By using this website, you consent to our use of cookies. For more information on cookies see our privacy policy page.

Text Size: a a
HomeA-Z IndexSubscribe/RSS Contact Us Twitter logo small white bird

Sonraí maidir le clár Caipitil €2.2m do 39 dtionscadal Cuain Údarás Áitiúil fógartha ag an Aire Creed.

D'fhógair an tAire Talmhaíochta, Bia agus Mara, Michael Creed TD, sonraí inniu maidir le pacáiste €2.2m a chuideoidh le 12 Údarás Áitiúla le Cósta tabhairt faoi 39 dtionscadal forbartha agus deisiúcháin ar chalafoirt agus ar fhánáin atá faoi úinéireacht acu agus na tionscadail sin a thabhairt chun críche (féach an tábla thíos le haghaidh sonraí). Cuirfear maoiniú ar fáil faoin bpacáiste seo d'obair chothabhála agus d'obair dheisiúcháin agus chun tacú le forbairt agus feabhas leanúnach shaoráidí na gcalafort lena n-áirítear roinnt forbairtí fóillíochta mara.

Dúirt an tAire; "Tá ríméad orm a fhógairt go bhfuilimid chun leanúint leis an gclár atá againn chun cuidiú leis na hÚdaráis Áitiúla atá le cósta na bonneagair mara atá ceangailte le hiascaigh agus leis an dobharshaothrú atá faoi úinéireacht acu a dheisiú agus a fhorbairt".

Is cuid de Chlár Forbartha Caipitil Infreastruchtúir Cuanta Iascaigh agus Cósta 2019 na Roinne Talmhaíochta, Bia agus Mara é clár na nÚdarás Áitiúil, faoina ndéanann an Roinn suas le 75% de chostas iomlán na dtionscadal ceadaithe a chómhaoiniú agus faoina gcuireann an tÚdarás Áitiúil an fuílleach ar fáil.

Dúirt an tAire chomh maith; "Tá ról ríthábhachtach ag na calafoirt faoi úinéireacht údarás áitiúil a fuair maoiniú faoi chlár na bliana seo maidir le folláine shóisialta agus eacnamaíoch na bpobal tuaithe le cósta. Sa bhreis ar an bhfostaíocht láithreach a bheidh ann le linn na hoibre, cuireann an maoiniú seo le forbairt leanúnach gníomhaíochtaí a bhaineann le hiascaireacht, leis an méid rannpháirtíochta i bhfóillíocht mhara agus i mbeartais bhreise chun níos mó turasóirí a mhealladh mar gurb iad sin a chruthaíonn timpeallacht sa deireadh thiar thall do dheiseanna chun go mbeifear ábalta poist inmharthanacha a chruthú i gceantair faoin tuath"

Mar fhocal scoir, is éard a bhí le rá ag an Aire Creed; "Cuirtear maoiniú ar fáil faoin bpacáiste €2.2m atá ceadaithe agam le haghaidh na bliana 2019 do réimse éagsúil tionscadal atá scaipthe go tíreolaíoch ar fud na 12 Údarás Áitiúil a chuirfidh leis na saoráidí a chuirtear ar fáil don phobal Mara níos leithne sna ceantair le cósta seo. Léiríonn sin go bhfuilim ag leanúint le mo thiomantas d'fhorbairt tuaithe agus chomh maith is a d'éirigh le cláir roimhe seo".

 

 

Oibreacha Údarás Áitiúil 2019 arna maoiniú ag an Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara 2019

 

Comhairle Chontae

Áit

Oibreacha

Cúnamh deontais atá ceadaithe

Comhairle

Chontae an Chláir

 

Cé an Chuibhrinn

 

Fánán a thógáil

67,500

 

Cé Charraig an Chabhaltaigh

Deisiúcháin riachtanacha chun ballaí na cé agus an deic a uasghrádú, ráillí a chur isteach

75,000

 

Ginearálta

Comharthaíocht sábháilteachta a chur in airde ag céanna le tagairt faoi leith d'fhánáin.

