By using this website, you consent to our use of cookies. For more information on cookies see our privacy policy page.

Text Size: a a
Home A-Z Index Subscribe/RSS Contact Us Twitter logo small white bird

January

TitleDate
Minister Creed announces re-appointment of Dr John Killeen as Chairperson of The Marine Institute 08 January 2019
Athcheapadh an Dr John Killeen ina Chathaoirleach ar Fhoras na Mara fógartha ag an Aire Creed 08 January 2019
Doyle Announces Commencement of 2019 Forestry Premiums 11 January 2019
Tús le hÍocaíochtaí Préimhe Foraoiseachta do 2019 fógartha ag an Aire Doyle €26m íoctha le beagnach 5,000 úinéir foraoise 11 January 2019
Creed launches "Clean Oceans Initiative" - sets target for 100% of Irish trawlers to recover plastic waste from the oceans on every fishing trip 11 January 2019
"Tionscnamh na nAigéan Glan" seolta ag Creed sprioc leagtha amach go mbeidh 100% de thrálaeir na hÉireann chun plaisteach a thabhairt as an bhfarraige le linn gach turas iascaireachta 11 January 2019
Minister Creed Announces the Opening of Year 3 of the Sheep Welfare Scheme 13 January 2019
Oscailt Bhliain 3 de Scéim Leasa na gCaorach fógarthe ag an Aire Creed 13 January 2019
Press Statement 14 January 2019 14 January 2019
Preasráiteas an 14 Eanáir 2019 14 January 2019
Minister announces approval of latest TAMS applications and inclusion of Meal Bins in TAMS for all Sectors 14 January 2019
Ceadú na n-iarratas is déanaí ar TAMS fógartha ag an Aire chomh maith le hAraidí Mine i TAManna do gach Earnáil. 14 January 2019
Minister Creed confirms National Reserve in 2019 16 January 2019
Cúlchiste Náisiúnta do 2019 deimhnithe ag an Aire Creed 16 January 2019
Doyle announces call for proposals for promotion of forestry in Ireland 21 January 2019
Glao ar thograí fógartha ag Doyle chun an fhoraoiseacht a chur chun cinn in Éirinn 21 January 2019
Creed launches 2019 GLAS Traditional Farm Buildings Grant Scheme 21 January 2019
Scéim Deontas GLAS d'Fhoirgnimh Thraidisiúnta Feirme 2019 seolta ag an Aire Creed 21 January 2019
Doyle Announces Three Significant New Measures to Support Forestry Biodiversity in Ireland 22 January 2019
Trí bheart shuntasacha nua fógartha ag an Aire Doyle chun tacú le bithéagsúlacht in Éirinn 22 January 2019
Nitrates Derogation Application 2019 22 January 2019
Iarratas ar Mhaolú Níotráití 2019 22 January 2019
Minister Creed announces €35.7 Million in Funding for Capital Projects at Irelands Fishery Harbour Centres and Publicly owned Harbour Network 27 January 2019
Maoiniú €35.7 milliún fógartha ag an Aire Creed do thionscadail Chaipitil ag Lárionaid Cuain Iascaigh na hÉireann agus Líonra Cuanta faoi úinéireacht phoiblí 27 January 2019
Strong Budget Critical for CAP post 2020 - Creed 28 January 2019
Ríthábhachtach go mbeadh Buiséad Láidir ann do CAP tar éis na bliana 2020 - An tAire Creed 28 January 2019
Statement from Minister for Agriculture, Food and the Marine on departure of Fergal Leamy as CEO of Coillte 29 January 2019
Ráiteas ón Aire Talmhaíochta, Bia agus Mara maidir le Fergal Leamy a bheith ag éirí as mar Phríomhfheidhmeannach ar Coillte 29 January 2019
Doyle Launches New Locally-Led Scheme in Wexford 29 January 2019
Scéim nua faoi stiúir na hÁite seolta ag an Aire Doyle i Loch Garman 29 January 2019
Doyle launches new Strategy for the Development of the Irish Organic Food Sector 29 January 2019
Straitéis nua chun Earnáil Bhia Orgánach na hÉireann a Fhorbairt seolta ag an Aire Doyle 29 January 2019
Doyle announces study on forestry in Co. Leitrim 29 January 2019
Staidéar ar fhoraoiseacht i gCo. Liatroma fógartha ag Doyle 29 January 2019
Creed launches new €20m Beef Environmental Efficiency Pilot scheme as part of Agri-Food Brexit Package 30 January 2019
Scéim Phíolótach Mairteola um Éifeachtúlacht Chomhshaoil ar fiú €20m í seolta ag an Aire Creed mar chuid de Phacáiste Agraibhia an Bhreatimeachta 30 January 2019
Creed welcomes First Industry-Led Strategy for the Irish Inshore Fisheries Sector 30 January 2019
Fáilte curtha ag an Aire Creed roimh an gCéad Straitéis Tionscalbhunaithe d'Earnáil Iascaigh Cois Cladaigh na hÉireann 31 January 2019
Creed highlights Brexit preparedness and Environmental Sustainability at the 20th meeting of the Food Wise 2025 High Level Implementation Committee 31 January 2019
Béim leagtha ag an Aire Creed ar ullmhacht don Bhreatimeacht agus ar Inbhuanaitheacht Comhshaoil ag an 20ú cruinniú de chuid Choiste Feidhmiúcháin Ardleibhéil Food Wise 2025 31 January 2019

