By using this website, you consent to our use of cookies. For more information on cookies see our privacy policy page.

Text Size: a a
HomeA-Z IndexSubscribe/RSS Contact Us Twitter logo small white bird

January

TitleDate
Minister Creed announces re-appointment of Dr John Killeen as Chairperson of The Marine Institute 08 January 2019
Athcheapadh an Dr John Killeen ina Chathaoirleach ar Fhoras na Mara fógartha ag an Aire Creed 08 January 2019
Doyle Announces Commencement of 2019 Forestry Premiums 11 January 2019
Tús le hÍocaíochtaí Préimhe Foraoiseachta do 2019 fógartha ag an Aire Doyle €26m íoctha le beagnach 5,000 úinéir foraoise 11 January 2019
Creed launches "Clean Oceans Initiative" - sets target for 100% of Irish trawlers to recover plastic waste from the oceans on every fishing trip 11 January 2019
"Tionscnamh na nAigéan Glan" seolta ag Creed sprioc leagtha amach go mbeidh 100% de thrálaeir na hÉireann chun plaisteach a thabhairt as an bhfarraige le linn gach turas iascaireachta 11 January 2019
Minister Creed Announces the Opening of Year 3 of the Sheep Welfare Scheme 13 January 2019
Oscailt Bhliain 3 de Scéim Leasa na gCaorach fógarthe ag an Aire Creed 13 January 2019
Press Statement 14 January 2019 14 January 2019
Preasráiteas an 14 Eanáir 2019 14 January 2019
Minister announces approval of latest TAMS applications and inclusion of Meal Bins in TAMS for all Sectors 14 January 2019
Ceadú na n-iarratas is déanaí ar TAMS fógartha ag an Aire chomh maith le hAraidí Mine i TAManna do gach Earnáil. 14 January 2019
Minister Creed confirms National Reserve in 2019 16 January 2019
Cúlchiste Náisiúnta do 2019 deimhnithe ag an Aire Creed 16 January 2019
Doyle announces call for proposals for promotion of forestry in Ireland 21 January 2019
Glao ar thograí fógartha ag Doyle chun an fhoraoiseacht a chur chun cinn in Éirinn 21 January 2019
Creed launches 2019 GLAS Traditional Farm Buildings Grant Scheme 21 January 2019
Scéim Deontas GLAS d'Fhoirgnimh Thraidisiúnta Feirme 2019 seolta ag an Aire Creed 21 January 2019
Doyle Announces Three Significant New Measures to Support Forestry Biodiversity in Ireland 22 January 2019
Trí bheart shuntasacha nua fógartha ag an Aire Doyle chun tacú le bithéagsúlacht in Éirinn 22 January 2019
Nitrates Derogation Application 2019 22 January 2019
Iarratas ar Mhaolú Níotráití 2019 22 January 2019
Minister Creed announces €35.7 Million in Funding for Capital Projects at Irelands Fishery Harbour Centres and Publicly owned Harbour Network 27 January 2019
Maoiniú €35.7 milliún fógartha ag an Aire Creed do thionscadail Chaipitil ag Lárionaid Cuain Iascaigh na hÉireann agus Líonra Cuanta faoi úinéireacht phoiblí 27 January 2019
Strong Budget Critical for CAP post 2020 - Creed 28 January 2019
Ríthábhachtach go mbeadh Buiséad Láidir ann do CAP tar éis na bliana 2020 - An tAire Creed 28 January 2019
Statement from Minister for Agriculture, Food and the Marine on departure of Fergal Leamy as CEO of Coillte 29 January 2019
Ráiteas ón Aire Talmhaíochta, Bia agus Mara maidir le Fergal Leamy a bheith ag éirí as mar Phríomhfheidhmeannach ar Coillte 29 January 2019
Doyle Launches New Locally-Led Scheme in Wexford 29 January 2019
Scéim nua faoi stiúir na hÁite seolta ag an Aire Doyle i Loch Garman 29 January 2019
Doyle launches new Strategy for the Development of the Irish Organic Food Sector 29 January 2019
Straitéis nua chun Earnáil Bhia Orgánach na hÉireann a Fhorbairt seolta ag an Aire Doyle 29 January 2019
Doyle announces study on forestry in Co. Leitrim 29 January 2019
Staidéar ar fhoraoiseacht i gCo. Liatroma fógartha ag Doyle 29 January 2019
Creed launches new €20m Beef Environmental Efficiency Pilot scheme as part of Agri-Food Brexit Package 30 January 2019
Scéim Phíolótach Mairteola um Éifeachtúlacht Chomhshaoil ar fiú €20m í seolta ag an Aire Creed mar chuid de Phacáiste Agraibhia an Bhreatimeachta 30 January 2019
Creed welcomes First Industry-Led Strategy for the Irish Inshore Fisheries Sector 30 January 2019
Fáilte curtha ag an Aire Creed roimh an gCéad Straitéis Tionscalbhunaithe d'Earnáil Iascaigh Cois Cladaigh na hÉireann 31 January 2019
Creed highlights Brexit preparedness and Environmental Sustainability at the 20th meeting of the Food Wise 2025 High Level Implementation Committee 31 January 2019
Béim leagtha ag an Aire Creed ar ullmhacht don Bhreatimeacht agus ar Inbhuanaitheacht Comhshaoil ag an 20ú cruinniú de chuid Choiste Feidhmiúcháin Ardleibhéil Food Wise 2025 31 January 2019

 

