By using this website, you consent to our use of cookies. For more information on cookies see our privacy policy page.

Text Size: a a
HomeA-Z IndexSubscribe/RSS Contact Us Twitter logo small white bird

Scoil Samhraidh Bhliantúil do Bheachairí FIBKA oscailte ag an Aire Doyle

Chuir an tAire Stáit sa Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara, Andrew Doyle T.D. fáilte roimh rannpháirtithe ó Éirinn agus thar lear chuig 73ú Scoil Samhraidh Bhliantúil do Bheachairí Chónaidhm Chumainn Bheachairí na hÉireann atá ar siúl faoi láthair i mBaile Mhic Gormáin, Co. na Mí. 

 

Le linn dó an Scoil Samhraidh a oscailt, mhol an tAire Doyle FIBKA as a rannpháirtíocht chun scileanna beachairí a fhorbairt agus thug sé aitheantas don ról tábhachtach atá ag beacha ina bpailneoirí do bharra talmhaíochta agus gairneoireachta chomh maith leis an éiceachórais a chothabháil. Leag an tAire béim ar an bPlean Náisiúnta um Pailneoirí agus dúirt ‘Cuireadh treoirlínte feirmeoireachta ar fáil faoin bPlean um Pailneoirí Uile-Éireann 2015-2020 agus é mar aidhm leo a bheith chun leasa pailneoirí chomh maith len iad a chosaint, beacha meala ina measc’.

 

Ina dhiaidh sin, leag an tAire béim ar Ghlao ar Thograí Taighde na Roinne Talmhaíochta, Bia agus Mara le gairid faoin gClár Náisiúnta Beachadóireachta nua (2019-2022). Is é aidhm an chláir:

 

  • Cúnamh teicniúil a chur ar fáil do bheachairí
  • Dul i ngleic le hIonróirí agus galair sna coirceoga, varróis go háirithe
  • Comhoibriú le comhlachtaí speisialtóireachta chun cláir taighde feidhmí a chur i bhfeidhm i réimse na beachadóireachta agus táirgí beachadóireachta

 

Dúirt an tAire Doyle leis na beachadóirí “Deis iontach a bheidh sa Chlár Náisiúnta Beachadóireachta nua do bheachadóireacht na hÉireann leanúint de chur chuige eolaíoch a chruthú maidir leis an tslí is féidir coilíneachtaí den bheach meala a chosaint agus faoina gcuirtear meicníocht sárluachmhar ar fáil chun taighde spriocdhírithe a dhéanamh don earnáil bheachadóireachta in Éirinn.”

 

Leanann an Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara de líon tacaíochtaí eile a chur ar fáil don earnáil bheachadóireachta lena n-áirítear taighde a chómhaoiniú faoin gClár Náisiúnta Beachadóireachta, cúnamh deontais a chur ar fáil chun infheistíochtaí caipitil a dhéanamh i saintrealamh a bhaineann le beachadóireacht a éascú, tacaíocht a chur ar fáil do ghníomhaíochtaí arna gcur i gcrích ag eagraíochtaí náisiúnta beachadóireachta agus seirbhís dhiagnóiseach a chur ar fáil saor in aisce maidir le galair bheach.

 

Le linn na Scoile Samhraidh a bheidh ar siúl i mBaile Mhic Gormáin go dtí Dé hAoine seo chugainn, freastalófar ar gach leibhéal, idir thosaitheoirí agus bheachadóirí a bhfuil taithí acu.

 

 

Nótaí d'eagarthóirí

Is féidir tuilleadh sonraí maidir le Cúrsa Samhraidh FIBKA a fháil ag:

https://irishbeekeeping.ie/beekeeping-summer-school-gormanston-2019/

 

Is féidir sonraí maidir le Clár Náisiúnta Beachadóireachta na Roinne Talmhaíochta, Bia agus Mara agus eolas eile maidir le beachadóireacht a fháil ar láithreán gréasáin na Roinne Talmhaíochta, Bia agus Mara:

https://www.agriculture.gov.ie/farmingsectors/beekeepinghoney/

 

Tá breis agus 3,100 comhalta ag Cónaidhm Chumainn Bheachairí na hÉireann (FIBKA).  Bíonn tionchar mór ag aimsir na hÉireann ar choilíneachtaí agus ar an méid meala a tháirgtear in Éirinn. Chomh maith le mil a dhéanamh, bíonn ról tábhachtach ag beacha maidir le barra bia agus plandaí fiáine a phailniú.

 

Tá an Clár Náisiúnta Beachadóireachta cómhaoinithe ag an gCoimisiún Eorpach agus ag an Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara. Tháinig deireadh le glaonna ar thograí faoin gclár seo an 2 Lúnasa. Faoin gclár rinneadh monatóireacht ar chaillteanais i gcoilíneachtaí beach meala na hÉireann le linn an gheimhridh le deich mbliana anuas mar chuid de líonra taighde idirnáisiúnta COLOSS trína bhféachtar leis na cúinsí a mbíonn tionchar acu ar mhortlaíocht coilíneachtaí beach meala a aithint.

 

CRÍOCH

 

Date Released: 12 August 2019