By using this website, you consent to our use of cookies. For more information on cookies see our privacy policy page.

Text Size: a a
HomeA-Z IndexSubscribe/RSS Contact Us Twitter logo small white bird

Níl sé mall fós d'Áireamh Caorach agus Gabhar 2018 a chur ar aghaidh - Ach ní féidir sin a dhéanamh ach ar líne

14 Feabhra 2019 an dáta deiridh chun sonraí don áireamh caorach agus gabhar 2018 a chur ar aghaidh ar líne.  Ba é Déardaoin an 31 Eanáir 2019 an dáta deiridh chun glacadh le háirimh chomhlánaithe caorach agus gabhar 2018 ar pháipéar tríd an bpost.

Is féidir áirimh a chur ar aghaidh ar líne ag www.agfood.ie. Tugann an córas ar líne deimhniú nuair a chuirtear isteach sonraí áirimh go rathúil.

Is féidir le feirmeoirí nach bhfuil cláraithe le haghaidh seirbhísí ar líne é sin a dhéanamh trí logáil isteach ar www.agfood.ie  agus trí chliceáil ar an rogha chun clárú. De bharr go n-eisítear na sonraí logáil isteach ar an bposta, ba chóir d'fheirmeoirí atá ag úsáid an chórais den chéad uair clárú ar an bpointe chun go mbeidh dóthain ama ann chun a gcuid sonraí logáil isteach a chur chucu in am.

Is cuid lárnach maidir le deimhniú a thabhairt go bhfuil na rátaí stocála atá riachtanach á gcomhlíonadh agus an t-áireamh comhlánaithe a sheoladh ar ais agus trí sin, éascaítear íocaíochtaí faoi scéimeanna mar Scéim Leasa na gCaorach, Scéim na hÍocaíochta Bunúsaí, Scéim na Limistéar faoi Shrianta Nádúrtha, AOES, GLAS etc. a tharraingt anuas. Maidir leis na háirimh ar an bposta a thiocfaidh chomh fada leis an Roinn i ndiaidh an 31 Eanáir 2019, agus na háirimh ar líne a thiocfaidh chomh fada leis an Roinn i ndiaidh an 14 Feabhra 2019, tabhair ar aird go bhféadfadh impleachtaí a bheith i gceist maidir le hilcháilitheacht do scéimeanna áirithe de chuid an DAFM má bhíonn sonraí áireamh 2018 mall ag teacht chugainn.

Nótaí d'eagarthóirí

Áireamh Bliantúil Caorach agus/nó Gabhar 2018

  • Tá oibleagáid dhlíthiúil ar an gcoimeádaí foirmeacha Áireamh Bliantúil na gCaorach agus/nó Gabhar 2018 a chomhlánú agus a sheoladh ar ais.  D'fhéadfadh mainneachtain foirm chomhlánaithe a chur ar ais in am tionchar a bheith aige ar d'incháilitheacht maidir le scéimeanna áirithe DAFM.
  • Is faoi choimeádaí an tréada atá sé a chinntiú go bhfaighfear foirmeacha comhlánaithe an áirimh a sheoltar ar ais ar an bpost in am. 

Síniú curtha le EID maidir le Gach Caora

  • Leagtar amach sonraí maidir leis na hathruithe a bhaineann le síneadh a chur le EID gach caora ar láithreán gréasáin DAFM faoi Sláinte & Leas Ainmhithe/Aithint & Gluaiseacht Ainmhithe / Caoirigh / Córas Náisiúnta Sainaitheanta Caorach / Síniú curtha le EID maidir le gach Caora.
  • Faoi na rialacha nua a bhaineann leis an gCóras Náisiúnta Sainaitheanta Caorach, ní mór caoirigh atá á mbogadh as aon ghabháltas a shainaithint go leictreonach, le héifeacht ón 1 Meitheamh 2019.
  •  D'fhéadfaí uain atá 12 mí d'aois atá á mbogadh go díreach ón áit a rugadh iad chun iad a mharú a aithint le clib leictreonach aonair i gcluas dheas an ainmhí.
  • Ní mór na caoirigh eile ar fad tacar iomlán clibeanna EID a bheith orthu lena n-aithint (i.e. clib leictreonach ar a bhfuil uimhir aonair na caorach sa chluas dheas agus gnáthchlib a chomhfhreagraíonn leis agus a bhfuil an uimhir chéanna air sa chluas chlé).
  • Glacfar freisin le tacair bhólas leictreonach. Tríd is tríd, ní féidir ach clibeanna leictreonacha a cheannach do chaoirigh ón 1 Deireadh Fómhair 2018.

 CRÍOCH

Date Released: 07 February 2019