February

TitleDate
Creed announces commencement of once off payments to sheep farmer purchasing EID tags 01 February 2019
Íocaíochtaí aonuaire le feirmeoirí caorach atá ag ceannach clibeanna EID fógartha ag an Aire Creed. 01 February 2019
Irish Anglers to Participate in Data Gathering for Blue Fin Tuna 05 February 2019
Slatiascairí na hÉireann le bheith páirteach i mbailiú sonraí ar an Tuinnín Gorm Atlantach 05 February 2019
There is still time to submit your 2018 Sheep and Goat Census - But Only Online 07 February 2019
Níl sé mall fós d'Áireamh Caorach agus Gabhar 2018 a chur ar aghaidh - Ach ní féidir sin a dhéanamh ach ar líne 07 February 2019
N & P Statements for 2018 now available 13 February 2019
Ráitis N & P do 2018 ar fáil anois 13 February 2019
Minister Doyle highlights opportunities for Irish Organic Sector at World's largest Organic Food Trade Show 13 February 2019
Béim leagtha ag an Aire Doyle ar dheiseanna atá ann d'Earnáil Orgánach na hÉireann ag an Aonach Trádála Bia Orgánach is mó ar Domhan 13 February 2019
Statement on Terms of Reference for Study on Forestry in Co. Leitrim 15 February 2019
Ráiteas maidir le Téarmaí Tagartha do Staidéar ar Fhoraoiseacht i gContae Liatroma 15 February 2019
Minister Creed reminds farmers that the closing date for BEEP is 22 February. 15 February 2019
Meabhraithe ag an Aire Creed d'fheirmeoirí gurb é an 22 Feabhra an dáta deiridh do BEEP 15 February 2019
Creed and EU Fisheries Commissioner Vella discuss threats to Irish Fishing industry from 'No deal' Brexit 18 February 2019
Pléann Creed agus Vella, Coimisinéir Iascaigh an AE, an baol a bheadh do thionscal Iascaigh na hÉireann i gcás Breatimeacht 'Gan Margadh' 18 February 2019
Creed meets French Minister for Europe and Foreign Affairs on impacts of 'No deal' Brexit on fishing 19 February 2019
An tAire Creed i ndiaidh bualadh le hAire na Fraince don Eoraip agus Gnóthaí Eachtracha i ndáil leis na tionchair a d'fhéadfadh a bheith ag Breatimeacht 'Gan Mhargadh' ar an iascaireacht 19 February 2019
Minister Creed Announces Opening of 2019 Basic Payment Scheme Applications 20 February 2019
Fógartha ag an Aire Creed go bhfuil an próiseas Iarratais do Scéim na hÍocaíochta Bunúsaí 2019 oscailte 20 February 2019
Creed welcomes Commission announcements on State Aid Rules for Irish farmers and agri-food business 22 February 2019
Fáilte curtha ag Creed roimh fhógraí an Choimisiúin maidir leis na Rialacha a bhaineann le Cúnamh Stáit d'fheirmeoirí agus do ghnónna agraibhia na hÉireann 22 February 2019
DAFM invites Private Veterinary Practitioners to consider potential veterinary inspector opportunities with DAFM as part of Brexit contingency planning. 25 February 2019
Cuireadh tugtha ag an DAFM do Thréidlianna Príobháideacha deiseanna cigireachta tréidliachta leis an DAFM a bhreithniú mar chuid den phleanáil theagmhasach i leith an Bhreatimeachta. 25 February 2019
Creed meets Fishing industry on "No Deal" Brexit Concerns 25 February 2019
An tAire Creed i ndiaidh bualadh le lucht thionscal na hIascaireachta chun ábhar imní maidir le Breatimeacht "Gan Mhargadh" a phlé 25 February 2019
Creed launches first Industry-Led Strategy for the Irish Inshore Fisheries Sector 27 February 2019
An Chéad Straitéis Tionscalbhunaithe d'Earnáil Iascaigh Cois Cladaigh na hÉireann seolta ag an Aire Creed 27 February 2019
Minister of State Doyle announces payment of over €4 million under the EU Producer Organisation Scheme for the Fruit and Vegetable sector 28 February 2019
Íocaíocht níos mó ná €4 mhilliún fógartha ag an Aire Stáit Doyle faoi Scéim Eagraíochtaí Táirgeoirí an AE don earnáil Torthaí agus Glasraí 28 February 2019
Minister Creed welcomes approval of €1.9 million in grant assistance by Fáilte Ireland to the Irish National Stud 28 February 2019
Fáilte curtha ag an Aire Creed roimh €1.9 milliún i gcúnamh deontais atá ceadaithe ag Fáilte Ireland do Chomhlacht Graí Náisiúnta na hÉireann 28 February 2019
Minister Creed provides Brexit update and focuses on preparedness at Stakeholders Consultative Committee Meeting 28 February 2019
An nuacht is déanaí maidir leis an mBreatimeacht tugtha ag an Aire Creed ag Cruinniú Choiste Comhairleach na bPáirtithe Leasmhara agus béim leagtha aige ar ullmhacht i leith an Bhreatimeachta 28 February 2019

 

