By using this website, you consent to our use of cookies. For more information on cookies see our privacy policy page.

Text Size: a a
Home A-Z Index Subscribe/RSS Contact Us Twitter logo small white bird

Fáilte curtha ag an Aire Creed roimh chéad chruinniú de chuid an Fhóraim Páirtithe Leasmhara TB

Tá áthas ar an Aire Creed go bhfuil tús curtha leis an bhFóram Páirtithe Leasmhara TB. Tionóladh an chéad chruinniú an 5 Meán Fómhair agus ba é an tUasal Michael Cronin a bhí ina chathaoirleach air. Is sampla den scoth é an Fóram ar an gcur chuige nua atá glactha i ndáil le tionscnaimh sláinte ainmhithe a léiríonn na prionsabail a ndearnadh cur síos orthu sa Straitéis Sláinte Náisiúnta d'Ainmhithe Feirmshaothraithe. Is iad na prionsabail sin:

  • Obair i gComhar,
  • Aitheantas a thabhairt do Róil agus do Fhreagrachtaí
  • Costais agus Buntáistí a Léiriú
  • An prionsabal "Is fearr cosc ná leigheas" a chur i bhfeidhm.

Maidir le chéad chruinniú an Fhóraim, dúirt an tAire “Is sampla é an Clár Díothaithe Eitinne Bólachta de chlár sláinte ainmhithe comhroinnte a bhfuil an dul chun cinn agus an feabhas chun tairbhe gach páirtí leasmhar ábhartha. Tá laghdú mór le blianta beaga anuas ar na leibhéil Eitinne Bólachta, a bhuíochas sin d'iarrachtaí na bpáirtithe leasmhara ar fad. Cé gurbh ionann na cásanna tréada sa bhliain 2000 agus 8%, bhí sin faoi 3.5% in 2017. Léiríonn sin go bhfuil dul chun cinn ollmhór déanta. Murach go raibh Clár Díothaithe Eitinne láidir i bhfeidhm, bheadh ar i bhfad níos mó feirmeoirí dul i ngleic leis an eitinn agus leis an strus ollmhór intinne agus airgeadais a théann leis. Cé go bhfuil dul chun cinn maith déanta chun na leibhéil TB bólachta a laghdú, creidim go bhfuil iarracht níos mó de dhíth chun díothú na heitinne a bhaint amach faoin mbliain 2030. Maidir leis sin, cuirim fáilte roimh thiomantas na bpáirtithe leasmhara go léir oibriú i gcomhar chun tograí a dhréachtú lena mbeifear in ann an méid sin a bhaint amach a bheidh chun tairbhe na bpáirtithe leasmhara go léir. Táim ag tnúth leis na tograí a mheas in am tráth.

Nótaí don Eagarthóir:

Is féidir teacht ar pháipéir chomhchomhliúcháin, a bhfuil sé i gceist leo plé an Fhóraim Páirtithe Leasmhara Eitinne a chur ar an eolas ar láithreán gréasáin na Roinne ar https://www.agriculture.gov.ie/animalhealthwelfare/diseasecontrol/bovinetb/tbforum/.

Cuirfidh an Roinn fáilte roimh thuairimí an phobail maidir le hábhar an phlé sin. Is féidir TBForum@agriculture.gov.ie a úsáid chun cumarsáid a dhéanamh le rúnaíocht an Fhóraim Páirtithe Leasmhara TB.

 

CRÍOCH

Date Released: 10 September 2018