By using this website, you consent to our use of cookies. For more information on cookies see our privacy policy page.

Text Size: a a
HomeA-Z IndexSubscribe/RSS Contact Us Twitter logo small white bird

Tús le hÍocaíochtaí Préimhe Foraoiseachta do 2019 fógartha ag an Aire Doyle €26m íoctha le beagnach 5,000 úinéir foraoise

Tá sé fógartha ag an Aire Stáit sa Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara, Andrew Doyle T.D.,  inniu go bhfuil tús curtha leis na hÍocaíochtaí Préimhe Foraoiseachta do 2019, ar fiú tuairim is €26.1 milliún iad, a íoc le beagnach 5,000 úinéir foraoise. Íoctar na híocaíochtaí seo le hiarratasóirí a dhéanann iarratas ar líne ar a n-íocaíocht préimhe bhliantúil.

Agus é ag fáiltiú roimh an gcéad sraith íocaíochtaí, dúirt an tAire Doyle; “Tá ríméad orm go bhfuil tús curtha leis na híocaíochtaí préimhe foraoise seo chomh luath seo sa bhliain. Is cuid den tiomantas atá againn daoibhse a bhíonn ag cur faoin scéim foraoiseachta agus is cúnamh mór airgid an mheán-íocaíocht €5,200 seo do gach feirmeoir agus úinéir talún an tráth seo den bhliain. Leanfar de híocaíochtaí préimhe a eisiúint ar bhonn seachtainiúil le linn na bliana agus mholfainn do gach rannpháirtí sa scéim smaoineamh ar iarratas a dhéanamh ar líne dá mba mhaith leo íocaíocht níos luaithe a fháil”.

Dúirt an tAire freisin;“Is meabhrúchán atá in íocaíocht an lae inniu ar an deis a chuirtear ar fáil faoi na scéimeanna foraoiseachta chun ioncam feirme a éagsúlú agus ina bhfuil íocaíocht ráthaithe do 15 bliana. Faoi na scéimeanna  is féidir deontais a chur ar fáil chun an costas a bhaineann le foraoisí agus coillearnacha a bhunú a sheasamh chomh maith le Préimheanna bliantúla suas le €680 in aghaidh an heicteáir ar feadh 15 bliana. Chuir an Rialtas €103.5m ar an iomlán ar fáil chun leanúint den forbairt atáthar a dhéanamh ar acmhainn agus earnáil foraoiseachta na hÉireann in 2019.  réimse scéimeanna faoin gClár Foraoiseachta faoi láthair a oirfidh do gach cás agus cúinse agus molaim d'úinéirí talún na roghanna éagsúla atá ann a fhiosrú agus an cheist a phlé lena gcomhairleoir talmhaíochta”.

Added 11.01.19

Nótaí d'eagarthóirí

  • Is féidir teacht ar tuilleadh eolais maidir leis na tacaíochtaí atá ar fáil d'úinéirí talún faoi na scéimeanna foraoiseachta ar láithreán gréasáin na Roinne www.agriculture.gov.ie/forestservice.
  • Reáchtálfaidh Teagasc 39 gclinic comhairleoireachta ar fud na tíre d'fheirmeoirí chun go mbeidh comhairleoir foraoiseachta de chuid Teagasc a bhfuil taithí aige/aici ábalta comhairle aghaidh ar aghaidh a chur ar fáil d'fheirmeoirí. Chun dátaí agus sonraí teagmhála a fháil do chlinicí, féach www.teagasc.ie/forestryclinics
  • Faoi Chlár Foraoiseachta 2014-2020 leagtar amach plean uaillmhianach chun acmhainn foraoiseachta na hÉireann a mhéadú. Tá an chuid is mó den mhaoiniú á chur ar fáil chun tacú leis an Deontas Foraoisithe agus leis an Scéim Préimhe trína gcuirtear deontais ar fáil chun an costas a bhaineann le foraois a chur agus a chothabháil a sheasamh, mar aon le híocaíochtaí préimhe bliantúla foraoise a chur ar fáil ar feadh 15 bliana, do gach úinéir talún a chuireann foraoisí agus coillearnacha nua.  Féadfaidh coillearnacha leathanduilleacha incháilithe a bheith chomh beag le 0.10 heicteár, cé gur 1.00 heicteár an limistéar is lú atá incháilithe d'fhoraoisí buaircíneacha.  Tá dualgas i bhfeidhm maidir le foraoisí nuachurtha go n-áireofaí iontu 15% de chrainn leathanduilleacha ar a laghad agus tá deontais níos airde ar fáil chun crainn leathanduilleacha a chur. Tá foraoisí agus coillearnacha a ndéantar a chur chun críocha cumarsáide, comhshaoil, aeistéitiúla agus conláiste incháilithe ar thacaíocht faoin Scéim.

Tugtar miondealú thíos ar an íocaíocht in aghaidh an chontae.

Contae Plandaithe Foraoise

An tIomlán a Íocadh in aghaidh an Chontae

Ceatharlach

198,026

An Cabhán

984,723

An Clár

2,330,287

Corcaigh

3,317,310

Dún na nGall

475,561

Baile Átha Cliath

14,169

Gaillimh

1,267,600

Ciarraí

2,369,403

Cill Dara

300,983

Cill Chainnigh

1,077,118

Laois

764,516

Liatroim

942,694

Luimneach

1,720,604

An Longfort

682,600

98,178

Maigh Eo

1,142,514

An Mhí

496,045

Muineachán

205,464

Uíbh Fhailí

988,971

Ros Comáin

1,224,852

Sligeach

731,100

Tiobraid Árann

2,052,440

Port Láirge

664,995

An Iarmhí

853,793

Loch Garman

772,160

Cill Mhantáin

435,262

Iomlán

26,111,368

 CRÍOCH

 

Date Released: 11 January 2019