March

TitleDate
Department of Agriculture, Food and the Marine Issues Warning About Illegal Burning of Land 01 March 2019
Rabhadh tugtha ag an Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara maidir le talamh a dhó go mídhleathach 01 March 2019
Creed Announces Key Market Access and Market Development Initiatives 04 March 2019
Tionscnaimh chun go mbeidh Teacht ar phríomh-mhargaí agus tionscnaimh chun an margadh a fhorbairt fógartha ag an Aire Creed 04 March 2019
Nitrates Derogation Applications 2019 05 March 2019
Iarratais ar Mhaolú Níotráití 2019 05 March 2019
Statement on Illegal Removal of Hedgerows 06 March 2019
Ráiteas maidir le Fálta Sceach a Bhaint go Mídhleathach 06 March 2019
Creed meets new Turkish Minister for Agriculture Talks focus on live exports and opportunities for technical cooperation 07 March 2019
Cruinniú ag Creed le hAire nua Talmhaíochta na Tuirce Béim ar onnmhairí beo agus ar dheiseanna do chomhoibriú teicniúil 07 March 2019
Creed announces 2019 Call for Research Proposals 10 March 2019
Glao ar Thograí Taighde 2019 fógartha ag an Aire Creed 10 March 2019
Creed Welcomes Increased lairage Capacity at Cherbourg 12 March 2019
Fáilte curtha ag an Aire Creed go bhfuil acmhainn sáinseáin Cherbourg méadaithe 12 March 2019
Doyle Hosts Meeting of the Forestry Implementation Group 13 March 2019
Cruinniú an Ghrúpa Forfheidhmithe Foraoiseachta á óstáil ag an Aire Doyle 13 March 2019
Minister Doyle visits Slovenia, Croatia and Bosnia Herzegovina 14 March 2019
Cuairt le tabhairt ag an Aire Doyle ar an tSlóivéin, ar an gCróit agus ar an mBoisnia agus an Heirseagaivéin 14 March 2019
Minister Creed appoints Ms Bernie Gray as Chairperson of Coillte 14 March 2019
Bernie Gray Uasal ceaptha ina Cathaoirleach ar Coillte ag an Aire Creed 14 March 2019
Creed announces new renewable energy grants available for Irish farms Up to €10m available to fund on-farm renewables 15 March 2019
Deontais nua i ndáil le fuinneamh inathnuaite fógartha ag an Aire Creed d'Fheirmeacha na hÉireann 15 March 2019
Minister Creed embarks on St Patrick's itinerary to Portugal and Spain. Focusing on Brexit, trade and diaspora 16 March 2019
Turas le déanamh ag an Aire Creed chun na Portaingéile agus chun na Spáinne do Lá Fhéile Pádraig Díreofar ar an mBreatimeacht, trádáil agus ar an diaspóra. 16 March 2019
Creed highlights threats of no-deal Brexit in Brussels meetings 18 March 2019
Béim leagtha ag an Aire Creed ar na bagairtí a bhaineann le Breatimeacht gan mhargadh ag cruinnithe sa Bhruiséil 18 March 2019
Minister Doyle Attends Inaugural Meeting of the Organic Strategy Implementation Group 21 March 2019
An tAire Doyle ag freastal ar Chéad Chruinniú an Ghrúpa Feidhmiúcháin Straitéise Orgánaí 21 March 2019
Statement by Minister for Agriculture Food & Marine Michael Creed TD following meeting with Irish Fishing Industry Leaders from Irish Fish Producer, Processor & Inshore Organisations 21 March 2019
Ráiteas ón Aire Talmhaíochta Bia & Mara Michael Creed TD i ndiaidh dó casadh le Ceannairí Thionscal Iascaireachta na hÉireann ó Eagraíochtaí Táirgíochta agus Próiseála Éisc agus Eagraíochtaí Cois Cladaigh 21 March 2019
Reminder - Nitrates Derogation Applications 2019 25 March 2019
Meabhrúchán - Iarratais ar Mhaolú Níotráití 2019 25 March 2019
Minister Doyle Welcomes New Appointments to the Board Of Bord Na gCon 26 March 2019
Fáilte curtha ag an Aire Doyle roimh Cheapacháin Nua chuig Bord Bhord na gCon 26 March 2019
Minister Creed announces BPS Online Clinics for 2019 online applications 26 March 2019
Clinicí BPS Ar Líne fógartha ag an Aire Creed d'iarratais ar líne 2019 26 March 2019
Minister Creed issues a call for proposals for Agri-Food Tourism Initiatives under the Rural Innovation and Development Fund 28 March 2019
An tAire Creed ag lorg tograí faoin gCiste Forbartha agus Nuálaíochta Tuaithe maidir le Tionscnaimh Turasóireachta Agraibhia 29 March 2019
Creed launches new €10m scheme to conserve native freshwater pearl mussel 29 March 2019
Minister Creed announces details of a €2.2m Capital programme for 39 Local Authority Harbour projects. 31 March 2019

 

