By using this website, you consent to our use of cookies. For more information on cookies see our privacy policy page.

Text Size: a a
Home A-Z Index Subscribe/RSS Contact Us Twitter logo small white bird

Ceadú na n-iarratas is déanaí ar TAMS fógartha ag an Aire chomh maith le hAraidí Mine i TAManna do gach Earnáil.

Tá sé fógartha inniu ag an Aire Talmhaíochta, Bia agus Mara, Michael Creed T.D. go bhfuil tús curtha le níos mó ná 2,090 iarratas a cheadú faoin tráinse is déanaí de scéim TAMS. Fuarthas na hiarratais seo faoi Thráinse 12 ar tháinig deireadh leis an 7 Nollaig 2018 ina léirítear an ceathrú líon is airde d'iarratais de réir an tráinse go dtí seo. Meastar gur fiú €30.5m na hiarratais ar fad fuarthas mar chuid de Thráinse 12.

Dúirt an tAire “Tá ríméad orm faoin tsuim atá fós á léiriú sa tsraith seacht mbeartas atá ar fáil faoi scéim TAMS. Tá níos mó ná 22,900 iarratas faighte faoin scéim go dtí seo lena n-áirítear níos mó ná 2,000 iarratas sa tráinse is déanaí. Tá breis agus €103m íoctha le feirmeoirí faoin Scéim go dtí seo agus íoctar €1.2m ar an meán in aghaidh na seachtaine.

Chomh maith leis sin, tá sé fógartha ag an Aire go mbeidh araidí mine ina n-infheistíocht incháilithe ar an liosta earraí atá ar fáil do gach earnáil faoi TAMS II le héifeacht láithreach. Osclaíodh an tráinse reatha TAMS II ar an 8 Nollaig agus tiocfaidh deireadh leis ar an 5 Aibreán 2019. Is féidir iarratas a dhéanamh ar araidí mine anois tríd an gcóras iarratais ar líne.  Chomh maith leis sin tá athbhreithniú déanta ar chóras pionóis TAMS II maidir le héilimh íocaíochta a chur ar aghaidh déanach chun go mbeidh níos mó solúbthachta i gceist agus chun go dtabharfar pionóis ghrádaithe isteach faoi iarratas a chur ar aghaidh déanach.

Maidir leis na hathruithe sin, Dúirt an tAire “Mar fhreagra ar iarratais araidí mine a chur ar fáil do gach earnáil, go mór mór i ndiaidh na ndúshlán fodair a bhí ag feirmeoirí in 2018, tá sé socraithe agam iad a chur ar fáil do gach earnáil le héifeacht láithreach. Beidh an-spéis ag lucht na hearnála mairteola agus caorach sa nuacht sin. Chomh maith leis sin rinneamar athbhreithniú fabhrach ar an gcóras pionóis maidir le hiarratais a chur ar aghaidh déanach agus déanfaidh mo Roinn teagmháil dhíreach le feirmeoirí a mbeidh tionchar ag na hathruithe seo orthu sna seachtainí seo romhainn”

Nótaí d'Eagarthóirí:

 • Meabhraítear d'fheirmeoirí más rud é go bhfuil ceadú acu faoi TAMS cheana féachaint ar na dátaí ábhartha ar a gcuid litreacha ceadaithe agus a chinntiú go gcuirfear éilimh íocaíochta isteach roimh an sprioc-am a bhaineann le hábhar. Is féidir éilimh a dhéanamh ar an gcóras ar líne chomh luath agus a bheidh an obair atá ceadaithe curtha i gcrích le go mbeifear in ann éilimh a íoc go pras.

