By using this website, you consent to our use of cookies. For more information on cookies see our privacy policy page.

Text Size: a a
Home A-Z Index Subscribe/RSS Contact Us Twitter logo small white bird

Fáilte curtha ag Doyle roimh Leithroinnt Bhuiséad 2019 d'earnálacha na Foraoiseachta, na Gairneoireachta, na hOrgánaice agus na gCon

Chuir an tAire Stáit sa Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara, Andrew Doyle T.D., fáilte inniu roimh an leithroinnt caiteachais a fógraíodh i mBuiséad 2019.

Is éard a bheidh i gcaiteachas na bliana seo chugainn  –

  • €103m don Chlár Foraoiseachta, 
  • €6m in infheistíocht chaipitil don earnáil gairneoireachta tráchtála,
  • €16.8m do Bhord na gCon,
  • Cuirfear €11m ar fáil don Scéim Feirmeoireachta Orgánaí agus €1.2m breise chun an Earnáil Orgánach a fhorbairt.

Foraoiseacht   

Chuir an tAire Doyle fáilte roimh an tacaíocht leanúnach chun an fhoraoiseacht a fhorbairt in Éirinn trí €103m a leithroinnt do 2019 (lena n-áirítear caipiteal a thabhairt ar aghaidh).  

Léiríonn an leibhéal infheistíochta seo go n-aithníonn an Rialtas an méid leanúnach a chuireann an earnáil foraoiseachta ar fáil in Éirinn agus an tábhacht a bhaineann léi d'fhonn cuidiú leis an ngeilleagar tuaithe agus chun spriocanna maidir le hathrú aeráide a mhaolú a bhaint amach. Tháinig athrú ar an mbeartas foraoiseachta in 2018. Cuireadh deontas níos mó ar fáil chun leathanduilleacha a chur, mar chuid den athbhreithniú meántéarmach ar an gClár Náisiúnta Foraoiseachta agus cuirfear é seo i bhfeidhm tuilleadh in 2019”

 

Dúirt an tAire, “Leanfaidh mo Roinn, chomh maith le Teagasc agus  gach páirtí leasmhar ábhartha, den fhoraoisiú a chur chun cinn go gníomhach.  Is rogha inmharthana an fhoraoiseacht i dtaca le húsáid talún agus d'fhéadfaí sruth tábhachtach d'ioncam malartach a chur ar fáil d'fheirmeoirí  chun cur leis an bhfiontar feirme atá acu ar an iomlán. Ina theannta sin, cuirfimid maoiniú ar fáil do thionscnaimh foraoiseachta eile lena n-áirítear scéim Neighbourwood agus an Ciste Comhshaoil Coillte a seoladh le gairid.

 

Maidir le maoiniú na bliana seo chugainn tabharfar tús áite do bheartais chun gluaiseacht na hacmhainne adhmaid phríobháidigh a spreagadh agus a éascú. D'éirigh go maith le seoladh na Scéime Aistrithe Eolais foraoiseachta in 2018 agus tá maoiniú breise faighte ag mo Roinn chun leanúint leis an Scéim sin in 2019.  Is meicníocht thábhachtach é an t-aistriú eolais chun tacaíocht a thabhairt d'úinéirí foraoisí adhmhad a ghluaiseacht agus toradh a fháil ar a n-infheistíocht. Gheobhaidh scéimeanna tacaíochta foraoise, ar nós Forest Roads, a chuireann leis an sprioc sin, tacaíocht shuntasach arís in 2019.”

Gairneoireacht - €6m                                                                                Tá €1 mhilliún breise go dtí €6 mhilliún curtha le maoiniú ar infheistíochtaí caipitil san earnáil gairneoireachta tráchtála do 2019 mar fhreagra ar éileamh mór ar infheistíocht laistigh den earnáil agus ar na dúshláin atá ag teacht chun cinn mar gheall ar an mBreatimeacht.

“Tá earnáil gairneoireachta na hÉireann ag tabhairt aghaidhe ar roinnt dúshlán i gcomhthéacs an Bhreatimeachta; ach tá acmhainn shuntasach fós san earnáil ó thaobh forbairt a dhéanamh. Sa bhuiséad inniu cuirtear acmhainní ar fáil le hiomaíochas an tionscail a mhéadú a oiread agus is féidir agus na hacmhainní a chur ar fáil do shaothróirí chun an leas is fearr a bhaint as na deiseanna a bheidh ann agus chun cur leis an obair atá ar bun maidir le meantóireacht airgeadais agus an próiseas 'lean' laistigh den earnáil.”

Bord na gCon

Cuireann an earnáil rásaíochta con go mór leis an ngeilleagar maidir le poist, meastar gur 5,000 post atá i gceist, agus in 2017, mheas Jim Power, Comhairleoir Eacnamaíochta, gurb ionann an earnáil agus €300 milliún in aghaidh na bliana do na geilleagair áitiúla.

Tá mé an-sásta leis an leithdháileadh €16.8m ( €0.8m breise) don tionscal do 2019. Níos luaithe i mbliana sheol Bord na gCon a Phlean Straitéiseach don tréimhse 2018-2022 agus tá tús curtha le go leor gníomhartha mar chuid den Phlean. Díreofar an maoiniú breise ar réimse tionscnamh lena n-áirítear infheistíocht bhreise i staideanna, margaíocht níos leithne agus gníomhartha chun tuilleadh feabhais a chur ar leas con.

Beidh mé ag cur an Bhille um Rásaíocht Con i láthair an tSeanaid go luath agus beidh sé le foilsiú sna laethanta amach romhainn trína gcuirfear creat iontaofa ar fáil ar mhaithe le rialachas agus rialú níos fearr i dtionscal na gcon agus cuirfidh na forálacha rialaithe atá sa Bhille go mór le sláine sa spórt agus le leas con.

Orgánaic €12.2milliún
Tá breis maoinithe curtha ar fáil don Scéim Feirmeoireachta Orgánaí i mbliana go dtí €11m agus cuirfear €1.2m breise ar fáil chun an Earnáil Orgánach a fhorbairt. 

Maidir leis an leithroinnt níos mó d'earraí Orgánacha, dúirt an tAire Creed “Cuirim fáilte roimh an méadú maoinithe seo don Earnáil Orgánach in 2019. Is fianaise an €12.2m seo ar thiomantas an Rialtais don earnáil thábhachtach seo trína mbeifear in ann tacaíocht leanúnach a thabhairt do bhreis is 1,700 feirmeoir orgánacha faoin Scéim Feirmeoireachta Orgánaí. Chomh maith leis sin cumasófar tuilleadh forbartha ar fud na hearnála i réimsí ar nós margaíocht, cur chun cinn agus feasacht phoiblí.”

Dúirt an tAire go bhfuil fás ag teacht ar an éileamh atá ag tomhaltóirí ar bhia orgánach go náisiúnta agus ar fud an domhain, agus tá luach €200 mhilliún luaite anois le margadh orgánach na hÉireann   Dúirt an tAire freisin “Agus méadú ag teacht ar an méad táirgí orgánacha atá á dtáirgeadh anseo, is é an dúshlán anois margaí a fhorbairt atá inbhuanaithe.  Bhunaigh mé Grúpa Straitéiseach Orgánach ardleibhéil i dtaca leis seo agus tá cúram ar an ngrúpa sin straitéis a fhorbairt chun an Earnáil Orgánach a fhorbairt don tréimhse suas go dtí an bhliain 2025.  Táim ag súil le moltaí an Ghrúpa a fháil roimh dheireadh na bliana seo.”

CRÍOCH

 

Date Released: 09 October 2018