April

TitleDate
Scéim nua ar fiú €10m í seolta ag Creed chun an diúilicín péarla fionnuisce dúchasach a chaomhnú 01 April 2019
Sonraí maidir le clár Caipitil €2.2m do 39 dtionscadal Cuain Údarás Áitiúil fógartha ag an Aire Creed. 01 April 2019
Public consultation on Irelands Nitrates Derogation 01 April 2019
Comhchomhairleoireacht Phoiblí ar an Maolú Níotráití in Éirinn 01 April 2019
Minister Creed Pays Tribute to Departing Chinese Ambassador to Ireland H.E. Yue Xiaoyong 03 April 2019
Aitheantas tugtha ag an Aire Creed d'Ambasadóir na Síne chun na hÉireann Yue Xiaoyong 04 April 2019
Creed announces beef and pork access to Ukraine 04 April 2019
Minister Creed confirms opening of €10 million Renewable Energy Grants for Farms 05 April 2019
Minister Creed welcomes research grant awards of €856,000 under the transnational European Research Area Network (ERA-NET) initiative on sustainable crop production (SusCrop) 07 April 2019
Fáilte curtha ag an Aire Creed roimh an €856,000 i ndeontais taighde atá le bronnadh faoi thionscnamh trasnáisiúnta an Líonra um an Limistéar Taighde Eorpach (ERA-NET) maidir le táirgeadh inbhuanaithe barr (SusCrop) 07 April 2019
Doyle announces funding for successful projects on forestry promotion 15 successful projects to be funded 06 April 2019
Teacht ar mhargadh mairteola agus muiceola na hÚcráine fógartha ag Creed 05 April 2019
Deimhnithe ag an Aire Creed go bhfuil Deontais le haghaidh Fuinneamh Inathnuaite d'Fheirmeacha, ar fiú €10 milliún iad, oscailte anois 05 April 2019
Maoiniú do thionscadail maidir le cur chun cinn foraoiseachta ar éirigh leo fógartha ag Doyle Maoiniú le fáil ag 15 thionscadal ar éirigh leo 06 April 2019
The Departments 2019 Nematodirus Forecast 09 April 2019
Tuar Nematodirus 2019 na Roinne 09 April 2019
Minister Launches Animal Welfare Guidelines for Dairy Herds 10 April 2019
Creed welcomes plans for managing fisheries in No-Deal Brexit 10 April 2019
Treoirlínte maidir le Leas Ainmhithe do Thréada Déiríochta seolta ag an Aire 10 April 2019
Fáilte curtha ag Creed roimh phleananna maidir le hiascaigh a bhainistiú i gcás Breatimeacht Gan Mhargadh. 10 April 2019
Minister Creed Confirms an Additional Plant Approved for Beef Export to the People's Republic of China 16 April 2019
Deimhnithe ag an Aire Creed go bhfuil Monarcha Eile Ceadaithe chun Mairteoil a Onnmhairiú chuig Daon-Phoblacht na Síne 16 April 2019
Minister Creed launches publication and exhibition on EIP/locally led Environmental schemes in Ireland 17 April 2019
EIP/faoi threoir áitiúil in Éirinn seolta ag an Aire Creed 17 April 2019
Teacht ar mhargadh mairteola agus muiceola na hÚcráine fógartha ag Creed 04 April 2019
Doyle announces further payment of forest premiums to landowners of €15.4 million 28 April 2019
Íocaíocht bhreise €15.4 milliún maidir le préimheanna foraoise d'úinéirí talún fógartha ag Doyle 28 April 2019
Minister Creed welcomes announcement of €1bn package aimed at increasing access to funding for EU farmers, especially young farmers 29 April 2019
Fáilte curtha ag an Aire Creed roimh fhógra maidir le pacáiste €1bn atá dírithe ar an teacht atá ag feirmeoirí AE, agus ag feirmeoirí óga ach go háirithe ar mhaoiniú, a mhéadú 29 April 2019
Agreement reached in mediation on the scheme for employment of non-EEA fishers in parts of the Irish sea-fishing fleet 30 April 2019

 