 

February

TitleDate
Creed announces commencement of once off payments to sheep farmer purchasing EID tags 01 February 2019
Íocaíochtaí aonuaire le feirmeoirí caorach atá ag ceannach clibeanna EID fógartha ag an Aire Creed. 01 February 2019
Irish Anglers to Participate in Data Gathering for Blue Fin Tuna 05 February 2019
Slatiascairí na hÉireann le bheith páirteach i mbailiú sonraí ar an Tuinnín Gorm Atlantach 05 February 2019
There is still time to submit your 2018 Sheep and Goat Census - But Only Online 07 February 2019
Níl sé mall fós d'Áireamh Caorach agus Gabhar 2018 a chur ar aghaidh - Ach ní féidir sin a dhéanamh ach ar líne 07 February 2019
N & P Statements for 2018 now available 13 February 2019
Ráitis N & P do 2018 ar fáil anois 13 February 2019
Minister Doyle highlights opportunities for Irish Organic Sector at World's largest Organic Food Trade Show 13 February 2019
Béim leagtha ag an Aire Doyle ar dheiseanna atá ann d'Earnáil Orgánach na hÉireann ag an Aonach Trádála Bia Orgánach is mó ar Domhan 13 February 2019
Statement on Terms of Reference for Study on Forestry in Co. Leitrim 15 February 2019
Ráiteas maidir le Téarmaí Tagartha do Staidéar ar Fhoraoiseacht i gContae Liatroma 15 February 2019
Minister Creed reminds farmers that the closing date for BEEP is 22 February. 15 February 2019
Meabhraithe ag an Aire Creed d'fheirmeoirí gurb é an 22 Feabhra an dáta deiridh do BEEP 15 February 2019
Creed and EU Fisheries Commissioner Vella discuss threats to Irish Fishing industry from 'No deal' Brexit 18 February 2019
Pléann Creed agus Vella, Coimisinéir Iascaigh an AE, an baol a bheadh do thionscal Iascaigh na hÉireann i gcás Breatimeacht 'Gan Margadh' 18 February 2019
Creed meets French Minister for Europe and Foreign Affairs on impacts of 'No deal' Brexit on fishing 19 February 2019
An tAire Creed i ndiaidh bualadh le hAire na Fraince don Eoraip agus Gnóthaí Eachtracha i ndáil leis na tionchair a d'fhéadfadh a bheith ag Breatimeacht 'Gan Mhargadh' ar an iascaireacht 19 February 2019
Minister Creed Announces Opening of 2019 Basic Payment Scheme Applications 20 February 2019
Fógartha ag an Aire Creed go bhfuil an próiseas Iarratais do Scéim na hÍocaíochta Bunúsaí 2019 oscailte 20 February 2019
Creed welcomes Commission announcements on State Aid Rules for Irish farmers and agri-food business 22 February 2019
Fáilte curtha ag Creed roimh fhógraí an Choimisiúin maidir leis na Rialacha a bhaineann le Cúnamh Stáit d'fheirmeoirí agus do ghnónna agraibhia na hÉireann 22 February 2019
DAFM invites Private Veterinary Practitioners to consider potential veterinary inspector opportunities with DAFM as part of Brexit contingency planning. 25 February 2019
Cuireadh tugtha ag an DAFM do Thréidlianna Príobháideacha deiseanna cigireachta tréidliachta leis an DAFM a bhreithniú mar chuid den phleanáil theagmhasach i leith an Bhreatimeachta. 25 February 2019
Creed meets Fishing industry on "No Deal" Brexit Concerns 25 February 2019
An tAire Creed i ndiaidh bualadh le lucht thionscal na hIascaireachta chun ábhar imní maidir le Breatimeacht "Gan Mhargadh" a phlé 25 February 2019
Creed launches first Industry-Led Strategy for the Irish Inshore Fisheries Sector 27 February 2019
An Chéad Straitéis Tionscalbhunaithe d'Earnáil Iascaigh Cois Cladaigh na hÉireann seolta ag an Aire Creed 27 February 2019
Minister of State Doyle announces payment of over €4 million under the EU Producer Organisation Scheme for the Fruit and Vegetable sector 28 February 2019
Íocaíocht níos mó ná €4 mhilliún fógartha ag an Aire Stáit Doyle faoi Scéim Eagraíochtaí Táirgeoirí an AE don earnáil Torthaí agus Glasraí 28 February 2019
Minister Creed welcomes approval of €1.9 million in grant assistance by Fáilte Ireland to the Irish National Stud 28 February 2019
Fáilte curtha ag an Aire Creed roimh €1.9 milliún i gcúnamh deontais atá ceadaithe ag Fáilte Ireland do Chomhlacht Graí Náisiúnta na hÉireann 28 February 2019
Minister Creed provides Brexit update and focuses on preparedness at Stakeholders Consultative Committee Meeting 28 February 2019
An nuacht is déanaí maidir leis an mBreatimeacht tugtha ag an Aire Creed ag Cruinniú Choiste Comhairleach na bPáirtithe Leasmhara agus béim leagtha aige ar ullmhacht i leith an Bhreatimeachta 28 February 2019

