy policy page.

Text Size: a a
Home A-Z Index Subscribe/RSS Contact Us Twitter logo small white bird

Press Releases October 2018

Title Date
Appointment of Brendan Gleeson as Secretary General of the Department of Agriculture, Food & the Marine 02 October 2018
Brendan Gleeson ceaptha ina Ard-Rúnaí ar an Roinn Talmhaíochta, Bia & Mara 03 October 2018
Minister Doyle presents the Greyhound Racing Bill 2018 before Government 03 October 2018
An Bille um Rásaíocht Con 2018 curtha faoi bhráid an Rialtais ag an Aire Doyle 03 October 2018
Statement by Minister Creed on today's Beef Roundtable 03 October 2018
Creed announces a further €5 million in grant awards to support research and innovation 04 October 2018
Deontais €5 milliún breise le bronnadh chun tacú le taighde agus nuálaíocht fógartha ag an Aire Creed 04 October 2018
Minister Creed Announces the Opening of the Kuwaiti Market for Irish Meat and Meat Products 04 October 2018
Fógartha ag an Aire Creed go bhfuil Margadh Mairteola Chuáit oscailte d'Fheoil agus do Tháirgí Feola na hÉireann 04 October 2018
Minister Michael Creed TD welcomes Ireland's hosting of the Atlantic Strategy consultation event 08 October 2018
Creed Announces €1.6 Billion DAFM Budget for 2019 09 October 2018
Buiséad €1.6 Billiún na Roinne Talmhaíochta do 2019 fógartha ag an Aire Creed "Pacáiste Breatimeachta €78m d'fheirmeoirí, iascairí agus SMEanna bia" 09 October 2018
Doyle welcomes Budget 2019 Allocation for Forestry, Horticulture, Organics and Greyhound Sectors 09 October 2018
Fáilte curtha ag Doyle roimh Leithroinnt Bhuiséad 2019 d'earnálacha na Foraoiseachta, na Gairneoireachta, na hOrgánaice agus na gCon 09 October 2018
Doyle welcomes Forestry Safety Seminar 11 October 2018
Fáilte curtha ag an Aire Stáit Doyle roimh Sheimineár faoi Shábháilteacht i bhForaoiseacht 11 October 2018
Minister Creed launches €40 million VistaMilk SFI Research Centre 12 October 2018
Ionad Taighde VistaMilk SFI ar fiú €40 milliún é seolta ag an Aire Creed 12 October 2018
Minister for Agriculture Food and the Marine, Michael Creed T.D., was delighted to host a visit by his Chinese counterpart, Minister Han Changfu, Minister for Agriculture and Rural Affairs, in Cork today. 12 October 2018
Ríméad ar an Aire Talmhaíochta Bia agus Mara, Michael Creed T.D., fáilte a chur roimh a chomhghleacaí sa tSín, an tAire Han Changfu, Aire Gnóthaí Talmhaíochta agus Tuaithe, go Corcaigh inniu. 12 October 2018
Minister Creed Announces Irish Involvement in New European Joint Action on Reducing Greenhouse Gas Emissions from Animal Production Systems 14 October 2018
Rannpháirtíocht na hÉireann i gComhghníomh nua Eorpach maidir le hastaíochtaí gás ceaptha teasa ó chórais táirgthe ainmhithe fógartha ag an Aire Creed 14 October 2018
Minister Creed holds key bilaterals on Brexit, CAP Reform and Fisheries in Luxembourg 15 October 2018
Cainteanna tábhachtacha á reáchtáil ag an Aire Creed ar an mBreatimeacht, Athchóiriú ar CAP agus ar Iascaigh i Lucsamburg 15 October 2018
Minister Creed Announces Advance Payment of €732m under the 2018 Basic Payment Scheme 16 October 2018
Réamhíocaíocht €732m faoi Scéim na hÍocaíochta Bunúsaí 2018 fógartha ag an Aire Creed 16 October 2018
Minister Creed announces update on US-Ireland Research and Development Partnership Calls for Proposals in Agriculture 16 October 2018
An t-eolas is déanaí maidir le glaonna Chomhpháirtíocht Taighde agus Forbartha SAM-Éire i ndáil le Tograí sa Talmhaíocht fógartha ag an Aire Creed 16 October 2018
Minister Creed Opens the New Prepared Consumer Foods Centre, a Direct Response to Brexit 18 October 2018
Ionad Nua Bia Tomhaltais Réamhullmhaithe Oscailte ag an Aire Creed - freagra díreach ar an mBreatimeacht 18 October 2018
Creed Celebrates Bioeconomy Ireland Day 19 October 2018
Lá Bithgheilleagair Éireann á cheiliúradh ag Creed 19 October 2018
SeaFest Sets Sail for Cork in 2019 23 October 2018
Is i gCorcaigh a bheidh Féile SeaFest ar siúl in 2019 Féile is mó Mara na hÉireann ag dul go Corcaigh in 2019 23 October 2018
Minister Creed Highlights the Importance of Sustainable Agriculture in International Development Cooperation 24 October 2018
Leagann an tAire Creed béim ar an tábhacht atá le talmhaíocht inbhuanaithe maidir le comhoibriú forbartha idirnáisiúnta 24 October 2018
Minister Creed Announces Funding of €10m for Projects Selected Under the EIP Initiative 24 October 2018
Maoiniú €10m do Thionscadail a Roghnaítear faoin Tionscnamh EIP Fógartha ag an Aire Creed 24 October 2018
Minister Creed Welcomes Farm Safety Conference 26 October 2018
Fáilte curtha ag an Aire Creed roimh Chomhdháil um Shábháilteacht ar Fheirmeacha 26 October 2018
Minister Creed Leads First Government of Ireland Agri-Food Trade Mission to Indonesia and Malaysia 27 October 2018
An tAire Creed ag stiúradh Chéad Mhisean Trádála Agraibhia Rialtas na hÉireann go dtí an Indinéis agus an Mhalaeisia 27 October 2018
Minister Creed to attend Our Ocean Conference 28 October 2018
An tAire Creed le freastal ar Chomhdháil ár nAigéin 28 October 2018
Minister Creed addresses Ocean Leaders at Our Ocean Conference 29 October 2018
Labhraíonn an tAire Creed le Ceannairí Aigéin ag Comhdháil Ár nAigéin 29 October 2018
Minister Creed Holds Bilateral Meetings on the Second Day of Trade Mission to Indonesia 30 October 2018
Cruinnithe déthaobhacha tionólta ag an Aire Creed ar an dara lá den Mhisean Trádála chun na hIndinéise 30 October 2018
Creed Concludes Indonesian Leg of South East Asia Trade Mission 31 October 2018
Cuid na hIndinéise de mhisean trádála na hÁise Thoir Theas curtha i gcrích ag an Aire Creed 31 October 2018
N & P Statements to 30 September 2018 Now Available 31 October 2018
Ráitis N & P go dtí an 30 Meán Fómhair 2018 ar fáil anois 31 October 2018
Scéim Infheistíochta Gairneoireachta seolta ag an Aire Doyle 31 October 2018