By using this website, you consent to our use of cookies. For more information on cookies see our privacy policy page.

Text Size: a a
Home A-Z Index Subscribe/RSS Contact Us Twitter logo small white bird

Press Releases September 2018

Title Date
Minister Creed launches Annual Review and Outlook 2018 03 September 2018
Athbhreithniú Bliantúil agus Súil Chun Cinn 2018 seolta ag Creed 03 September 2018
Minister Doyle Announces Appointment of Frank Nyhan as Chair of Bord na gCon 07 September 2018
Ceapachán Frank Nyhan ina Chathaoirleach ar Bhord na gCon fógartha ag an Aire Doyle 07 September 2018
Ministers Creed and Ross announce new Chair of Horse Sport Ireland 07 September 2018
Minister appoints Liam Herlihy as new Chairman of the Teagasc Authority 07 September 2018
Cathaoirleach nua ar Eachspórt Éireann fógartha ag an Aire Creed agus ag an Aire Ross 07 September 2018
Liam Herlihy ceaptha ag an Aire ina Chathaoirleach nua ar Údarás Teagasc 07 September 2018
Creed Welcomes First meeting of the TB Stakeholder Forum 10 September 2018
Fáilte curtha ag an Aire Creed roimh chéad chruinniú de chuid an Fhóraim Páirtithe Leasmhara TB 10 September 2018
Minister Creed Announces Funding for Food Waste Reduction and Agri-Food Tourism Projects 11 September 2018
Maoiniú Fógartha ag an Aire Creed do Thionscadal chun Dramhaíl Bia a Laghdú agus do Thionscadal Turasóireachta Agraibhia 11 September 2018
Ministers Creed and Ross Announce the Appointment of Three Ordinary Board Members to the Board of Horse Sport Ireland 11 September 2018
Triúr gnáthchomhaltaí boird ceaptha ar bhord Eachspórt Éireann fógartha ag an Aire Creed agus ag an Aire Ross 11 September 2018
Minster Creed Updated on National Fodder Conservation 13 September 2018
An tEolas is Déanaí maidir le Caomhnú Náisiúnta Fodair tugtha don Aire Creed 13 September 2018
Minister Creed Reacts to Spread of African Swine Fever into Western Europe 15 September 2018
Freagra tugtha ag an Aire Creed maidir le scaipeadh fhiabhras Afracach na muc go hIarthar na hEorpa 15 September 2018
Minister Creed Announces Continued Support for Social Farming under the Rural Innovation and Development Fund in 2018 16 September 2018
Tacaíocht Leanúnach d'Fheirmeoireacht Shóisialta faoi Chiste Forbartha agus Nuálaíochta Tuaithe 2018 fógartha ag an Aire Creed 16 September 2018
Creed Announces Payments Worth over €185.6 Million under 2018 Areas of Natural Constraints Scheme 18 September 2018
Íocaíochtaí ar fiú breis is €185.6 Milliún iad faoi Scéim na Limistéar faoi Shrianta Nádúrtha 2018 fógartha ag an Aire Creed 18 September 2018
Information on Fodder Measures undertaken by DAFM to address the Fodder Deficit 18 September 2018
Minister Creed Welcomes the Awarding of First Annual Scientific Meeting of the One Health European Joint Programme to Ireland 23 September 2018
Fáilte curtha ag an Aire Creed roimh an gcéad Chruinniú Eolaíochta Bliantúil den Chomhchlár Eorpach 'One Health' a bheith bronnta ar Éirinn 23 September 2018
Doyle announces series of nationwide events to promote funding for amenity woodlands 24 September 2018
Sraith d'imeachtaí chun maoiniú a chur chun cinn do choillearnacha taitneamhachta fógartha ag an Aire Doyle. 24 September 2018
Minister Creed announces grant awards of €1.1m for sustainable food systems research under the European transnational 'Susfood 2' initiative. 24 September 2018
Deontais €1.1m le dámhadh chun taighde a dhéanamh ar chórais bia inbhuanaithe faoin tionscnamh Eorpach trasnáisiúnta 'Susfood2' fógartha ag an Aire Creed. 24 September 2018
Minister Doyle announces new Woodland Environmental Fund 25 September 2018
Ciste nua Comhshaoil Coillte fógartha ag an Aire Doyle 25 September 2018
Minister Creed highlights Brexit and Market Development, including a trade mission to Indonesia and Malaysia, at the 17th meeting of the Food Wise 2025 High Level Implementation Committee 26 September 2018
Béim leagtha ag an Aire Creed ar an mBreatimeacht agus ar Mhargaí a Fhorbairt, lena n-áirítear misin trádála go dtí an Indinéis agus an Mhalaeisia, ag an 17ú cruinniú de Choiste Feidhmiúcháin Ardleibhéil Food Wise 2025 26 September 2018
Minister Doyle announces establishment of new forestry Knowledge Transfer Groups 27 September 2018
Bunú Grúpaí Aistrithe Eolais foraoiseachta nua fógartha ag an Aire Doyle 27 September 2018
Minister Creed highlights the importance of vigilance against rabies on World Rabies Day 2018 28 September 2018
Béim leagtha ag an Aire Creed ar an tábhacht a bhaineann le faireachas i gcoinne confaidh ar Lá Domhanda an Chonfaidh 2018 28 September 2018
Minister Creed Issues a Call for Proposals for Agri-Food Tourism Initiatives Under the Rural Innovation and Development Fund 30 September 2018
An tAire Creed ag lorg tograí faoin gCiste Forbartha agus Nuálaíochta Tuaithe maidir le Tionscnaimh Turasóireachta Agraibhia 30 September 2018
Minister Doyle Launches Horticulture Investment Scheme 31 October 2018