By using this website, you consent to our use of cookies. For more information on cookies see our privacy policy page.

Text Size: a a
HomeA-Z IndexSubscribe/RSS Contact Us Twitter logo small white bird

Fáilte curtha ag an Aire Creed roimh an €856,000 i ndeontais taighde atá le bronnadh faoi thionscnamh trasnáisiúnta an Líonra um an Limistéar Taighde Eorpach (ERA-NET) maidir le táirgeadh inbhuanaithe barr (SusCrop)

Chuir an tAire Talmhaíochta, Bia agus Mara, an tUasal Michael Creed T.D., fáilte inniu roimh dheontais breis is €856,000 atá le bronnadh ar lucht taighde as Éirinn atá ag obair i gcomhar ar cheithre thionscadal trasnáisiúnta ag eascairt as an gcéad Ghlao iomaíoch faoin Líonra um an Limistéar Taighde Eorpach (ERA-Net) SusCrop.

Is éard a dúirt an tUasal Creed, nuair a bhí na deontais á bhfógairt aige 'Tá slándáil bia agus cothaitheach do dhaonra atá ag dul i méid ar cheann de na dúshláin is práinne atá romhainn mar shochaí agus chun go mbeimid ábalta na héilimh sin a shásamh, beidh orainn i bhfad níos mó a dhéanamh i ndáil le héifeachtúlacht, táirgiúlacht agus inbhuanaitheacht timpeallachta maidir leis na córais táirgthe barr atá againn. Aithnítear, mar gheall ar an bhfógra maoinithe taighde seo inniu, an príomhról atá ag lucht taighde agus ag institiúidí taighde na hÉireann sa réimse ríthábhachtach seo agus cuireann sé leis an sprid a bhaineann le comhoibriú idirnáisiúnta, le comhpháirtíocht agus roinnt faisnéise a mbeidh earnáil agraibhia na hÉireann ábalta leas mór a bhaint astu'.

Is Gníomh Cómhaoinithe ERA-Net faoi Horizon 2020 é SusCrop agus tá sé mar aidhm leis an réimse a bhaineann le Táirgeadh Inbhuanaithe Barr sa Limistéar Taighde Eorpach a neartú trí chomhoibriú agus comhordú níos fearr a dhéanamh ar chláir thaighde éagsúla náisiúnta agus réigiúnacha. Maidir le cás na hÉireann, tacaítear leis faoi Chiste um Thaighde a Spreagadh na Roinne Talmhaíochta, Bia agus Mara agus faoi Chlár Comhaltachta Walsh Teagasc.

Is é príomhaidhm SusCrop ná aghaidh a thabhairt ar chórais táirgthe barr nua-aimseartha trí - an slabhra breisluacha bia iomlán, éagsúlacht agus seasmhacht barr, éifeachtacht na húsáide a bhaintear as acmhainní, athchúrsáil cothaitheach, seirbhísí éiceachórais, teorann a chur ar dhrochthionchair thimpeallachta, bainistiú chomhtháite lotnaidí, dramhaíl a laghdú agus a athúsáid - a ghlacadh san áireamh agus slándáil bhia agus chothaitheach a bhaint amach.

Mar fhreagra ar Ghlao ar Thograí Taighde SusCrop 2018 bronnadh maoiniú ar cheithre thionscadal a raibh baint ag comhoibrithe as Éirinn leo. Ba iad sin;

  • ProFaba - Cleachtais phórúcháin agus cineálacha níos fear den Vicia faba (Pónaire Leathan) a fhorbairt chun borradh a chur faoi tháirgeadh próitéine intíre san Aontas Eorpach - An Dr Sheila Alves, Taighde Barr Teagasc
  • WheatSustain - Réamh-mheas géanómaíoch Faisnéis-dhírithe maidir le frithsheasmhacht inbhuanaithe galar i gcruithneacht - An Dr Julio Isidro-Sánchez, Coláiste na hOllscoile Baile Átha Cliath, Eolaíocht Ainmhithe agus Barr
  • PotatoMetabiome - Leas a bhaint as idirghníomhaíochtaí micribhithóm-prátaí chun straitéisí pórúcháin agus táirgthe inbhuanaithe a fhorbairt - An Dr Achim Schmalenberger, Ollscoil Luimnigh, Na hEolaíochtaí Bitheacha
  • DIFFUGAT - Modh Pórúcháin nuálach Fosúcháin-Cúitimh don phráta - An Dr Dan Milbourne, Teagasc, Eolaíocht Barr