May

TitleDate
Creed announces funding of €500,000 for the roll out of a Lean Principles Programme for Pig Farmers 01 May 2019
Creed announces early commencement of GLAS balancing payments €25m issuing to 42,000 farmers 01 May 2019
Minister Creed announces Market Access Visit to Algeria 02 May 2019
Cuairt i ndáil le Teacht a Bheith ar an Margadh san Ailgéir fógartha ag an Aire Creed 02 May 2019
Minister Creed welcomes roll-out of rental weighing scales for new €25 million Beef Scheme 03 May 2019
Fáilte curtha ag an Aire Creed roimh an leathadh amach atá déanta chun go mbeidh rannpháirtithe na Scéime nua Mairteola, ar fiú €25 milliún í, ábalta scálaí a fháil ar cíos 03 May 2019
Extension to Public consultation on Ireland's Nitrates Derogation 07 May 2019
Síneadh ar Chomhchomhairleoireacht Phoiblí ar an Maolú Níotráití in Éirinn 07 May 2019
Minister Creed announces new quota management arrangements to support the Discards Ban for Whitefish stocks 08 May 2019
Minister Creed Reminds Farmers of 15 May Deadline for Online Submission of BPS Applications 08 May 2019
Socruithe bainistithe cuótaí nua a thacóidh leis an Toirmeasc maidir le hÁbhar Muirí a chaitheamh ar ais i bhfarraige i ndáil leis na stoic iasc geal 08 May 2019
Creed announces €6.5m investments in 17 aquaculture and seafood processing companies 11 May 2019
An Spriocdháta an 15 Bealtaine chun Iarratais BPS Ar Líne a Chur ar Aghaidh curtha i gCuimhne ag an Aire Creed d'Fheirmeoirí 08 May 2019
Minister Creed opens new Harbour Administration Building and inspects €23.5m development project, doubling the quay space in Castletownbere 10 May 2019
Foirgneamh Riaracháin Cuain nua oscailte ag an Aire Creed agus cigireacht déanta ar thionscadal forbartha €23.5m trína gcuirfear méadú faoi dhó ar spás na cé i mBaile Chaisleáin Bhéarra 10 May 2019
Maoiniú €500,000 fógartha ag Creed chun Clár Prionsabal Barainneach a chur i bhfeidhm d'Fheirmeoirí Muc 01 May 2019
Infheistíocht €6.5m i 17 gcomhlacht dobharshaothraithe agus próiseála bia mara fógartha ag an Aire Creed 11 May 2019
Minister Creed leads his Third Agri-Food Trade Mission to China 12 May 2019
An tAire Creed ag tabhairt faoina Thríú Misean Trádála Agraibhia chun na Síne 12 May 2019
Minister Creed leads meat and dairy engagement with key trade customers in Shanghai 14 May 2019
An tAire Creed i mbun toscaireacht feola agus déiríochta atá ag casadh le custaiméirí trádála barrthábhachtacha i Shang-hai 14 May 2019
Minister Doyle calls for strong CAP Budget to underpin proposed New Delivery Model 14 May 2019
Creed agrees accelerated process for Sheepmeat and enhanced Beef access to China 15 May 2019
An tAire Doyle ag éileamh buiséad láidir CAP chun taca a chur faoi Mhúnla Seachadta Nua atá beartaithe 14 May 2019
Próiseas chun dlús a chur le tuilleadh rochtana ar mhargadh Caoireola agus Mairteola na Síne comhaontaithe ag Creed 15 May 2019
Public Consultation Process on the Draft Code of Good Agricultural Practice for reducing Ammonia Emissions from Agriculture 15 May 2019
Minister Creed confirms receipt of 129,000 Basic Payment Scheme online applications 16 May 2019
Minister Creed leads engagement with China's two largest dairy companies 16 May 2019
Deimhnithe ag an Aire Creed go bhfuil 129,000 iarratas faighte ar líne ar Scéim na hÍocaíochta Bunúsaí 16 May 2019
Minister of State Andrew Doyle opens Wexford Exhibition of locally-led agri-environment schemes 16 May 2019
Próiseas Comhairliúcháin Phoiblí ar an Dréacht-Chód maidir le Dea-Chleachtas Talmhaíochta chun Astaíochtaí Amóinia ó Thalmhaíocht a Laghdú 15 May 2019
Minister Creed Announces Improvement in the Beef Trading Conditions with Japan Removal of the Under 30 Months restriction 17 May 2019
An tAire Creed i mbun toscaireachta leis an dá chuideachta déiríochta is mó sa tSín Deiseanna straitéiseacha comhpháirtíochta trádála d'earnáil déiríochta na hÉireann agus na Síne 16 May 2019
Minister Creed announces launch of 2019 US-Ireland Research and Development Partnership Call for Proposals in Agriculture 18 May 2019
Taispeántas de scéimeanna agra-chomhshaoil a bhfuiltear ina mbun go háitiúil oscailte ag an Aire Stáit Andrew Doyle i Loch Garman 16 May 2019
Minister Michael Creed announces €4m in grant aid to 274 coastal community projects 19 May 2019
Feabhas ar Choinníollacha Trádála Mairteola leis an tSeapáin Fógartha ag Creed - Deireadh leis an Srian Faoi 30 Mí 17 May 2019
Host a Hive Initiative launched on World Bee Day 20 May 2019
Glao ar Thograí Taighde sa Talmhaíocht 2019 ó Chomhpháirtíocht Taighde agus Forbartha SAM-Éire fógartha ag an Aire Creed 18 May 2019
The Department of Agriculture Food and the Marine celebrates National Biodiversity Week 20 May 2019
Cúnamh deontais €4m do 274 thionscadal pobail le cósta fógartha ag an Aire Creed 19 May 2019
Seachtain Náisiúnta na Bithéagsúlachta á ceiliúradh ag an Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara 20 May 2019
Minister Creed welcomes national and international delegates to the First Annual Scientific Meeting of the One Health European Joint Programme 22 May 2019
Tionscnamh `Coinnigh Coirceog' seolta ar Lá Domhanda na mBeach 20 May 2019
Fáilte curtha ag an Aire Creed roimh thoscairí náisiúnta agus idirnáisiúnta chuig an gcéad Chruinniú Eolaíochta Bliantúil den Chomhchlár Eorpach 'One Health' 22 May 2019
Minister Creed Announces Commencement of Balancing Payments for Year 2 of Sheep Welfare Scheme 23 May 2019
Minister warns of the risk of African swine fever spreading to Ireland 23 May 2019
Tús curtha le hÍocaíochtaí Comhardaithe do Bhliain 2 de Scéim Leasa na gCaorach fógartha ag an Aire Creed 23 May 2019
Rabhadh tugtha ag an Aire go bhféadfadh Fiabhras Afracach na Muc scaipeadh chun na hÉireann 24 May 2019
Doyle announces opening of the Forestry Knowledge Transfer Group Scheme 2019 28 May 2019
Fógartha ag Doyle go bhfuil an Grúpscéim Aistrithe Eolais Foraoiseachta do 2019 oscailte 28 May 2019
Doyle announces publication of DAFM Forest Statistics Ireland 2019 Report 29 May 2019
Foilsiú Thuarascáil DAFM Staitisticí Foraoise - Éire 2019 fógartha ag Doyle 29 May 2019
Creed chairs the inaugural CAP Post-2020 Consultative Committee Meeting 29 May 2019
An tAire Creed ina Chathaoirleach ar chéad Chruinniú Choiste Comhairleach CAP i ndiaidh na bliana 2020 29 May 2019
Minister Doyle Launches Don't Risk it Plant Health Awareness Campaign 30 May 2019
Ná Téigh sa Seans - Feachtas Feasachta maidir le Sláinte Plandaí seolta ag an Aire Doyle 30 May 2019
Doyle announces commencement of Organic Farming Scheme balancing payments 31 May 2019
Minister Creed announces introduction of new conservation measures for crawfish 31 May 2019
Tús le híocaíochtaí comhardaithe faoin Scéim Feirmeoireachta Orgánaí fógartha ag Doyle 31 May 2019
Bearta chun piardóga a chaomhnú fógartha ag an Aire Creed 31 May 2019

 