30,000

Maoiniú iomlán an Chláir

 

172,500

Comhairle

Chontae Chorcaí

Céanna de chatagóir 1 & 2

Comharthaíocht sábháilteachta agus trealamh sábháilteachta eile ag Céanna de Chatagóir 1 & 2

30,000

Cuan Bhréantrá

 

Saoráidí nua soláthraithe cumhachta

14,344

Cuan Dhún na Séad

 

Saoráidí nua soláthraithe cumhachta

14,344

Cuan Chionn tSáile

 

Saoráidí nua soláthraithe cumhachta

14,344

Cuan Bhaile Choitín

 

Saoráidí nua soláthraithe cumhachta

14,344

 

Cuan Chionn tSáile

Saoráid bailithe dramh-ola chuí chomh maith le saoráidí bailithe eile a chur ar fáil le taobh na cé

22,500

 

 

Cuan Dhún na Séad

Saoráid bailithe dramh-ola chuí chomh maith le saoráidí bailithe eile a chur ar fáil le taobh na cé

22,500

 

 

Cuan Bhaile Choitín

Saoráid bailithe dramh-ola chuí chomh maith le saoráidí bailithe eile a chur ar fáil le taobh na cé

22,500

 

An Cruachán

Oibreacha uasghrádaithe ar an gcé agus ar an bhfánán atá ann.

30,000

 

Cé Shnámha, Béal Átha Leice

Cuid den fhánán agus na céimeanna atá ann a atógáil, obair dheisiúcháin & ráille láimhe a chur isteach

33,750

 

 

Maoiniú iomlán Chorcaí

 

218,625

Comhairle Chontae Dhún na nGall

Cé na Darnaí, An Bhroclais

An fánán a athghrádú agus dromchla a chur ar an deic an athuair, comharthaíocht sábháilteachta agus ráillí a chur ar fáil de réir mar is cuí

30,000

Port Uí Chuireáin

Tá dromchla coincréite treisithe nua ag teastáil ón fánán, chomh maith le soilsiú níos fearr lena úsáid sa gheimhreadh agus soilse loingseoireachta chun feabhas a chur ar shábháilteacht agus loingseoireacht. Bainfear úsáid as an maoiniú seo chun an tsaoráid seo a dheisiú don tseirbhís farantóireachta, chun comharthaíocht sábháilteachta agus ráillí a chur ar fáil

45,000

Comharthaí Loingseoireachta ag Inis Mhic an Doirn

Marcóir Deasbhoird amháin a chur ar fáil chomh maith le solas chun lomáin chloiche faoi uisce a mharcáil sa chainéal in Inis Mhic an Doirn agus chun rochtain shlán ar Ailt an Chorráin a léiriú

22,500

Cé na hInse

An struchtúr atá ann a dheisiú agus comharthaíocht agus ráillí a chur ar fáil

12,000

Lehardan Newbridge

Saoráidí feistithe a fheabhsú ag an láthair seo agus comharthaíocht sábháilteachta agus ráillí a chur ar fáil

45,000

 

Cé na Craobhaí

Deic na cé a dheisiú agus comharthaíocht, gardaí coise agus ráillí a chur ar fáil

18,000

 

 

Maoiniú iomlán Dhún na nGall

 

172,500

Comhairle Contae

Fhine Gall

Cé an Rois

Roinnt de bhunchlocha dhromchla na cé a Bhaint aníos & a Athleagan ar an struchtúr seo atá faoi chosaint lena n-áirítear tuilleadh cloch a thabhairt isteach nuair is gá

60,000

Cé Bhaile Brigín

Pointí soláthair seirbhísí (uisce agus leictreachas) a chur ar fáil ar thaobh theas an chalafoirt chun feabhas a chur ar shaoráidí d'iascairí atá ag oibriú as an gcuid sin den chuan taobh istigh