 

March

TitleDate
Department of Agriculture, Food and the Marine Issues Warning About Illegal Burning of Land 01 March 2019
Rabhadh tugtha ag an Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara maidir le talamh a dhó go mídhleathach 01 March 2019
Creed Announces Key Market Access and Market Development Initiatives 04 March 2019
Tionscnaimh chun go mbeidh Teacht ar phríomh-mhargaí agus tionscnaimh chun an margadh a fhorbairt fógartha ag an Aire Creed 04 March 2019
Nitrates Derogation Applications 2019 05 March 2019
Iarratais ar Mhaolú Níotráití 2019 05 March 2019
Statement on Illegal Removal of Hedgerows 06 March 2019
Ráiteas maidir le Fálta Sceach a Bhaint go Mídhleathach 06 March 2019
Creed meets new Turkish Minister for Agriculture Talks focus on live exports and opportunities for technical cooperation 07 March 2019
Cruinniú ag Creed le hAire nua Talmhaíochta na Tuirce Béim ar onnmhairí beo agus ar dheiseanna do chomhoibriú teicniúil 07 March 2019
Creed announces 2019 Call for Research Proposals 10 March 2019
Glao ar Thograí Taighde 2019 fógartha ag an Aire Creed 10 March 2019
Creed Welcomes Increased lairage Capacity at Cherbourg 12 March 2019
Fáilte curtha ag an Aire Creed go bhfuil acmhainn sáinseáin Cherbourg méadaithe 12 March 2019
Doyle Hosts Meeting of the Forestry Implementation Group 13 March 2019
Cruinniú an Ghrúpa Forfheidhmithe Foraoiseachta á óstáil ag an Aire Doyle 13 March 2019
Minister Doyle visits Slovenia, Croatia and Bosnia Herzegovina 14 March 2019
Cuairt le tabhairt ag an Aire Doyle ar an tSlóivéin, ar an gCróit agus ar an mBoisnia agus an Heirseagaivéin 14 March 2019
Minister Creed appoints Ms Bernie Gray as Chairperson of Coillte 14 March 2019
Bernie Gray Uasal ceaptha ina Cathaoirleach ar Coillte ag an Aire Creed 14 March 2019
Creed announces new renewable energy grants available for Irish farms Up to €10m available to fund on-farm renewables 15 March 2019
Deontais nua i ndáil le fuinneamh inathnuaite fógartha ag an Aire Creed d'Fheirmeacha na hÉireann 15 March 2019
Minister Creed embarks on St Patrick's itinerary to Portugal and Spain. Focusing on Brexit, trade and diaspora 16 March 2019
Turas le déanamh ag an Aire Creed chun na Portaingéile agus chun na Spáinne do Lá Fhéile Pádraig Díreofar ar an mBreatimeacht, trádáil agus ar an diaspóra. 16 March 2019
Creed highlights threats of no-deal Brexit in Brussels meetings 18 March 2019
Béim leagtha ag an Aire Creed ar na bagairtí a bhaineann le Breatimeacht gan mhargadh ag cruinnithe sa Bhruiséil 18 March 2019
Minister Doyle Attends Inaugural Meeting of the Organic Strategy Implementation Group 21 March 2019
An tAire Doyle ag freastal ar Chéad Chruinniú an Ghrúpa Feidhmiúcháin Straitéise Orgánaí 21 March 2019
Statement by Minister for Agriculture Food & Marine Michael Creed TD following meeting with Irish Fishing Industry Leaders from Irish Fish Producer, Processor & Inshore Organisations 21 March 2019
Ráiteas ón Aire Talmhaíochta Bia & Mara Michael Creed TD i ndiaidh dó casadh le Ceannairí Thionscal Iascaireachta na hÉireann ó Eagraíochtaí Táirgíochta agus Próiseála Éisc agus Eagraíochtaí Cois Cladaigh 21 March 2019
Reminder - Nitrates Derogation Applications 2019 25 March 2019
Meabhrúchán - Iarratais ar Mhaolú Níotráití 2019 25 March 2019
Minister Doyle Welcomes New Appointments to the Board Of Bord Na gCon 26 March 2019
Fáilte curtha ag an Aire Doyle roimh Cheapacháin Nua chuig Bord Bhord na gCon 26 March 2019
Minister Creed announces BPS Online Clinics for 2019 online applications 26 March 2019

 

April

TitleDate

 

May

TitleDate

 

June

TitleDate

 

July

TitleDate

 

August

TitleDate

 

September

TitleDate

 

October

TitleDate

 

November

TitleDate

 

December

TitleDate