 

 

 • Is féidir teacht ar an Rannóg TAMS ar an nguthán ag 0761 064452

 

Nuashonrú maidir le Scéim TAMS  a chur i bhfeidhm

Eanáir 2019

 • Tá an-suim i measc feirmeoirí i gcónaí i Scéim TAMS II agus tá níos mó ná 17,800 ceadú eisithe chuig rannpháirtithe ag an tráth seo.
 • Cuireadh éilimh íocaíochta as oibreacha ceadaithe a cuireadh i gcrích ar aghaidh agus íocadh na héilimh sin le breis is 7,000 rannpháirtí. Ó thaobh luacha de, tá íocaíochtaí níos mó ná €103m eisithe go dtí seo mar gheall air sin, agus eisíodh níos mó ná €5.6m de sin i mí na Nollag seo caite. Leanfar de cheaduithe a eisiúint agus d'éilimh íocaíochta a cuireadh ar aghaidh a íoc ar bhonn leanúnach le linn 2019.
 • Tá ceadú TAMS II ag níos mó ná 8,900 feirmeoir ach níl  éileamh íocaíochta curtha ar aghaidh acu ina leith go fóill. Tá ceaduithe ó Thráinse 6 á n-eisiúint ar feadh 6 mhí do threalamh soghluaiste agus ar feadh 12 mhí d'infheistíochtaí suite. Tá an Roinn ag moladh go láidir d'fheirmeoirí a bhfuil ceaduithe gan íoc acu súil a chaitheamh ar a litir ceadaithe agus a bheith aireach ar an dáta a rachaidh an ceadú in éag.
 • Tá athbhreithniú déanta ar an gcóras pionóis maidir le héilimh íocaíochta a chur ar aghaidh go déanach. Beidh an Roinn i dteagmháil díreach leo sin a mbeidh tionchar ag na hathruithe seo orthu sna seachtainí romhainn.
 • Mar thoradh ar iarratais, áirítear Araidí Mine do na hearnálacha ar fad anois sa Tráinse reatha a dtiocfaidh deireadh leis an 5 Aibreán 2019.
 • Dáta do Thráinsí amach anseo:  

  Tráinse 14 – deireadh ag teacht leis an 5 Iúil 2019

   Tráinse 15 – deireadh ag teacht leis an 4 Deireadh Fómhair 2019

   Tráinse 16 – deireadh ag teacht leis an 12 Eanáir 2020

                    

Is mar seo a leanas atá an caiteachas faoi gach ceann de na seacht mbeart atá faoin Scéim go dtí an 31 Nollaig 2018:

Beart

Caiteachas

Líon na dTairbhithe

(líon na n-íocaíochtaí idir lúibíní)

YFCIS

€47.1m

1332 (1711)

DES

€23.8m

1660 (1883)

AWSNS

€15.5m

1588 (1778)

LESS

€6.8m

565 (591)

TCIS

€6.8m

458 (608)

OCIS

€1.4m

245 (329)

PPIS

€0.5m

43 (48)

 

Is mar seo a leanas na hEarraí Infheistíochta is mó a bhfuil Tóir orthu (de réir líon na n-iarratas) ar fud bhearta TAMS II ar fad:

 1. Umar Maischoncréite - Umar Cearnógach nó Dronuilleach
 2. Tithíocht Ainmhithe - Cosán beathaithe faoi dhíon
 3. Fál Caorach - Mogall Caorach ina bhfuil 1 Sreang amháin
 4. Stóráil agus Fuarú bainne - Toirt Inmheánach Ollumair (lena n-áirítear Glantóir Uathoibríoch agus comhbhrúiteoir)
 5. Bliteoir - Aonaid Cnuasaigh (Inneall Nua nó síneadh)
 6. Tithíocht Ainmhithe - Limistéar le lataí
 7. Tancaeir Sciodair  Soghluaiste le feisteas - Tancaeir Sciodair
 8. Fál Caorach – Geata
 9. Córas Beathaithe Mine sa Bhleánlann - Trachanna Mine
 10. Córas Beathaithe Mine sa Bhleánlann - Beathaitheoirí Mine do bhó aonair, le tarathair

 

Ná Cúig Earra Infheistíochta is Mó Tóir orthu in aghaidh an Bhirt (de réir líon na n-iarratas):

Scéim Leasa Ainmhithe, Sábháilteachta agus Stórála Cothaithigh (AWSNS):

