By using this website, you consent to our use of cookies. For more information on cookies see our privacy policy page.

Text Size: a a
Home A-Z Index Subscribe/RSS Contact Us Twitter logo small white bird

Maoiniú Fógartha ag an Aire Creed do Thionscadal chun Dramhaíl Bia a Laghdú agus do Thionscadal Turasóireachta Agraibhia

Tá na tionscadail a gheobhaidh maoiniú óna Roinn faoin gCiste Forbartha agus Nuálaíochta Tuaithe i mbliana fógartha ag an Aire Talmhaíochta, Bia agus Mara, Michael Creed T.D, do thionscnaimh atá dírithe ar an gcur amú bia a ghineann gnóthaí bia, miondíoltóirí agus mórdhíoltóirí bia nó soláthraithe bia i gceantair thuaithe a laghdú agus do thionscnaimh chun an turasóireacht agraibhia a chur chun cinn agus a fhorbairt  i gceantair thuaithe.

Dúirt an tAire Creed agus é ag fógairt na dtionscadal ar éirigh leo a bhfuil maoiniú de bheagnach €290,000 faighte acu, “cuirfidh an tionscadal dramhaíola bia tuilleadh leis an obair ar cuireadh maoiniú ar fáil di cheana chun fadhb atá ag fás go tréan ní hamháin anseo in Éirinn ach ar fud an domhain a aithint, chun díriú uirthi agus chun dul i ngleic léi. Gintear níos mó ná milliún tonna dramhaíola in Éirinn gach bliain. Ní mór dúinn, mar sin, leanúint de thionscnaimh a fhorbairt chun cuidiú le dul i ngleic leis an bhfadhb seo”.

Dúirt an tAire freisin “Tá mé sásta tacú le tionscnaimh in earnáil bhríomhar na turasóireachta agraibhia freisin. Leagtar béim i Food Wise 2025 ar an ngaol nádúrtha atá idir agraibhia agus turasóireacht áitiúil. Creidim go bhfuil an turasóireacht agraibhia ríthábhachtach do cheantair thuaithe chun na daoine, an taobh tíre, an stair agus an cultúr a chur i láthair trí na táirgí talmhaíochta, bia agus deoch agus bia áitiúil atá ann. Chomh maith leis sin cuireann sé deiseanna ar fáil do ghnóthaí faoin tuath, lena n-áirítear feirmeoirí, táirgeoirí agus ceardaitheoirí chun a gcuid táirgí agus seirbhísí a fhorbairt, nascadh leis an bpobal agus le cuairteoirí chuig an gceantar agus feabhas a chur ar  scileanna agus ar an  dea-chleachtas.

“Tá na tionscadail Dramhaíl Bia a Laghdú agus Turasóireacht Agraibhia á maoiniú ag Ciste Forbartha agus Nuálaíochta Tuaithe mo Roinne agus mar sin cuideofar le dul i ngleic le cuspóir ginearálta an chiste chun geilleagar na tuaithe a neartú arís trí phoist nuálacha a chruthú agus forbairt fiontair inbhuanaithe  a spreagadh

Nótaí don Eagarthóir:

  • Tá maoiniú á chur ar fáil do na tionscadail seo a leanas:

Dramhaíl Bia A Laghdú

  • An tIonad Teicneolaíochta Glan, Institiúid Teicneolaíochta Chorcaí (CTC-CIT) –  chun an Clár chun Dramhaíl Bia a Laghdú, Savour Food,   a leathadh agus a fhorbairt. (€196,921)

Turasóireacht Agraibhia

  • Comhairle Contae Cheatharlach – Cuirfidh an tionscadal Turasóireachta Agraibhia leis an obair a maoiníodh anuraidh agus díreofar ar phróifíl a fhorbairt, eispéireas turasóireachta a fhorbairt, brandáil comhoibritheach agus ardán a thabhairt don tionscal saibhir Turasóireachta Agraibhia atá i gCeatharlach.  (€46,550)
  • O’Connell Marketing, Sales and Communications - Thar ceann Taste Wexford i gcomhar le Anthony O’Toole – Cuirfidh an tionscadal Turasóireachta Agraibhia leis an obair a maoiníodh anuraidh agus díreofar ar chonair bia nua agus ar Eispéiris Bia/Cuairteanna ar Fheirmeacha, an mhargaíocht dhigiteach agus na meáin shóisialta agus ar imeachtaí agus gníomhaíochtaí a fhorbairt agus a chur chun cinn trí Taste Wexford lena n-áirítear páirtithe leasmhara éagsúla (€46,130)

 

 

CRÍOCH

Date Released: 11 September 2018