By using this website, you consent to our use of cookies. For more information on cookies see our privacy policy page.

Text Size: a a
HomeA-Z IndexSubscribe/RSS Contact Us Twitter logo small white bird

Lá Domhanda Sábháilteachta Bia 2019 "Sábháilteacht Bia, Cúram do Chách" á cheiliúradh ag an Aire Michael Creed

Beidh an chéad Lá Domhanda Sábháilteachta Bia riamh, arna ghlacadh ag Comhthionól Ginearálta na Náisiúnta Aontaithe i mí na Nollag 2018, ar siúl an Aoine beag seo, an 7 Meitheamh 2019.  Is í seo an chéad ócáid maidir le hócáid nua a bheidh ar siúl gach bliain a bhfuil sé i gceist léi feasacht a ardú i ndáil le galair i mbia. Chuir an tAire Talmhaíochta, Bia agus Mara, Michael Creed T.D. fáilte roimh thús a chur le Lá Domhanda Sábháilteachta Bia, faoin téama "Sábháilteacht Bia, Cúram do Chách" agus leag béim ar oiriúnacht an téama.

Dúirt an tAire Creed, “Is deis é an Lá Domhanda Sábháilteachta Bia chun smaoineamh ar na córais sábháilteachta bia atá i bhfeidhm in Éirinn. Is maith atá a fhios againn gur cuid muid d'iarracht fhoriomlán 'Fhoireann na hÉireann' i dtéarmaí cúram a dhéanamh i ndáil le sábháilteacht agus barántúlacht ár gcuid bianna. Tosaíocht straitéiseach na Roinne is ea sláinte an phobail a chur chun cinn agus a chosaint.  Oibríonn mo Roinnse, an Roinn Sláinte, Údarás Sábháilteachta Bia na hÉireann (FSAI), an HSE agus Údaráis Áitiúla go dícheallach chun baol do shábháilteacht bia a smachtú feadh an tslabhra bia, a tharlódh mar thoradh ar neamart díreach nó neamhdhíreach agus freisin trí oibriú i gcomhar a chur chun cinn i measc páirtithe leasmhara".

Maidir le seoladh na Straitéise um Shábháilteacht Bia agus Barántúlacht Bia i mí Iúil 2018, dúirt an tAire, "Leagtar amach an fhís agus na cuspóirí a bhfuil mo Roinn féin, i gcomhchomhairliúchán lenár gcomhpháirtithe rialála, le tabhairt fúthu sa Straitéis um Shábháilteacht Bia agus Barántúlacht Bia. Léiríonn sin an tiomantas atá againn i leith tomhaltóirí, anseo in Éirinn agus ar fud an domhain, go leanaimid de na córais rialaithe bia atá againn a athbhreithniú agus a fheabhsú, d'fhonn muid féin a ullmhú do na dúshláin a bheidh romhainn amach anseo, agus an slabhra bia agus an tomhaltóir a chosaint".

Nótaí d'eagarthóirí

Bhunaigh Bord Bainistíochta na Roinne an Grúpa Oibre um Shábháilteacht Bia agus Barántúlacht Bia chun tuilleadh dul chun cinn a dhéanamh maidir le ról thar a bheith tábhachtach na Roinne sábháilteacht bia agus barántúlacht bia a chosaint. Is iad cuspóirí agus gníomhartha molta an Ghrúpa ná a chinntiú go mbeidh creat éifeachtach, éifeachtúil, comhchuibhithe agus comhordaithe ag an Roinn maidir le heagrú gach gníomhaíochta, rialuithe oifigiúla san áireamh, a bhaineann le sábháilteacht agus barántúlacht bia a thacaíonn le cuspóir na Roinne i ndáil le beartais, straitéisí agus oibríochtaí den scoth.

Táthar i mbun oibre i gcónaí an straitéis seo a chur i bhfeidhm agus déanfar dul chun cinn ina leith sin ag Seimineár DAFM i gCorcaigh an 7 Meitheamh agus beidh Seimineár eile ar siúl an tráthnóna sin, an 7 Meitheamh i gCathair Chorcaí.

Tá an Straitéis um Shábháilteacht Bia agus Barántúlacht Bia le fáil ag https://www.agriculture.gov.ie/media/migration/foodsafetyconsumerissues/foodsafetypublications/DOABookletFinalSQLayout02072018Sample120718.pdf

 Minister Michael Creed celebrates World Food Safety Day

CRÍOCH

Date Released: 06 June 2019