June

TitleDate
Feachtas Eolais maidir le Sábháilteacht Bia do thomhaltóirí seolta ag an Aire Michael Creed agus ag an Aire Simon Harris roimh an Lá Domhanda Sábháilteachta Bia - Sábháilteacht Bia, Cúram do Chách 04 June 2019
Doyle launches Ireland's Tree Volume Calculator 05 June 2019
Ministers Michael Creed and Simon Harris launch Food Safety Information Campaign for consumers ahead of the World Food Safety Day - "Food Safety, Everyone's Business" 04 June 2019
Áireamhán chun Toirt Crann in Éirinn a ríomh seolta ag Doyle 05 June 2019
Minister Michael Creed celebrates World Food Safety Day - "Food Safety, Everyone's Business" 06 June 2019
DAFM Statement on Garda Investigation Garda National Bureau of Criminal Investigation into alleged offences of deception surrounding fraudulent practices regarding tampering of identification passports and microchips of horses presented for slaughter in this jurisdiction. 06 June 2019
Lá Domhanda Sábháilteachta Bia 2019 "Sábháilteacht Bia, Cúram do Chách" á cheiliúradh ag an Aire Michael Creed 06 June 2019
Ráiteas an DAFM maidir le Imscrúdú an Bhiúró Náisiúnta an Gharda Síochána um Imscrúdú Coiriúil maidir le cionta líomhnaithe a bhaineann le meabhlaireacht i gcleachtais chalaoiseacha maidir le cur isteach ar phasanna céannachta agus micrishliseanna capall a thugtar i láthair lena marú sa dlínse seo. 06 June 2019
Minister designates Cork and Shannon Airports as approved entry points for pets 07 June 2019
Aerfoirt Chorcaí agus na Sionainne ainmnithe ag an Aire mar phointí iontrála ceadaithe le peataí a thabhairt isteach sa tír 07 June 2019
Coveney and Creed reject Scottish Governments unilateral threat of enforcement action against Irish fishing vessels fishing within 12 miles of Rockall 07 June 2019
Irelands global leadership in sustainable ocean development and combating climate change on display at Our Ocean Wealth Summit and SeaFest in Cork 08 June 2019
Minister Creed leads Agri-Food Trade Mission to Japan and the Republic of Korea 10 June 2019
Ceannaireacht dhomhanda na hÉireann i leith forbairt inbhuanaithe aigéan agus dul i ngleic le hathrú aeráide ar taispeáint ag Cruinniú Mullaigh Shaibhreas ár nAigéan agus ag Seafest i gCorcaigh 08 June 2019
Gan glacadh ag Coveney ná ag Creed le bagairt aontaobhach ó Rialtas na hAlban maidir le gníomhaíocht fhorfheidhmiúcháin in aghaidh shoithí iascaireachta na hÉireann a bheith ag iascaireacht laistigh de 12 mhíle ó Rocal 07 June 2019
An tAire Creed i mbun Misean Trádála Agraibhia chuig an tSeapáin agus chuig Poblacht na Cóiré. 10 June 2019
Minister Creed secures agreement in principle on Irish sheepmeat access to Japan 12 June 2019
Comhaontú i bprionsabal faighte ag an Aire Creed maidir le teacht a bheith ag Éirinn ar mhargadh caoireola na Seapáine 12 June 2019
Minister Creed issues call for proposals for Food Waste Reduction initiatives under the Rural Innovation and Development Fund 13 June 2019
Glao ar thograí maidir le tionscnaimh chun Dramhaíl Bia a Laghdú eisithe ag an Aire Creed faoin gCiste Forbartha agus Nuálaíochta Tuaithe 13 June 2019
Trade mission to Japan and the Republic of Korea progresses market access and facilitates business to business engagement in key Asian markets 14 June 2019
Creed Announces Simplification of Requirements for Beef Data and Genomics Programme 14 June 2019
Dul chun cinn déanta i ndáil le teacht a bheith ar an margadh agus rannpháirtíocht gnólacht le gnólacht i bpríomh-mhargaí na hÁise éascaithe de bharr an mhisin trádála chuig an tSeapáin agus Poblacht na Cóiré 14 June 2019
Simpliú ar Riachtanais an Chláir um Shonraí agus Géanómaíochta Mairteola fógartha ag Creed 14 June 2019
Launch of All-of-Government Plan to tackle Climate Disruption 17 June 2019
Plean Uile - Rialtais chun dul i ngleic le hAthrú Aeráide 17 June 2019
Doyle urges continued caution on EU-Mercosur negotiations 18 June 2019
Doyle ag moladh nach mór a bheith aireach sna hidirbheartaíochtaí AE-Mercosur 18 June 2019
Creed commits to Task Force on Rural Africa at African Union-European Union Ministerial Conference in Rome Announces new call for applications for Africa Agri Food Development Programme 21 June 2019
Tascfhórsa ar Cheantair Thuaithe na hAfraice geallta ag Creed ag Comhdháil Airí an Aontais Eorpaigh-Aontas na hAfraice sa Róimh Glao nua ar iarratais do Chlár Forbartha Agraibhia na hAfraice fógartha 21 June 2019
Creed meets French Counterpart and Commissioner Hogan to discuss EU-Mercosur Negotiations 22 June 2019
Casann an tAire Creed lena chomhghleacaí sa bhFrainc agus leis an gCoimisinéir Hogan chun Idirbheartaíochtaí AE-Mercosur a phlé 22 June 2019
Government approves phasing out of Fur Farming 25 June 2019
Deireadh a chur le Feirmeoireacht Fionnaidh de réir a chéile ceadaithe ag an Rialtas 25 June 2019
Minister Doyle reacts to the RTÉ investigation into the Greyhound Industry 27 June 2019
Minister Creed launches Public Consultation Draft Climate Change Adaptation Plan for the Agriculture, Forest and Seafood Sector 27 June 2019
Freagra tugtha ag an Aire Doyle maidir le fiosrúchán RTÉ ar Thionscal na gCon 27 June 2019
Comhairliúchán Poiblí seolta ag an Aire Creed i leith Dréachtphlean Oiriúnaithe um Athrú Aeráide don Earnáil Talmhaíochta, Foraoiseachta agus Bia Mara 27 June 2019
Minister Creed announces funding for Agri-Food Tourism Projects 30 June 2019
Maoiniú do Thionscadail Turasóireachta Agraibhia fógartha ag an Aire Creed 30 June 2019