 1. Fál Caorach - Mogall Caorach ina bhfuil 1 Sreang amháin
 2. Fál Caorach - Geata
 3. Umar Maischoncréite - Umar Cearnógach nó Dronuilleach
 4. Tithíocht Ainmhithe - Cosán beathaithe faoi dhíon
 5. Tithíocht Ainmhithe - Limistéar le lataí

Scéim Trealamh Déiríochta (DES):

 1. Stóráil agus Fuarú bainne - Toirt Inmheánach Ollumair (lena n-áirítear Glantóir Uathoibríoch agus comhbhrúiteoir)
 2. Bliteoir - Aonaid Cnuasaigh (Inneall Nua nó síneadh)
 3. Córas Beathaithe Mine sa Bhleánlann - Beathaitheoirí Mine do bhó aonair, le tarathair
 4. Córas Beathaithe Mine sa Bhleánlann - Trachanna Mine
 5. Beathaitheoirí Mine Baisce/ iláite, le tarathair

 Scéim Trealamh Spréite Sciodair Astaíochtaí Ísle  (LESS):

 1. Tancaeir Sciodair  Soghluaiste le Feisteas - Tancaeir Sciodair
 2. Tancaeir Sciodair  Soghluaiste le Feisteas - Feisteas bróige cúil le mionbhristeoir
 3. Tancaeir Sciodair  Soghluaiste le Feisteas - Leatóir barra prioslála
 4. An barra prioslála a ais-suiteáil ar an tancaeir - Barra prioslála ais-suiteáilte
 5. Córas Imleacáin - Caidéal bhoinn, spól osáin agus feistis

Scéim Infheistíochta Caipitil Orgánach (OCIS):

 1. Lomaire
 2. Lódaire (tulsuite)
 3. Spréiteoir Aoiligh
 4. Gabhal Aoiligh
 5. Bob Féir

Scéim Infheistíochta Muca agus Éanlaithe (PPIS):

 1. Uasghrádú Éifeachtúlachta Fuinnimh Teach Éanlaithe - Soilsiú atá tíosach ar fhuinneamh do thithe sicíní grísce
 2. Saoráidí laghdaithe galair do thithe éanlaithe atá ann cheana - Córais óltóirí do theach sicíní grísce
 3. Uasghrádú Éifeachtúlachta Fuinnimh Teach Éanlaithe  - Córas téite indíreach
 4. Aonaid Dáilte Míochaine - Dáileoir míochaine atá suite in uisce d'aonad éanlaithe
 5. Painéil ghréine chun leictreachas a tháirgeadh

Scéim Infheistíochta Caipitil Orgánach (OCIS):

 1. Curaíocht suaite íosta (ní cheadaítear trealamh PTO) - Saothraí coinleach diosca –suite
 2. Rialtán Innealra GPS - Rialtán Stiúrtha Tarracóra le cruinneas 200mm ar a laghad - ais-suiteáil
 3. Spréiteoir leasacháin - atá suite le rialtán iomlán GPS
 4. Laghdú lotnaidicíde - Rollóir Trom Cambridge / brúiteoir iomairí
 5. Spraeirí - Spraeire cúil le rialtán GPS curaíocht suaite Íosta (ní cheadaítear trealamh PTO) - Scaiptheoir síolta le suiteáil ar shaothraí

Scéim Infheistíochta Caipitil na bhFeirmeoirí Óga (YFCIS):

 1. Umar Maischoncréite - Umar Cearnógach nó Dronuilleach
 2. Tithíocht Ainmhithe - Cosán beathaithe faoi dhíon
 3. Tithíocht Ainmhithe - Limistéar le lataí
 4. Bliteoir - Aonaid Cnuasaigh (Inneall Nua nó síneadh)
 5. Stóráil agus Fuarú bainne - Toirt Inmheánach Ollumair (lena n-áirítear Glantóir Uathoibríoch agus comhbhrúiteoir)

                             

 

CRÍOCH

 

Date Released: 14 January 2019