By using this website, you consent to our use of cookies. For more information on cookies see our privacy policy page.

Text Size: a a
Home A-Z Index Subscribe/RSS Contact Us Twitter logo small white bird

Deontais €5 milliún breise le bronnadh chun tacú le taighde agus nuálaíocht fógartha ag an Aire Creed

Tá sé fógartha ag an Aire Talmhaíochta, Bia agus Mara, Michael Creed T.D. inniu go bhfuil €5.4 milliún breise i ndeontais taighde le bronnadh. Mar aon leis na dámhachtainí a fógraíodh i mí Iúil, is ionann iomlán na ndeontas atá bronnta ar chomhthaighde agraibhia idirinstitiúideach faoi Ghlao Taighde Iomaíoch an DAFM agus breis is €19 milliún.

Baineann an deontais is mó atá le bronnadh arbh fhiú beagnach €3 mhilliún é le tionscadal GREENBREED, atá faoi stiúir Theagasc, arb é is aidhm leis uirlisí agus acmhainní a fhorbairt chun an lorg a fhágann earnálacha na déiríochta, na mairteola agus na gcaorach ar an gcomhshaol a fheabhsú ar bhonn leanúnach. Tá suntas faoi leith ag baint leis an tionscadal ós rud é nach ndéantar roghnúcháin de réir tréithe comhshaoil laistigh de chlár pórúcháin athchogantach in aon tír ar domhan faoi láthair. Dúirt an tAire Creed ‘‘trí infheistíocht a dhéanamh i GREENBREED beidh Éire ina ceannródaí idirnáisiúnta i dtaca le taighde nuálach a dhéanamh i bpórúchán ainmhithe ar mhaithe le lorg níos lú a fhágáil ar an gcomhshaol. Cuirfidh sé le hinfheistíochtaí straitéiseacha leanúnacha mo Roinne lena chinntiú go gcuirfear bonn láidir faoi inbhuanaitheacht fhadtéarmach thalmhaíocht na hÉireann, i gcomhréir le straitéis Food Wise’.

Baineann na deontais eile a fógraíodh inniu le tionscadail ar:

  • ardteicneolaíocht a fhorbairt chun éilleáin mhiocróbacha a bhrath agus a rialú chun seilfré agus sábháilteacht tháirgí bia a mhéadú;
  • an úsáid is fearr a bhaint as comhpháirteanna bithghníomhacha éisc chun feabhas a chur ar shláinte;
  • taighde a dhéanamh chun 'síniú' ar leith a shainmhíniú do mhairteoil fhéar-chothaithe na hÉireann agus
  • tionscadal ina scrúdófar an éifeacht atá ag snáithíní cothaitheacha ar mhicróib phutóige agus ar shláinte mheitibileach i ndaoine atá i mbaol.

Dúirt an tAire Creed; “Tacóidh infheistíocht mo Roinne sa taighde agraibhia seo le nuálaíocht a dhéanamh san earnáil i dtaca le táirgeadh níos éifeachtúla, táirgí ar chaighdeán níos airde agus inbhuanaitheacht chomhshaoil. Tá súil agam go n-ardóidh sé feasacht ar an méid a d'fhéadfadh an earnáil a chur le bitheacnamaíocht inbhuanaithe na hÉireann amach anseo”.

Is féidir teacht ar shonraí faoi na tionscadail ag: https://www.agriculture.gov.ie/research/callawards/

CRÍOCH

Date Released: 04 October 2018