 

July

TitleDate
Minster Creed Announces €13.4m Basic Payment Scheme Refund to 98,000 farmers 01 July 2019
Fógartha ag Creed go bhfuil €13.4m le híoc le 98,000 feirmeoir in aisíocaíocht faoi Scéim na hÍocaíochta Bunúsaí 01 July 2019
Minister of State for Agriculture Food and the Marine, Andrew Doyle T.D., Launches Next National Apiculture Programme 2019-2022 10 July 2019
National Farm Safety Awareness Day 15 to 19 July 2019 14 July 2019
Minister Creed Announces Japanese market opens to Irish sheepmeat 12 July 2019
Fógartha ag an Aire Creed go bhfuil margadh na Seapáine oscailte do chaoireoil na hÉireann 12 July 2019
Lá Feasachta Náisiúnta maidir le Sábháilteacht ar Fheirmeacha an 15–19 Iúil 2019 14 July 2019
Creed calls for no effort to be spared to protect farmers from Mercosur impacts 15 July 2019
Béim leagtha an athuair ag an Aire Creed ar an ngá atá le tionscal na muc in Éirinn a chosaint ó fhiabhras Afracach na muc. 16 July 2019
Minister Creed re-emphasises the need for action in terms of protecting the Irish pig industry from African swine fever 16 July 2019
Creed ag éileamh go ndéanfaí gach is féidir chun feirmeoirí a chosaint ó thionchair Mercosur 15 July 2019
N & P Statements to 31 May 2019 now available 18 July 2019
Ráitis N & P go dtí an 31 Bealtaine 2019 ar fáil anois 18 July 2019
Minister Creed welcomes TB Forum Report 22 July 2019
Fáilte curtha ag an Aire Creed roimh thuarascáil ón bhFóram TB 22 July 2019
Doyle announces review of forestry approvals process 23 July 2019
Ministers Creed and Murphy welcome recommendations following review of the Nitrates Derogation 24 July 2019
Fáilte ag an Aire Creed agus ag an Aire Murphy roimh na moltaí mar gheall ar an athbhreithniú ar an Maolú maidir le Níotráití 25 July 2019
Athbhreithniú ar an bpróiseas ceadaithe maidir le foraoiseacht fógartha ag an Aire Doyle 23 July 2019
Creed announces detail of new €100 million Beef Exceptional Aid Measure 28 July 2019
Sonraí maidir le Beart Cúnaimh Eisceachtúil Mairteola €100 milliún fógartha ag Creed. 28 July 2019
Minister Creed welcomes the appointment of new Agriculture Attachés prior to departure to Irish Embassies in key markets 30 July 2019
Minister Creed opens Public Consultation on Ireland’s next Agri-Food Strategy and Launches Steps to Success 2019 31 July 2019
Fáilte curtha ag an Aire Creed roimh cheapachán Ataiséanna Talmhaíochta nua sula dtugann siad a n-aghaidh ar Ambasáidí na hÉireann i margaí barrthábhachtacha 30 July 2019
Tús curtha ag an Aire Creed le Comhchomhairliúchán Poiblí maidir le chéad Straitéis Agraibhia eile na hÉireann agus Steps to Success 2019 seolta aige 31 July 2019

 

August

TitleDate
Minister for Agriculture, Food and the Marine Appeals to Agri-food businesses: “Make this the week to prepare for a ‘No Deal’ Brexit” 01 August 2019
15 angling vessels to receive authorisation as part of Bluefin Tuna Data Collection Pilot Programme 01 August 2019
Minister Creed gives green light for a major €14.7m 120 metre quay extension in Killybegs, Co. Donegal 02 August 2019
An tAire Talmhaíochta, Bia agus Mara ag impí ar ghnólachtaí Agraibhia: "Ullmhúcháin i gcomhair Breatimeacht 'Gan Mhargadh' a dhéanamh an tseachtain seo" 01 August 2019
15 árthach slatiascaireachta chun údarú a fháil mar chuid de Chlár Bailithe Sonraí Píolótach don Tuinnín Gorm Atlantach 01 August 2019
Tugann an tAire Creed cead i leith mórthionscadal €14.7m le haghaidh méadú cé 120 méadar sna Cealla Beaga, Co. Dhún na nGall
Tugann an tAire Creed cead i leith mórthionscadal €14.7m le haghaidh méadú cé 120 méadar sna Cealla Beaga, Co. Dhún na nGall 03 August 2019
Forestry grant and premium payment applications to go fully on-line 06 August 2019
Iarratais ar dheontais foraoiseachta agus íocaíochtaí préimhe le dul go hiomlán ar líne 06 August 2019
Results of Residue Testing in 2018 Shows Continued High Levels of Compliance 07 August 2019
Léiríonn tástálacha ar iarmhair in 2018 go bhfuil an leibhéal comhlíontachta fós an-ard 07 August 2019
Minister Doyle opens the FIBKA Annual Beekeeper’s Summer School 11 August 2019
Scoil Samhraidh Bhliantúil do Bheachairí FIBKA oscailte ag an Aire Doyle 12 August 2019
Minister Creed announces call for rural female entrepreneurs to join the latest cycle of ACORNS 13 August 2019
Glao ar fhiontraithe mná faoin tuath dul leis an tsraith is déanaí de ACORNS - fógartha ag an Aire Creed 14 August 2019
Minister Creed announces opening date for €100 million Beef Exceptional Aid Measure 15 August 2019
Dáta oscailte don Bheart Cúnaimh Eisceachtúil Mairteola €100 milliún fógartha ag an Aire Creed 15 August 2019
Minister for Agriculture, Food and the Marine, Michael Creed TD tonight confirmed that talks with beef stakeholders have successfully concluded. 21 August 2019
Deimhnithe ag an Aire Talmhaíochta, Bia agus Mara, Michael Creed TD anocht go bhfuil na cainteanna le páirtithe leasmhara mairteola tugtha chun críche go rathúil. 21 August 2019
Doyle launches ‘Forest Connections’ project in Kerry 21 August 2019
Tionscadal ‘Forest Connections’ seolta ag Doyle i gCiarraí 21 August 2019
Minister Creed Welcomes Approval For 70% Advance Payment for 2019 Basic Payment Scheme and 85% for RDP schemes 28 August 2019
Fáilte curtha ag an Aire Creed roimh Réamhíocaíocht 70% a bheith ceadaithe faoi Scéim na hÍocaíochta Bunúsaí 2019 agus 85% faoi scéimeanna RDP 28 August 2019
Doyle highlights role of agro-forestry on Irish farms 29 August 2019
Béim leagtha ag Doyle ar an ról atá ag agrafhoraoiseacht ar fheirmeacha in Éirinn 29 August 2019