56,250

 

Maoiniú iomlán Fhine Gall

 

116,250

Comhairle Chontae na Gaillimhe

Cé an Chrompáin, Carna

Síneadh a chur leis an gCé, fánán nua

93,750

An Droim, Leitir Móir

Síneadh a chur leis an gcé, fánán nua

78,750

Cloch na Rón

Síneadh a chur leis an gcé, feabhas a chur ar rochtain

82,500

 

Maoiniú iomlán na Gaillimhe

 

255,000

Comhairle Contae Chiarraí

Cé Thairbirt

Balla na cé a láidriú tuilleadh agus taca breise a chur faoi chomh maith le héadan cloiche a chur ar an mballa Céim 1 den obair a tugadh chun críche in 2018 - painéil réamhtheilgthe a shocrú agus na poill a ghrútáil

112,500

Cé Dhrom an Tuair

Deisiúchán struchtúrtha lena n-áirítear taca a chur faoin bhfánán agus an scoilt atá sa bhalla farraige a dheisiú

15,000

 

Maoiniú iomlán Chiarraí

 

127,500

 

Comhairle Contae Luimnigh

 

Cé Glin

 

Oibreacha feabhsúcháin agus sábháilteachta

 

111,000

Maoiniú iomlán Luimnigh

 

111,000

 

Comhairle Contae Mhuigh Eo

 

Cé Ráth Leacáin

Taca práinneach a chur faoi dheireadh na cé atá ann. Atógáil bhreise ar dheic na cé. Oibreacha sábháilteachta

105,000

Cathair na Mart

Fánán nua ag Cé Chathair na Mart

112,500

Cathair na Mart

Pontún agus geata bordála nua ag Cé Chathair na Mart

112,500

Maoiniú iomlán Mhaigh Eo

 

330,000

 

 

Comhairle Chontae Shligigh

Cé Pulladivva

Balla agus dromchla na cé a atógáil/a dheisiú, an deic a dheisiú agus an lár a atógáil

103,500

Maoiniú iomlán Shligigh

 

103,500

Comhairle Contae Loch Garman

Cé Thuaidh Thrá Mhór

An Ché Thuaidh a fheabhsú/a neartú agus obair róleacaithe. 4 dhréimire rochtana nua ar na Céanna Thuaidh agus Theas. 12 bhloc múrála nua ar na Céanna Thuaidh agus Theas. Obair fheabhsúcháin ar dhromchla bairr na Cé Theas

112,500

Cé Heilbhic

Balla na cé a dheisiú agus grútáil a dhéanamh de réir mar a bheidh ag teastáil

112,500

Maoiniú iomlán Phort Láirge

 

225,000

Comhairle Chontae Loch Garman

Dún Canann

Obair dheisiúcháin struchtúrtha ar bhallaí an chalafoirt

112,500

Cé na Cille Móire

Soilse an chalafoirt a uasghrádú

75,000

Muiríne Ché na Cille Móire

Obair dheisiúcháin ar na pontúin agus iad a uasghrádú

30,000

Muiríne Ros Mhic Triúin

Obair dheisiúcháin ar an bpontúin

22,500

Maoiniú Iomlán Loch Garman

 

240,000

Comhairle Chontae Chill Mhantáin

Cé Packet/An Ché Thuaidh

Ceap múrála long tromsaothair nua ar bhalla na cé, Cé Packet. Dréimirí ionsuite & ceapacha ceangail eatarthu ar bhalla na cé

45,000

An Ché Thuaidh/Theas i gCill Mhantáin

Pontún - struchtúr den chineál duga-aimsithe ar feadh thaobh na cé chun go mbeidh níos mó áite ag soithí beaga fóillíochta

90,000

Maoiniú iomlán Chill Mhantáin

 

135,000

 

 

Cúnamh Deontais Iomlán atá Ceadaithe

 

2,206,875

HARBOUR 

 

CRÍOCH

Date Released: 01 April 2019