By using this website, you consent to our use of cookies. For more information on cookies see our privacy policy page.

Text Size: a a
HomeA-Z IndexSubscribe/RSS Contact Us Twitter logo small white bird

Lá Feasachta Náisiúnta maidir le Sábháilteacht ar Fheirmeacha an 15–19 Iúil 2019

Tá tacaíocht tugtha ag an Aire Talmhaíochta, Bia agus Mara, Michael Creed TD do Sheachtain Sábháilteachta ar Fheirmeacha atá á reáchtáil in Éirinn ag an IFA.

Dúirt an tAire Creed “Tá an-áthas orm go bhfuil an cúigiú Seachtain Sábháilteachta ar Fheirmeacha á stiúradh ag an IFA.  Tá sé tábhachtach go ndéanfaidh gach eagraíocht talmhaíochta an gá atá ann go rachaidh feirmeoirí i mbun oibre ar bhealach atá sábháilte ar fheirmeacha a chur chun cinn go leanúnach. 

Tá an-tábhacht ag baint leis an tionscnamh seo agus le tionscnaimh eile ar nós feachtas Sábháilteachta ar Fheirmeacha an HSA ag deireadh mhí Aibreáin inar díríodh ar tharracóirí agus innealra a úsáid go sábháilte chun feasacht a ardú maidir leis an leibhéal do-ghlactha timpistí a tharlaíonn ar fheirmeacha gach bliain agus chun feasacht maidir le sábháilteacht ar fheirmeacha a ardú ar bhonn leanúnach.

Ní mór a thabhairt san áireamh gur láithreacha oibre agus láithreacha cónaithe do theaghlaigh araon iad feirmeacha agus tá sé tábhachtach mar sin go mbeidh an teaghlach ar fad airdeallach ar na baoil a bhíonn ar fheirmeacha.  Ní mór a bheith fíorchúramach d'fhonn a chinntiú nach dtarlaíonn timpistí tubaisteacha.  Ceann de na chéad chéimeanna i dtreo feirm shábháilte a bhaint amach is ea go gcloífidh feirmeoirí leis an gCód Cleachtais maidir le Sábháilteacht ar Fheirmeacha agus an Mheasúnacht Riosca Feirme a athbhreithniú.

Dúirt an tAire Creed, “Cé go mbíonn go leor rioscaí i gceist le feirmeoireacht, ní hé sin le rá gur gá gur slí bheatha chontúirteach a bheadh inti.  Is athrú iompair atá ag teastáil chun go leor timpistí a chosc.  Is éard atá i gceist leis ná a bheith ar an airdeall faoi na contúirtí atá i gceist agus an t-am a ghlacadh chun gach is gá a dhéanamh d'fhonn an baol a laghdú.  Tá neart bealaí ann chun an chontúirt a laghdú gan suim mhór airgid a chaitheamh.   An chéad ceann díobh sin is ea Measúnacht Riosca Feirme a chur i gcrích”. 

Tá sé tábhachtach go ndéanfaidh gach eagraíocht feirmeoireachta feirmeoirí a spreagadh leis an meon atá acu i leith cúrsaí sábháilteachta ar fheirmeacha a athrú.  Maraíodh daoine i 12 thimpiste ar fheirmeacha go dtí seo i mbliana.  Is ionann an 12 thimpiste mharfacha sin agus níos mó ná daichead faoin gcéad de na timpistí oibre ar fad a tharla go dtí seo in 2019 inar maraíodh daoine, cé nach ionann feirmeoireacht ach níos lú ná 6 faoin gcéad den lucht saothair.

Mar fhocal scoir dúirt an tAire, “Ní féidir an fhadhb dheacair seo a mbíonn tionchar chomh mór sin aici ar go leor daoine gach bliain a réiteach le gníomh aonair ná le heagraíocht amháin.  Caithfimid ar fad oibriú le chéile i dtreo na sprice céanna chun timpistí a chosc agus dá bharr sin, beatha daoine a shábháil agus drochghortuithe a íoslaghdú.” 

Ní mór a mheabhrú d'fheirmeoirí machnamh a dhéanamh an bhfuil said ag déanamh a ndóthain lena chinntiú nach dtarlóidh timpiste ar a gcuid feirmeacha féin – is trí fheirmeoirí ag tabhairt faoi ghníomhaíochtaí aonair a laghdófar líon na dtimpistí ar fheirmeacha. Is fadhb leanúnach í sábháilteacht ar fheirmeacha agus ní mór d'fheirmeoirí smaoineamh faoi a bheith aireach i gcónaí i ngach tasc a chuirtear i gcrích, beag beann ar an mbrú atá i gceist. ‘Ba mhaith liom an IFA a mholadh agus feirmeoirí a spreagadh chun glacadh go hiomlán le córais feirmeoireachta sábháilte', a dúirt an tAire.

 Farm Safety

CRÍOCH

 

 

 

Date Released: 14 July 2019