 

September

TitleDate
Department of Agriculture, Food and the Marine publishes study on Forestry in Co Leitrim 02 September 2019
Staidéar ar Fhoraoiseacht i gCo. Liatroma foilsithe ag an Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara 02 September 2019
Bioeconomy Implementation Group’s First Progress Report to Government 03 September 2019
An Chéad Tuarascáil ar Dhul Chun Cinn de chuid an Ghrúpa Forfheidhmithe Bithgheilleagair curtha faoi bhráid an Rialtais 03 September 2019
Minister Creed announces extension to €100 million BEAM application deadline and Online Clinics for applications 04 September 2019
Fógartha ag an Aire Creed go bhfuil síneadh curtha leis an spriocdháta d’iarratais ar chiste €100 milliún BEAM agus ar na Clinicí le hiarratais a dhéanamh ar líne 04 September 2019
Creed Launches a Ten-Year Plan for the Development of the Department of Agriculture, Food and the Marine’s Regional Laboratories 04 September 2019
Plean Deich mBliana Seolta ag Creed chun Saotharlanna Réigiúnacha na Roinne Talmhaíochta, Bia agus Mara a Fhorbairt 04 September 2019
Press Statement 05 September 2019 05 September 2019
Preasráiteas an 05 Meán Fómhair 2019 05 September 2019
Minister Creed appoints two new Non-Executive Directors to Board of Coillte 06 September 2019
Minister Creed chairs Food Wise High Level Implementation Committee, covering topics including Brexit and the Seafood Sector, Innovation and the Agri-Food Strategy to 2030 06 September 2019
Creed launches an Open Call for submissions on the CAP Strategic Plan – SWOT analysis 08 September 2019
Beirt Stiúrthóirí Neamhfheidhmiúcháin nua ceaptha ag an Aire Creed chuig Bord Choillte 06 September 2019
Cathaoirleacht déanta ag Creed ar Choiste Feidhmiúcháin Ardleibhéil Food Wise, ina gclúdaítear ábhar ar nós an Breatimeacht, an Earnáil Bia Mara, Nuálaíocht agus an Straitéis Agraibhia go dtí 2030 06 September 2019
Statement from the Minister for Agriculture Food and the Marine, Michael Creed TD, on today’s Beef Talks 09 September 2019
Ráiteas ón Aire Talmhaíochta, Bia agus Mara, Michael Creed TD, maidir le Cainteanna Mairteola an lae inniu 09 September 2019
Minister Creed announces the establishment of the first DAFM Recognised Beef Producer Organisation 11 September 2019
Fógartha ag an Aire Creed go bhfuil an Chéad Eagraíocht Táirgeoirí Mairteola a bhfuil aitheantas faighte aici ón DAFM bunaithe 11 September 2019
Glao Oscailte ar aighneachtaí maidir le Plean Straitéiseach CAP - anailís SWOT seolta ag Creed 08 September 2019
Statement on Beef Talks 13 September 2019
N and P Statements to 30 June 2019 now available 16 September 2019
Minister Creed announces reopening of BEAM application facility 16 September 2019
Ráitis N & P go dtí an 30 Meitheamh 2019 ar fáil anois 16 September 2019
Ráiteas ón Aire Talmhaíochta, Bia agus Mara, Michael Creed TD maidir le tabhairt i gcrích na Cainteanna Mairteola 15 September 2019
N & P Statements to 31 July 2019 now available 17 September 2019
Minister Creed announces payments worth €168.5 million under 2019 Areas of Natural Constraints Scheme 18 September 2019
Ráitis N & P go dtí an 31 Iúil 2019 ar fáil anois 17 September 2019
Íocaíochtaí ar fiú breis is €168.5 milliún iad faoi Scéim na Limistéar faoi Shrianta Nádúrtha 2019 fógartha ag an Aire Creed 18 September 2019

 

 

 

December

TitleDate
Statement by the Minister for Agriculture Food & Marine, Michael Creed TD on conclusion of Beef Talks 15 September 2019