Ghuigh an tAire chuile rath ar na hiarratasóirí agus dúirt ‘Tá ríméad orm go raibh mo Roinnse ábalta cuidiú le chomh maith is a d'éirigh le tograí na hÉireann a éascú tríd an maoiniú seo a chur ar fáil. Ba mhaith liom an deis seo a thapú chomh maith le comhghairdeas a dhéanamh leis na hiarratasóirí agus lena gcomhoibrithe idirnáisiúnta agus Eorpacha maidir le chomh maith is a d'éirigh leo. Ba ghlao maoinithe thar a bheith iomaíoch a bhí ann gan aon dabht’.

Is féidir an t-eolas ar fad ar na tionscadail a maoiníodh a fháil ar láithreán gréasáin SusCrop.

Nótaí don eagarthóir:

Ó thaobh na hÉireann de, cuireann an DAFM agus Teagasc maoiniú €350,000 agus €176,000 faoi seach ar fáil - ranníoc iomlán €526,000. In éineacht leis na ranníoca maoinithe náisiúnta sin, cuireann an Coimisiún Eorpach €325,000 eile ar fáil chomh maith chun tacú le rannpháirtíocht na hÉireann sna tionscadail seo a n-éiríonn go maith leo.

Is ó Ghlao ar Thograí a seoladh faoin Líonra um an Limistéar Eorpach Taighde - SusCrop (Táirgeadh Inbhuanaithe Barr) a d'eascair na deontais agus tá siad á maoiniú faoi cheann de thrí chlár iomaíocha maoinithe taighde na Roinne -  is é sin an Ciste um Thaighde a Spreagadh (RSF).

Féachtar leis an gCiste um Thaighde a Spreagadh (RSF) taighde a éascú a líonann na bearnaí i gclár príomhshrutha Teagasc, a thacaíonn le cleachtais agus bearta iomaíocha táirgíochta talmhaíochta agus a chuireann agus a chothaíonn geilleagar atá bunaithe ar fhaisnéis agus acmhainn taighde san earnáil talmhaíochta.

Leithroinneann an DAFM roinnt den mhaoiniú as trí chlár iomaíocha maoinithe taighde na Roinne chun tacú le rannpháirtíocht náisiúnta i nGlaonna taighde iomaíocha trasnáisiúnta atá ailínithe go straitéiseach.   Cuidíonn rannpháirtíocht den chineál sin le saineolas agus sonraí a ghiaráil agus scileanna agus líonraí a fhorbairt. Téitear i mbun formhór na nGlaonna taighde trasnáisiúnta a dtacaíonn an DAFM leo i gcomhar le Ballstáit AE eile agus leis an gCoimisiún Eorpach. Bíonn tionscadail a n-éiríonn leo a eascraíonn as an bpróiseas piarmheasúnaithe comhdhéanta de pháirtnéirí ó thrí bhallstát ar a laghad agus gach páirtí á mhaoiniú ag an eagraíocht maoinithe náisiúnta. Sa chuid is mó de chásanna, an cás seo san áireamh, déanann an Coimisiún Eorpach na tionscadail a n-éiríonn leo a chómhaoiniú freisin.

Cuireann Clár Comhaltachta Walsh Teagasc acmhainn eolaíochta agus theicniúil earnáil agraibhia na hÉireann chomh maith le hobair i gcomhar níos dlúithe idir Teagasc agus institiúidí tríú leibhéal ar fud na hÉireann, san Eoraip, sna Stáit Aontaithe agus sa leathsféar theas chun cinn.  Cuimsítear sa chlár gach gné den talmhaíocht, gairneoireacht, bia, eacnamaíocht agraibhia, forbairt thuaithe agus timpeallacht na tuaithe, chomh maith le hábhair shonraithe eile a aithnítear le haghaidh maoiniú tosaíochta gach bliain.

Research Creed 

CRÍOCH

Date Released: 07 April 2019